1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Na co przeznaczy? szybk? chwilówk??

Na co przeznaczy? szybk? chwilówk??

szybka gotówka

Polacy bardzo ch?tnie korzystaj? z mo?liwo?ci, jakie daj? im szybkie chwilówki. Pocz?tkowo zosta?o one stworzone z my?l? o bardzo konkretnych potrzebach, ale wraz z rozwojem bran?y i wzrostem ?wiadomo?ci Polaków na temat ich funkcjonowania, zakres stosowania szybkich chwilówek znacznie si? powi?kszy?. Ró?norodna sytuacja materialna klientów pozabankowych firm pozabankowych sprawia, ?e liczba po?yczkobiorców ka?dego roku mo?e wynosi? nawet 1,5 miliona.

Szybkie chwilówki na dowolny cel

Dla po?yczkodawcy nie ma znaczenia to, na co przeznaczymy pieni?dze pochodz?ce z szybkiej chwilówki. Mo?e to by? dos?ownie cokolwiek, a bior?c pod uwag? obecnie dost?pne wysokie kwoty, mo?liwo?ci s? niemal?e nieograniczone. W?a?nie z tego wzgl?du szybkie chwilówki bywaj? tak?e okre?lane fraz? na dowolny cel.

Najwi?kszym komfortem dla po?yczkobiorcy mo?e by? jednak to, ?e po?yczkodawca bardzo cz?sto nie zapyta nawet, na co potrzebna nam jest szybka chwilówka. W odró?nieniu od wniosku o kredyt bankowy, wniosek chwilówkowy tego pytania nie b?dzie zawiera?. Je?li jednak tak si? zdarzy, najcz??ciej mamy mo?liwo?? wybra? cel po?yczani pieni?dzy z rozwijanej listy zawieraj?cej tylko ogólne kategorie. Nie ma te? obaw o to, ?e z szybkiej chwilówki zostaniemy rozliczeni. Po?yczkodawcy, je?li chc? wiedzie?, na co wydamy pieni?dze, robi? to tylko w celach jak najlepszego ustalenia potrzeb swoich klientów i pó?niejszego dostosowania do nich swojej oferty.

Na co szybkie chwilówki przeznaczaj? Polacy?

Niestety, cho? status materialny Polaków jest ró?norodny, szybkie chwilówki najcz??ciej przeznaczane s? na bie??ce wydatki: niezap?acone rachunki, czy prze?ycie „do pierwszego”. Zdarzy si? równie? tak, ?e ich p?ynno?? finansow? zak?óci nieprzewidziany wydatek, przez co na bie??ce sprawy zabraknie ju? im pieni?dzy. Wydaje si?, ?e to w?a?nie zdarzenia losowe powoduj? najwi?cej szkód finansowych, które po cz??ci naprawi? mo?na za pomoc? finansowania pozabankowego.

Wysokie kwoty szybkich chwilówek zosta?y z kolei przewidziane dla osób maj?cych inne, bardziej skomplikowane potrzeby. Mo?na si? przekona?, ?e by? to strza? w dziesi?tk?, bo Polacy bardzo ch?tnie po?yczaj? pieni?dze na wakacyjny wyjazd, remont, wesele w rodzinie, czy urz?dzenie ?wi?t Bo?ego Narodzenia. Z du?ymi wydatkami wi??e si? równie? okres komunijny i ze wzgl?du na znaczne przywi?zanie Polaków do tradycji, szybkie chwilówki bardzo cz?sto zaci?gane s? równie? wtedy.

Sp?ata innych zobowi?za?

Najwi?ksz? ostro?no?? nale?y zachowa?, je?li my?li si? o zaci?gni?ciu jednego zobowi?zania na sp?at? innego. Owszem, niekiedy mo?e to by? sytuacja podbramkowa i, ?eby uchroni? si? przed wi?kszymi k?opotami, mo?na ratowa? si? szybk? chwilówk?. Trzeba jednak pami?ta?, ?e najcz??ciej b?dzie to tylko odroczenie k?opotów. Czas, który mamy na napraw? swojej sytuacji finansowej jest bardzo krótki i najcz??ciej wynosi tylko 30 dni, po których szybk? chwilówk? trzeba b?dzie bezwzgl?dnie sp?aci?.

Takie rozwi?zanie mo?e by? polecane jedynie wtedy, kiedy mamy ?wiadomo?? tego, ?e nasze k?opoty s? przej?ciowe i w ci?gu najbli?szych dni, b?dziemy w stanie zdoby? pieni?dze, które z za?o?enia mia?y zosta? przeznaczone na sp?at? innego zobowi?zania. Mo?e to by? na przyk?ad sytuacja, w której pracodawca spó?nia si? z wyp?at? wynagrodzenia, ale wiemy, ?e w przeci?gu kilku nast?pnych dni powinni?my otrzyma? przelew na konto.

Swoje zobowi?zania zaci?gajmy ?wiadomie

Szybkie chwilówki nierozerwalnie ??cz? si? z du?? odpowiedzialno?ci? i ?wiadomo?ci? wszystkich mo?liwych konsekwencji. Zanim podejmiemy ostateczn? decyzj?, powinni?my zapozna? si? ze wszystkimi warunkami zobowi?zania, jego ewentualnymi kosztami (cho? zawsze mo?emy zdecydowa? si? na szybk? chwilówk? za 0 z?otych) i nast?pstwami nieterminowej sp?aty. Pami?tajmy ponadto, by po?ycza? tylko tyle pieni?dzy, na ile jest nas sta? i pami?tajmy, ?e szybkie chwilówki powinny by? zaci?gane zgodnie z faktycznym stanem naszych finansów, a nie ch?ci, nawet najlepszych. Tylko wtedy b?d? prawdziwie przydatne.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *