1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Na czym polega wypowiedzenie umowy po?yczki?

Na czym polega wypowiedzenie umowy po?yczki?

Na czym polega wypowiedzenie umowy po?yczki?

Wypowiedzenie umowy po?yczki mo?e nast?pi? zarówno z inicjatywy po?yczkobiorcy, jak i po?yczkodawcy. Czym ró?ni si? od odst?pienia od umowy? Na jakich zasadach i z jakich powodów mo?na wypowiedzie? umow? po?yczkow?? Wbrew obiegowej opinii wypowiedzenie umowy po?yczki nie jest wcale tym samym, co odst?pienie od niej. Czym ró?ni? si? oba poj?cia? Sprawd?my.

Wypowiedzenie umowy po?yczki a odst?pienie od umowy

Zgodnie z ustaw? o kredycie konsumenckim, (którym bez w?tpienia jest po?yczka pozabankowa), po?yczkobiorca mo?e odst?pi? od umowy po?yczkowej w ci?gu 4 dni od momentu jej zawarcia. W praktyce oznacza to, ?e je?li z jakichkolwiek powodów zechcesz zrezygnowa? z udzielonej chwilówki, mo?esz tego dokona? pod warunkiem, ?e od podpisania dokumentu nie min??o wi?cej ni? 14 dni. Aby tego dokona?, wystarczy wype?ni? i dostarczy? po?yczkodawcy (poczt? lub osobi?cie) wype?niony i podpisany wniosek odst?pienia. Zazwyczaj jest on jednym z za??czników do umowy po?yczkowej. Co wa?ne, odst?pienie od umowy jest mo?liwe bez wzgl?du na sposób jej zawarcia. Z szybkiej po?yczki mo?esz wi?c zrezygnowa?, je?li zaci?gn??e? j? przez internet, we w?asnym domu, w stacjonarnym oddziale firmy lub przez po?rednika.

Wypowiedzenie umowy po?yczkowej stanowi przywilej nie tylko po?yczkobiorcy, ale równie? po?yczkodawcy. W wi?kszo?ci instytucji pozabankowych po?yczkobiorca mo?e wypowiedzie? umow? po?yczki z 30-dniowym okresem wypowiedzenia. Ju? na pierwszy rzut oka wida? wi?c, ?e w przypadku chwilówek zaci?ganych na 30 dni, taka mo?liwo?? oka?e si? zupe?nie zb?dna. Po?yczkodawca mo?e wypowiedzie? umow? po?yczkow?, je?li po?yczkobiorca nie wywi?zuje si? ze swoich obowi?zków, np. nie sp?aca rat w terminie. Wypowiedzenie umowy jest mo?liwe tak?e w sytuacji, kiedy d?u?nik staje si? niewyp?acalny lub z jego winy zabezpieczenie wierzytelno?ci uleg?o znacznemu zmniejszeniu. Jak pokazuje praktyka, to w?a?nie nieterminowa sp?ata jest jedn? z najcz?stszych przyczyn wypowiedzenia umowy po?yczkowej przez po?yczkodawców.

Wypowiedzenie umowy w najwi?kszych firmach po?yczkowych

W kolejnej cz??ci artyku?u sprawdzimy, jak na kwesti? wypowiedzenia umowy zapatruj? si? najwi?ksi gracze na rynku – Vivus, Wonga, Via SMS i NetCredit.

Wypowiedzenie umowy po?yczki w serwisie Vivus

Po?yczkobiorca ma prawo rozwi?za? umow? z 1- lub 2-miesi?cznym okresem wypowiedzenia w drodze pisemnej lub poprzez wys?anie wiadomo?ci e-mail na adres elektroniczny po?yczkodawcy. Wypowiedzenie umowy nie zwalnia po?yczkobiorcy z obowi?zku sp?aty zobowi?zania w obowi?zuj?cym w umowie terminie. Niestety, w tre?ci umowy po?yczkowej brakuje wyja?nienia, w jakich sytuacjach obowi?zuj? poszczególne okresy wypowiedzenia.
Po?yczkodawca mo?e wypowiedzie? umow? ze skutkiem natychmiastowym, je?li:
• po?yczkobiorca nie dotrzyma zobowi?za? dotycz?cych warunków udzielenia finansowania;
• ocena zdolno?ci kredytowej po?yczkobiorcy b?dzie negatywna.

Wypowiedzenie umowy po?yczki w Wonga

Jak deklaruje Wonga, po?yczkobiorca mo?e w ka?dym czasie, bez dodatkowych op?at, wypowiedzie? umow?, z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia. Aby tego dokona?, powinien przes?a? o?wiadczenie o wypowiedzeniu na adres korespondencyjny lub na adres e-mail po?yczkodawcy. Co wa?ne, po?yczkobiorca ma obowi?zek sp?aty ca?ego zad?u?enia wraz z nale?nymi prowizjami i innymi kosztami, przed up?ywem okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia po?yczkodawca nie udziela po?yczkobiorcy nowych wyp?at.
Po?yczkodawca ma prawo, wypowiedzie? umow? z zachowaniem dwumiesi?cznego terminu wypowiedzenia. W przypadku niedotrzymania przez po?yczkobiorc? któregokolwiek z warunków udzielenia wyp?aty b?d? negatywnego wyniku badania zdolno?ci kredytowej termin wypowiedzenia „skraca si?” do 30 dni.

Wypowiedzenie umowy po?yczki w ViaSMS

Jak deklaruje w?a?ciciel serwisu ViaSMS, Po?yczkobiorca mo?e wypowiedzie? Umow? z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.
Po?yczkodawca mo?e wypowiedzie? Umow?:
• z zachowaniem dwumiesi?cznego okresu wypowiedzenia;
• z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia — w przypadku niedotrzymania przez po?yczkobiorc? któregokolwiek z warunków umowy lub regulaminu.

Po?yczkodawca mo?e równie? rozwi?za? umow? ze skutkiem natychmiastowym, je?li po?yczkobiorca spó?ni si? ze sp?at? po?yczki lub poda po?yczkodawcy nieprawdziwe informacje lub dane.
Wypowiedzenie umowy nie zwalnia po?yczkobiorcy z obowi?zku sp?aty wszelkich pozosta?ych do zap?aty kwot, które staj? si? natychmiast wymagalne.

Wypowiedzenie umowy po?yczki w NetCredit

Po?yczkodawca ma prawo do wypowiedzenia umowy po?yczki ze skutkiem natychmiastowym i za??dania od po?yczkobiorcy sp?aty po?yczki powi?kszonej o prowizj? oraz odsetki w nast?puj?cych przepadkach:
• je?li po?yczkobiorca zalega ze sp?at? po?yczki, prowizji lub odsetek (w ca?o?ci lub cz??ci), przez okres d?u?szy ni? 14 dni;
• je?li po?yczkobiorca ?wiadomie udzieli? niepoprawnych informacji o sobie.

Po?yczkodawca mo?e równie? wypowiedzie? umow? w drodze pisemnej lub poprzez wys?anie wiadomo?ci e-mail z za??czonym wypowiedzeniem (na trwa?ym no?niku – w formie pliku PDF umo?liwiaj?cego zapisanie na komputerze po?yczkobiorcy) na adres poczty elektronicznej podany przez po?yczkobiorc? w formularzu rejestracji. Je?li po?yczkodawca wypowie umow? po?yczki, po?yczkobiorca ma obowi?zek na jego pierwsze ??danie przed terminem w ca?o?ci sp?aci? po?yczk?, powi?kszon? o prowizj?, odsetki oraz inne p?atno?ci. Tak?e po?yczkobiorca ma prawo rozwi?za? umow? z NetCredit. W tym przypadku obowi?zuje go 1-miesi?czny okres wypowiedzenia.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *