1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Na czym polega konsolidacja chwilówek?

Na czym polega konsolidacja chwilówek?

pusty portfel

Sp?acasz kilka rat kredytów i po?yczek? Ledwie wi??esz koniec z ko?cem i marzysz o tym, aby Twój bud?et wreszcie „odetchn??”? Doskona?ym pomys?em na obni?enie wysoko?ci miesi?cznych zobowi?za? b?dzie konsolidacja chwilówek. W artykule sprawdzimy czym jest i czy zawsze si? op?aca.

Nie ulega w?tpliwo?ci, ?e w dzisiejszych czasach bardzo cz?sto ?yjemy na kredyt. Zaci?gamy kredyt hipoteczny na zakup mieszkania, kredyt samochodowy na zakup wymarzonego auta czy szybk?, darmow? po?yczk? pozabankow?, która pozwoli sfinansowa? nieplanowane wydatki. Wielu Polaków finansuje swoje zakupy przy pomocy kart kredytowych, a na wakacje je?dzi za po?yczone od banku pieni?dze.

Kiedy domowy bud?et wo?a o pomoc

Kolejny kredyt, kolejna po?yczka, wzrost wysoko?ci raty walutowego kredytu hipotecznego –  co zrobi? w momencie, kiedy domowy bud?et ledwie si? dopina? Jak wybrn?? z sytuacji, kiedy po op?aceniu wszystkich zobowi?za? finansowych na koncie zostaje jedynie kilkaset z?otych? Rozwi?zaniem, które pomo?e uratowa? stan domowych finansów mo?e by? zaci?gni?cie po?yczki konsolidacyjnej.

Po?yczka konsolidacyjna – co to jest?

Konsolidacja to sposób na po??czenie wielu kredytów i po?yczek, celem obni?enia wysoko?ci miesi?cznych zobowi?za?. Konsolidacja pomo?e Ci poprawi? sytuacj? finansow? i odci??y? domowy bud?et.

Jakie zobowi?zania finansowe mo?na skonsolidowa??

Skonsolidowa? mo?na w?a?ciwie ka?dy rodzaj kredytu lub po?yczki – kredyt hipoteczny, kredyt samochodowy, kredyt gotówkowy, debet w rachunku osobistym czy po?yczk? pozabankow?.

Konsolidacja chwilówek – dla kogo?

Konsolidacja zobowi?za? finansowych to dobre rozwi?zanie dla osób, które chc? obni?y? wysoko?? miesi?cznych kosztów, zwi?zanych ze sp?at? kredytów i po?yczek, odci??y? domowy bud?et.

Zaci?gni?cie po?yczki konsolidacyjnej oka?e si? strza?em w dziesi?tk? dla tych po?yczkobiorców, którzy maj? problem z terminow? sp?at? rat, spowodowany… kiepsk? pami?ci? i roztargnieniem. Nie da si? bowiem ukry?, ?e posiadaj?c kilka po?yczek (w dodatku z odmiennymi terminami sp?aty) bardzo ?atwo przeoczy? terminy.

Jak wygl?da konsolidacja w praktyce?

Za?ó?my, ?e posiadasz obecnie kredyt gotówkowy, kredyt samochodowy i po?yczk? pozabankow?. Twoj? bol?czk? jest tak?e karta kredytowa, której od wielu miesi?cy nie mo?esz sp?aci?. Cho? zad?u?enie na karcie nie jest du?e, skutecznie sp?dza sen z Twoich powiek.

Zaci?gaj?c kredyt konsolidacyjny, pozb?dziesz si? wszystkich aktualnych zobowi?za? finansowych. Zamiast nich, b?dziesz sp?aca? tylko 1 rat?. W dodatku ni?sz? ni? suma rat dotychczasowych d?ugów.

Czy mo?na skonsolidowa? po?yczki pozabankowe?

Konsolidacja po?yczek pozabankowych jest jaka najbardziej mo?liwa. Skonsolidowa? mo?esz zarówno po?yczki krótkoterminowe, jak równie? po?yczki ratalne.

Konsolidacja chwilówek – kiedy?

Decyzja o zaci?gni?ciu po?yczki konsolidacyjnej powinna by? podj?ta w momencie, kiedy ze sp?at? rat radzisz sobie jeszcze na tyle dobrze, by utrzyma? pozytywn? histori? kredytow? w Biurze Informacji Kredytowej.

Je?li „sprawy” zasz?y zbyt daleko, a na skutek zad?u?enia scoring w BIK-u znacz?co si? obni?y?, mo?esz mie? realne problemy z otrzymaniem po?yczki konsolidacyjnej.

Po?yczka konsolidacyjna w banku

Tradycyjny kredyt konsolidacyjny oferuj? banki. Aby zaci?gn?? kredyt konsolidacyjny w banku b?dziesz musia? przygotowa? dokumenty, potwierdzaj?ce istnienie aktualnych zobowi?za? finansowych.

O jakich dokumentach mowa?

To, jakie dokument b?d? potrzebne do zaci?gni?cia po?yczki konsolidacyjnej zale?y od konkretnego banku. W wi?kszo?ci przypadków b?d? to jednak:

  • dokument to?samo?ci,
  • dokumenty potwierdzaj?ce sta?e dochody – za?wiadczenie od pracodawcy o dochodach i zatrudnieniu, odcinek emerytury (w przypadku emerytów), zestawienie umów o dzie?o lub umów zlecenie, podpisanych z pracodawc? (dla osób wykonuj?cych obowi?zki w oparciu o umow? cywilnoprawn?).
  • dokumenty potwierdzaj?ce posiadanie zobowi?za? kredytowych i po?yczkowych w innych instytucjach finansowych. Mog? to by? np.: umowa kredytu, harmonogram sp?at, dowód wp?aty dowolnej raty z okresu ostatnich 6 miesi?cy czy za?wiadczenie z banku.

Pieni?dze z kredytu konsolidacyjnego zostan? przelane bezpo?rednio na konta w bankach lub firmach po?yczkowych, w których posiadasz swoje zobowi?zania. W ten sposób bank b?dzie mia? pewno??, ?e ?rodki z po?yczki zostan? wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Co wa?ne, zaci?gaj?c po?yczk? bankow? musisz liczy? si? z tym, ?e po?yczkodawca dok?adnie prze?wietli Twoj? histori? kredytow? w Biurze Informacji Kredytowej. Zweryfikuje równie?, czy Twoje dane nie figuruj? w bazach d?u?ników – Rejestrze D?u?ników ERIF, Krajowym Rejestrze D?ugów czy BIGInfo Monitorze.

Zarówno wpis na „czarn? list?”, jak równie? niski scoring w BIK-u mog? by? przyczyn? odmownej decyzji po?yczkodawcy.

Po?yczka konsolidacyjna w firmie po?yczkowej

Czy firmy po?yczkowe udzielaj? po?yczek konsolidacyjnych? Cho? instytucje pozabankowe nie udzielaj? typowo konsolidacyjnych po?yczek, nic nie stoi na przeszkodzie, aby po?yczk? pozabankow? przeznaczy? na sp?at? aktualnych zobowi?za? finansowych.

Które firmy udzielaj? takich po?yczek? Pozabankow? po?yczk? rataln? na sp?at? chwilówek zaci?gniesz w firmie: Provident, Hapi Po?yczki, LendOn, Zaplo, Aasa czy Monedo Now.

Pami?taj, ?e koszt pozabankowej po?yczki ratalnej mo?e by? znacz?co wy?szy ni? koszt kredytu bankowego. Takie rozwi?zanie sprawdzi si? wi?c najbardziej dla osób, które nie maj? szans na otrzymanie finansowania bankowego. Np. z powodu negatywnej historii kredytowej w BIK-u. Nie ulega bowiem w?tpliwo?ci, ?e firmy po?yczkowe, zdecydowani przychylniej ni? banki patrz? na mniej wiarygodnych klientów.

Czy konsolidacja si? op?aca?

Po?yczka konsolidacyjna opiera si? na prostym mechanizmie. Je?li chcesz obni?y? wysoko?? miesi?cznej raty, musisz by? przygotowany na  wyd?u?enie okresu kredytowania. A d?u?szy okres kredytowania prze?o?y si? na wy?sze odsetki i wy?szy ca?kowity koszt kredytu. Wy?szy koszt nie oznacza jednak, ?e z konsolidacji nale?y rezygnowa?.

W wi?kszo?ci przypadków wyd?u?enie okresu kredytowania i zmniejszenie miesi?cznej raty prze?o?? si? na spokój, psychiczny komfort i wi?ksze poczucie finansowego bezpiecze?stwa. A o te z ca?? pewno?ci? warto zadba?. Nawet pomimo nieznacznie wy?szych kosztów kredytu. Istotnym walorem, wynikaj?cym z zaci?gni?cia po?yczki konsolidacyjnej jest tak?e zmniejszenie ryzyka p?tli zad?u?enia i powa?nych, d?ugofalowych problemów finansowych.

Opó?nienia w sp?acie rat wi??e si? tak?e z ryzykiem pogorszenia historii kredytowej w Biurze Informacji Kredytowej. Niski scoring mo?e utrudni? po?yczanie pieni?dzy w bankach i pozabankowych firmach po?yczkowych nawet przez kolejne 5 lat.

Sprawd? warunki wcze?niejszej sp?aty

Aby unikn?? dodatkowych kosztów, zwi?zanych ze sp?at? zobowi?za? finansowych, które posiadasz sprawd?, na jakich zasadach mo?esz sp?aci? je przed czasem. Mo?e si? bowiem zdarzy?, ?e wcze?niejsza sp?ata kredytu gotówkowego czy samochodowe wi??e si? z konieczno?ci? uiszczenia wysokiej prowizji. Tak wysokiej, ?e konsolidacja zwyczajnie nie b?dzie op?acalna.

Zanim si?gniesz po konsolidacj?

Zanim po?yczysz pieni?dze w banku lub firmie po?yczkowej, dok?adnie przeanalizuj i porównaj ze sob? koszty zaci?gni?cia zobowi?zania w poszczególnych bankach. Zwró? uwag? nie tylko na wysoko?? oprocentowania, ale przede wszystkim na RRSO, czyli rzeczywist? roczn? stop? oprocentowania po?yczki. To w?a?nie RRSO najlepiej odzwierciedli, ile tak naprawd? zap?acisz za po?yczone pieni?dze. Nie mniej wa?na od ca?kowitego kosztu po?yczki jest mo?liwo?? oraz warunki jej sp?aty przed terminem.

Mierz si?y na zamiary

Si?gaj?c po po?yczk? na sp?at? chwilówek, ucz si? na w?asnych b??dach. Analizuj?c w?asne mo?liwo?ci finansowe, dopasuj do nich wysoko?? raty. Zdecydowanie lepszym pomys?em b?dzie wyd?u?enie okresu kredytowania o rok czy dwa ni? zaci?gni?cie po?yczki, na któr? zwyczajnie Ci? nie sta?. Nieprzemy?lana decyzja mo?e by? ?ród?em ogromnych problemów, z których ci??ko si? b?dzie wydosta?.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *