1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Na co najcz??ciej zaci?gamy chwilówki?

Na co najcz??ciej zaci?gamy chwilówki?

kobiety

Nikt nie lubi po?ycza? pieni?dzy. I nie chodzi nawet o to, ?e po?yczone ?rodki musimy odda?, bo akurat to jest rzecz? zupe?nie naturaln? i oczywist?. Problem tak naprawd? le?y gdzie indziej. Przede wszystkim chodzi o to, ?e po?yczanie wi??e si? ze stresem, z niepewno?ci?, czy zdo?amy odda? na czas, bez przeszkód, bez nara?ania siebie i naszego domowego bud?etu na powa?ne komplikacje. Je?li tak w?a?nie czujemy, z jednej strony nie jest to przyjemne do?wiadczenie, ale z drugiej strony dowodzimy sami przed sob?, ?e podchodzimy do tej kwestii odpowiedzialnie. Lekki stres cz?sto dzia?a bardzo pozytywnie i motywuj?co, bowiem sk?ania nas do czynienia dobrze przemy?lanych dzia?a? i jednocze?nie odwodzi od podejmowania decyzji nazbyt ryzykownych. Jak kwestia sp?aty wygl?da w przypadku szybkich po?yczek? Czy warto je bra?? Na co najcz??ciej zaci?gamy chwilówki? Sprawd? ju? teraz!

Ca?a prawda o chwilówkach

Na ten temat mo?na by pisa? wiele, ale przedstawimy pokrótce najistotniejsze fakty. Chwilówki, czyli szybkie po?yczki, udzielane s? przez po?yczkodawców najcz??ciej na okres 30 dni. Wielu z nich oferuje jednak tak? mo?liwo?? jak przed?u?enie terminu sp?aty o kolejne 7, 14, a nawet 30 dni, co stanowi swego rodzaju zabezpieczenie dla po?yczkobiorcy, je?li oka?e si?, ?e nie jest on w stanie sp?aci? zad?u?enia w pierwotnie ustalonym terminie. Przed?u?enie terminu nie wi??e si? z ?adnymi konsekwencjami i nie wp?ywa na pó?niejsze decyzje w przypadku kolejnej po?yczki, a jedynie wymaga uiszczenia niewielkiej op?aty.

Poza standardowymi chwilówkami istniej? równie? chwilówki ratalne. W praktyce oznacza to, ?e po?yczkobiorca mo?e roz?o?y? sp?at? nale?no?ci w czasie na wygodne raty w niewielkiej wysoko?ci. Po?yczki pozabankowe maj? t? podstawow? zalet?, ?e nie wi??? si? z mnóstwem formalno?ci. Ca?y proces przebiega bardzo szybko i sprawnie – pieni?dze mo?na otrzyma? w zaledwie chwil? po z?o?eniu wniosku i uzyskaniu pozytywnej odpowiedzi! W przypadku niewielkich kwot wymagane s? wy??cznie dane z dowodu osobistego, a wszelkie formalno?ci za?atwia si? w mo?liwie najwygodniejszy sposób – we w?asnym domu, z poziomu komputera czy telefonu z dost?pem do Internetu.

Ryzyko zwi?zane z chwilówkami jest dok?adnie takie samo jak w przypadku po?yczania pieni?dzy w ka?dej innej instytucji finansowej. Obecnie pozabankowe firmy po?yczkowe znajduj? si? bowiem pod takim samym nadzorem jak np. banki, dlatego wszelkiego rodzaju nieuczciwe dzia?ania z ich strony s? wykluczone. Istnieje wiele atrakcyjnych ofert po?yczek, w tym np. pierwsza chwilówka za darmo. Wystarczy dobrze wybra? i szczegó?owo przeanalizowa? swoj? sytuacj?, aby bez trudu sp?aci? zobowi?zanie. Na co najcz??ciej zaci?gamy chwilówki?

Zakup/naprawa domowych sprz?tów

Tak zwana z?o?liwo?? rzeczy martwych jest zjawiskiem doskonale znanym nam wszystkim. Lodówka, pralka, telewizor czy te? inny sprz?t AGD b?d? RTV zawsze musi si? zepsu? w najmniej w?a?ciwym momencie, czyli takim, w którym akurat nie dysponujemy odpowiednio du?? ilo?ci? pieni?dzy na napraw? lub zakup nowego urz?dzenia. Je?li nie chcemy lub wr?cz nie mo?emy czeka? do kolejnej wyp?aty, chwilówka wydaje si? by? najlepszym rozwi?zaniem. Dzi?ki niej szybko przywrócimy komfort naszego ?ycia do zadowalaj?cego poziomu, a po?yczone ?rodki oddamy po otrzymaniu wynagrodzenia.

Zakup/naprawa samochodu

Obecnie wi?kszo?ci z nas naprawd? trudno wyobrazi? sobie funkcjonowanie bez samochodu. Jest on nie tylko wygodnym, ale cz?sto jedynym ?rodkiem transportu, dzi?ki któremu mo?emy w miar? sprawnie i szybko dotrze? do pracy, odwie?? dzieci do przedszkola czy szko?y i zrobi? wi?ksze zakupy za jednym podej?ciem. Kiedy samochód si? zepsuje, powstaje spory problem, bo zazwyczaj sytuacja taka wi??e si? z konieczno?ci? wydania du?ej sumy. Nawet je?li mamy od?o?one jakie? oszcz?dno?ci na tego typu „okazje”, nie zawsze s? one wystarczaj?ce. Szybki zastrzyk gotówki w postaci chwilówki jest wówczas bardzo po??dany i naprawd? pomaga wyj?? z powa?nych k?opotów.

Przeczytaj równie? nasz artyku?: Kredyty samochodowe poza bankiem. Jak znale???

Inwestycja w siebie

Pod tym has?em kryj? si? wszelkiego rodzaju kursy, szkolenia i ogólnie szeroko poj?ta nauka. Podstawowe kursy doszkalaj?ce, zwi?zane z wykonywanym zawodem, s? cz?sto op?acane przez pracodawców. Zdarzaj? si? te? jednak „ponadprogramowe” wydarzenia, których prze?o?eni nie finansuj?, a warto wzi?? w nich udzia?, aby podnie?? swoje kwalifikacje zawodowe i tym samym otworzy? sobie drog? do lepszej pracy, awansu czy podwy?ki. Niektóre odbywaj? si? cyklicznie, z do?? du?? cz?stotliwo?ci?, ale inne organizowane s? okazjonalnie i na kolejne przyjdzie nam czeka? d?ugi czas. Co wtedy? Zrezygnowa? z mo?liwo?ci rozwoju, czy te? od?o?y? go na bli?ej nieokre?lon? przysz?o??? To zdecydowanie najgorszy scenariusz. W tej sytuacji chwilówka ponownie mo?e pomóc. Pami?taj, ?e inwestycja we w?asny rozwój zawsze jest dobr? inwestycj?!

Wypoczynek na kredyt

W naszym zestawieniu nie mo?e zabrakn?? i tego punktu, bo rzeczywi?cie, wedle wielu bada?, cz?sto zaci?gamy po?yczki w?a?nie na ten cel. Wci?? pojawiaj? si? g?osy, i? zapo?yczanie si? tylko po to, aby wyjecha? na wakacje lub weekend, to bardzo z?y pomys?. Niekoniecznie. Odpoczynek jest niezb?dny, tak samo jak niezb?dne jest cho?by chwilowe oderwanie si? od otaczaj?cej nas rzeczywisto?ci, zmiana otoczenia, oczyszczenie z negatywnych emocji, które kumuluj? si? w nas coraz bardziej z ka?dym tygodniem ci??kiej pracy. Kiedy wypoczniemy, wyciszymy si? i nabierzemy dystansu do wielu spraw, od razu zupe?nie inaczej b?dziemy spogl?da? w przysz?o??. Wcale te? nie musimy zaci?ga? poka?nej po?yczki, aby wyjecha? na weekend za miasto – spacer brzegiem morza czy po górskim szlaku nic nie kosztuje. Istnieje wiele „trików”, które pozwalaj? doskonale przygotowa? si? do wycieczki i wyda? naprawd? niewiele.

Je?li zainteresowa? Ci? temat po?yczki na wczasy, kliknij tutaj.

Ach te prezenty…

?wi?ta Bo?ego Narodzenia, ?lub w bliskiej rodzinie, komunia, chrzciny, rocznica, urodziny, imieniny… i tak mo?na by jeszcze ca?kiem d?ugo wymienia? okazje, które wymuszaj? na nas organizacj? gotówki w celu zakupienia prezentu. Nie chodzi tu nawet o prezenty wyj?tkowo spektakularne, a co za tym idzie, drogie do granic ob??du. Czasem, kiedy mamy gorszy miesi?c, a z ró?nych powodów takie miesi?ce mog? si? zdarza?, trudno jest nam wygospodarowa? cho?by 100 czy 200z? z w?asnego bud?etu. Gdyby nie wydatek w postaci prezentu, mo?e nawet jako? wytrzymaliby?my do kolejnej wyp?aty, ale skoro ju? zostali?my gdzie? zaproszeni i nie wypada nam „wykr?ci? si?” z uroczysto?ci, musimy kombinowa?.

Jeszcze raz z pomoc? przychodz? nam szybkie po?yczki. Tutaj jednak warto zwróci? uwag? na jedn? rzecz – nie kupujmy absurdalnie drogiego prezentu tylko po to, aby si? pokaza?. Zanim we?miemy chwilówk?, dobrze przemy?lmy, jak? kwot? jeste?my w stanie zwróci? bez wi?kszych komplikacji. Nie ma najmniejszego sensu nara?a? si? na powa?ne k?opoty finansowe z powodu ?lubu w rodzinie czy wystawnych ?wi?t. Szybkie po?yczki to rewelacyjna sprawa, ale tylko wtedy, gdy umiemy z nich umiej?tnie korzysta?.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *