1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Na czym polega sprzeda? d?ugów?

Na czym polega sprzeda? d?ugów?

Na czym polega sprzeda? d?ugów?

Niesp?acona chwilówka, nawet w ma?ej kwocie, to nieb?ahe k?opoty zwi?zane z windykacj? d?ugów i wszystkimi konsekwencjami w?a?ciwymi nieterminowej sp?acie. Nale?y mie? ?wiadomo?? tego, ?e firma po?yczkowa mo?e dochodzi? swoich nale?no?ci wszystkimi przewidzianymi przez prawo sposobami. To, jak? drog? odzyskania d?ugu obierze, b?dzie zale?e? od jej wewn?trznej polityki, mo?liwo?ci logistycznych i szans na odzyskanie po?yczonych pieni?dzy. Jednym z takich sposobów jest sprzeda? d?ugu innemu podmiotowi. Warto wiedzie?, jak taka procedura wygl?da i jakie prawa w zwi?zku z tym przys?uguj? nieterminowemu po?yczkobiorcy.

D?ug to obci??enie nie tylko dla po?yczkobiorcy

Wierzytelno?? wynik?a z niesp?aconej po?yczki bywa cz?sto sporym obci??eniem dla firmy po?yczkowej. Nie tylko jest to stracony kapita?, ale tak?e i koszty, które musi ponie?? w zwi?zku z upominaniem si? o sp?at? i próbami polubownego rozwi?zania sporu z po?yczkobiorc?. Ponadto, nale?y równie? liczy? si? z nak?adem czasowym, jaki czasami zajmuje skuteczna windykacja d?ugu – a ten potrafi by? niema?y, zwa?ywszy na to, ?e d?u?nicy mog? d?ugimi miesi?cami wymigiwa? si? od uregulowania nale?no?ci. Dlatego cz?sto nieop?acalne jest utrzymywanie w?asnego pionu windykacyjnego, a atrakcyjniejsz? opcja wydaje si? szybkie pozbycie si? problemu i przynajmniej cz??ciowe odzyskanie nale?no?ci poprzez odsprzedanie zobowi?zania innemu podmiotowi.

Co o sprzeda?y d?ugów mówi prawo?

?adna szanowana i polecana pozabankowa instytucja po?yczkowa nie pozwoli sobie na to, by dzia?a? w sprzeczno?ci lub na granicy prawa. W ten sposób sprzeda? d?ugów jest ca?kowicie legalnym i dopuszczalnym przez prawo ?rodkiem dochodzenia nale?no?ci. Wed?ug Kodeksu Cywilnego (art. 509-518) ka?dy podmiot posiadaj?cy wierzytelno?? mo?e odsprzeda? j? stronie trzeciej – profesjonalnej firmie zajmuj?cej si? odzyskiwaniem d?ugów lub innemu podmiotowi, który tylko zgodzi si? na takie rozwi?zanie. Ponadto, d?ug mo?e zosta? sprzedany nawet bez zgody d?u?nika, o ile taka zgoda nie zosta?a wcze?niej zastrze?ona w umowie.

Nie ma górnej ani dolnej granicy ceny, jak? wierzyciel mo?e ??da? od podmiotu zainteresowanego kupnem d?ugu. Cena takiej cesji ustalana jest przede wszystkim na podstawie analizy ryzyka i oceny prawdopodobie?stwa skutecznego wyegzekwowania d?ugu przez nowego w?a?ciciela. Je?li istniej? du?e szanse na odzyskanie pieni?dzy, wierzyciel pierwotny mo?e liczy? najwi?ksze kwoty i odwrotnie – trudny do odzyskania d?ug zostanie odsprzedany za kilka procent jego warto?ci. Co wi?cej, du?o zale?y tak?e od tego, czy wierzyciel zdecyduje si? sprzeda? d?ug profesjonalnej firmie windykacyjnej, czy np. opublikuje go na gie?dzie wierzytelno?ci. Zwykle firmy windykacyjne sk?onne s? jednak za taki d?ug zap?aci? oko?o kilkunastu procent, ale cz?sto takie d?ugi skupuj? hurtowo, wi?c szansa na znalezienie zbytu jest w ich przypadku wi?ksza.

Jakie s? nowe prawa i obowi?zki po?yczkobiorcy?

W ?wietle prawa, po sprzeda?y d?ugu stronie trzeciej, po?yczkobiorca dalej zobowi?zany jet wype?nia? wszystkie zapisy umowy po?yczkowej. Obowi?zuje go równie? sp?ata takiej samej kwoty d?ugu, ??cznie ze wszystkimi naliczonymi dotychczas kosztami i zaleg?ymi odsetkami, nawet wtedy, je?li zobowi?zanie zosta?o sprzedane jeszcze przed przeterminowaniem si? po?yczki. W podobny sposób kszta?tuj? si? tak?e obowi?zki nowego wierzyciela. Nie mo?e on wyst?powa? ponad ramy wyznaczone przez zawart? umow?.

Rzecz?, o której warto pami?ta?, jest fakt, i? na pierwotnym wierzycielu ci??y obowi?zek poinformowania d?u?nika o sprzeda?y nale?no?ci. Dopiero od momentu, w którym d?u?nik dowie si? o dokonaniu cesji d?ugu, zaczynaj? liczy? si? jego obowi?zki wobec nowego wierzyciela. Niestety, przej?cie d?ugu w inne r?ce oznacza tak?e przerwanie biegu przedawnienia, które aktualnie dla po?yczek chwilówek wynosi 3 lata. Je?li d?ug zostanie przekazany innemu podmiotowi, od tego momentu przedawnienie zaczyna si? liczy? od nowa.

Gie?da wierzytelno?ci czy firma windykacyjna?

Wi?kszo?? firm po?yczkowych preferuje wspó?prac? z wyspecjalizowanymi firmami posiadaj?cymi do?wiadczenie w ?ci?ganiu nale?no?ci. Warto jednak pami?ta?, ?e nie wszystkie firmy rzeczywi?cie sprzedadz? d?ug – niektóre z nich jedynie zlec? us?ug? ?ci?gni?cia zobowi?zania bez ustanawiania cesji. Nie tak cz?sto niesp?acona chwilówka mo?e trafi? na gie?d? wierzytelno?ci.

Wspomniana instytucja jest niczym innym, jak serwisem aukcyjnym, na którym wierzyciele mog? wystawia? na licytacj? d?ug, licz?c na to, ?e znajd? si? osoby, które zdecyduj? si? go odkupi? i zap?aci? za niego relatywnie wysok? cen?. Podstaw? dzia?ania takiego serwisu jest Kodeks Cywilny oraz ustawa o udost?pnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. D?u?nik nie powinien si? wi?c dziwi?, ?e wierzyciel poda jego dane oraz informacje dotycz?ce zobowi?zania do publicznej wiadomo?ci.

Sp?ata d?ugu jest nieunikniona

Nie ka?da wierzytelno?? zostanie sprzedana – po??dane s? tylko te, których szanse na odzyskanie s? w miar? wysokie. Dlatego nie nale?y si? spodziewa?, ?e nowy wierzyciel odst?pi od windykacji. Wr?cz przeciwnie – b?dzie robi? wszystko, by d?ug jak najszybciej odzyska?. Dlatego najlepiej w momencie dowiedzenia si? o cesji zad?u?enia, próbowa? jak najszybciej doj?? do porozumienia z wierzycielem i próbowa? ustali? indywidualny program sp?aty. Istnieje spora szansa na to, ?e nowy wierzyciel odst?pi od cz??ci kosztów, gdy? nawet wtedy b?dzie to dla niego zysk.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *