1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Najlepsze chwilówki do d?u?szej wspó?pracy

Najlepsze chwilówki do d?u?szej wspó?pracy

chwilowki gotowka

Bardzo du?a cz??? po?yczkobiorców decyduje si? na zaci?gni?cie chwilówki tylko w przypadku, gdy napotka problemy finansowe, lub po prosu zabraknie im pieni?dzy do realizacji czego? wa?nego. Nie s? wi?c klientami cz?sto powracaj?cymi i regularnie zaci?gaj?cymi chwilówki, dlatego te? celuj? w te najkorzystniejsze, czyli darmowe. Niektórzy jednak decyduj? si? na sta?? wspó?prac? i licz?, ?e w najbli?szym czasie przynajmniej kilka razy b?d? korzystali z us?ug instytucji pozabankowych. Czy w takim wypadku maj? mo?liwo?? wyboru najlepszej chwilówki?

Najlepsze chwilówki to najta?sze chwilówki?

Wiedz?c, ?e b?dziemy po?ycza? wiele razy, a wi?c i wiele razy zostan? naliczone koszty chwilówki, cz?sto decydujemy si? na chwilówki po prostu najta?sze. W ko?cu skumulowane z kilku chwilówek koszty mog? wynie?? ju? spor? sum?, wi?c naturalne jest, ?e w tej kwestii szuka si? oszcz?dno?ci.

Wszystko zale?y od preferencji po?yczaj?cych i tego, jak przewiduj? oni swoj? sytuacj? finansow? w najbli?szym czasie. Je?li uznaj?, ?e b?dzie stabilna, to mog? pozwoli? sobie na najni?sze koszty, nawet je?li za t? niewygórowan? cen? chwilówki nie stoj? inne udogodnienia: mo?liwo?? przed?u?enia okresu sp?aty czy najszybszy czas otrzymania chwilówki. Szczególnie ta ostatnia opcja nie b?dzie mia?a znaczenia, bo przecie? ka?de zobowi?zanie b?dzie planowane.

Op?acalnym zachowaniem b?dzie wi?c skorzystanie z porównywarki chwilówek i uszeregowanie wyników wzgl?dem ceny. B?dziemy mie? te? pewno??, ?e s? to chwilówki bezpieczne, bo przetestowane i przeanalizowane przez zespó? profesjonalistów. Aktualnie najta?szymi chwilówki proponuj? mi?dzy innymi Vivus, Via SMS i Alfa Kredyt.

Programy lojalno?ciowe – tu mo?na zyska?

Je?li b?dziemy bra? chwilówki regularnie, to by? mo?e warto zastanowi? si? nad takimi firmami, które prowadz? programy lojalno?ciowe. Szczególn? uwag? powinno przy?o?y? si? do tych, które uwzgl?dniaj? rabaty na prowizj? chwilówki. Takie firmy to mi?dzy innymi Money Man, Lime, czy Po?yczkaplus. Dzi?ki temu, przy regularnym po?yczaniu mo?emy otrzyma? a? 50% zni?ki na koszty ca?kowite chwilówki. Jest to wi?c op?acalne, a dodatkowo, przy po?yczaniu na d?u?ej, mo?e okaza? si?, ?e b?dzie to opcja bardziej op?acalna ni? gdyby ju? na pocz?tku wybra? najta?sz? chwilówk?.

Maksymalna kwota chwilówki ju? za drugim razem

Po?yczkobiorca, który z za?o?enia wie, ?e b?dzie potrzebowa? wi?kszej liczby chwilówek, prawdopodobnie celuje te? w wi?ksze kwoty. Ten wymóg zostanie spe?niony, je?eli wybierze firmy, które swoim klientom udost?pniaj? maksymaln? kwot? chwilówki ju? za drugim razem. Wbrew pozorom nie jest to naturalne post?powanie po?yczkodawców i ?eby zdoby? ich zaufanie, czasami nale?y zaci?ga? chwilówki nawet kilka razy, ?eby dotrze? do poziomu najwi?kszej chwilówki. W takich przypadkach kwoty zazwyczaj rosn? po oko?o 500 z?otych – potrzeba wi?c czasu, by dosta? dok?adnie tak? kwot?, jakiej si? potrzebuje.

Instytucje pozabankowe, które udziel? maksymalnej chwilówki ju? za drugim podej?ciem, to: LendOn, Extra Portfel, Vivus, Kuki, Via SMS, Szybka Gotówka, czy Filarum. Kilka razy (nawet  dziewi??!) trzeba po?ycza?, aby otrzyma? najwi?ksz? chwilówk? w Po?yczkaplus, SMART Po?yczka, Halopo?yczka czy Alegotówka.

Warto zosta? z jednym po?yczkodawc?

Wi???c si? z jedn? firm? po?yczkow? na d?u?ej, mo?emy otrzyma? wi?cej korzy?ci, ni? tylko wi?ksze kwoty chwilówek, czy rabaty cenowe. Zaci?ganie kilka nast?puj?cych po sobie zobowi?za? w jednej firmie to tak?e mniej formalno?ci i zdecydowanie szybszy czas otrzymania pieni?dzy. Korzystamy przede wszystkim na tym, ?e po?yczkodawca ma dost?p do wszystkich koniecznych do zbadania zdolno?ci kredytowej informacji: danych wnioskodawcy, informacji o jego dochodach i wyniku weryfikacji jego osoby w bazach BIK i BIG. Czas po?wi?cony na wype?nienie wniosku i otrzymanie decyzji po?yczkowej b?dzie wi?c bardzo krótki i mo?e zaj?? tylko kilka minut. Jest to szczególnie wa?ne, je?li w mi?dzyczasie po?yczkobiorca spotka si? z konieczno?ci? zaci?gni?cia chwilówki nieplanowanej, ale koniecznej.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *