1. Chwilówki online
 2. >
 3. Porady
 4. >
 5. Najpopularniejsze po?yczki pozabankowe w 2017 – ranking

Najpopularniejsze po?yczki pozabankowe w 2017 – ranking

po?yczka gotówka

Popularno?? po?yczek pozabankowych z roku na rok jest coraz wi?ksza. ?atwiej jest je dosta? ni? kredyt bankowy. Do tego mo?na po?yczy? nawet 100 z?otych, a w banku minimum to zwykle 1000 z?otych. Z powodzeniem mo?na znale?? po?yczki dla nowych klientów z 0 kosztów dodatkowych. A co najwa?niejsze nikt nas nie pyta na co mamy zamiar tak? po?yczk? wyda?, a nawet nikt nie musi wiedzie?, ?e j? zaci?gn?li?my, poniewa? mo?na wniosek z powodzeniem z?o?y? przez Internet, gdzie mamy zapewnion? anonimowo??. Chc?c znale?? najlepsz? ofert? po?yczki warto sprawdzi? najpierw rankingi, aby móc szybko porówna? kilka ofert i wybra? najlepsz?.

Najpopularniejsze po?yczki pozabankowe 2017 – chwilówki

Po?yczka typu chwilówka to ?wietna metoda dofinansowanie domowego bud?etu na chwil?, gdy na przyk?ad do wyp?aty zosta? tydzie?, a nam sko?czy?y si? ju? pieni?dze. Chwilówk? mo?na wzi?? na okres 30, 45 albo 60 dni. Jednak nie d?u?ej. Ponadto tak? po?yczk? trzeba odda? w jednej racie na koniec okresu sp?aty. Ogromnym plusem jest mo?liwo?? znalezienia ofert, gdzie pierwsza po?yczka jest za darmo, a jedynym kosztem jest op?ata weryfikacyjna, która w zale?no?ci od firmy po?yczkowej mo?e kosztowa? od 1 grosza do 10 z?otych. Wy?szych op?at si? nie spotyka.

Do najpopularniejszych chwilówek mo?na zaliczy?:

 1. LendOn – pierwsza po?yczka bez dodatkowych kosztów w wysoko?ci do 2500 z?otych, kolejne po?yczki oprocentowane na 10% w skali roku.
 2. NetCredit – po?yczy? za pierwszym razem mo?na do 2000 z?otych za darmo, op?ata weryfikacyjna wynosi tylko 1 z?.
 3. Vivus – do 3000 z?otych za darmo dla nowych klientów, koszt przed?u?enia terminu sp?aty o 7 dni to 218 z?otych.
 4. Filarum – pierwsza po?yczka do 1000 z?otych bez dodatkowych kosztów, op?ata weryfikacyjna wynosi 1 grosz, kolejna po?yczka oprocentowana na 10% (odsetki kapita?owe).
 5. VIA SMS – za pierwszym razem po?yczy? mo?na do 1500 z?otych bez dodatkowych op?at. Weryfikacja kosztuje tylko 1 grosza, a ponadto jest mo?liwo?? roz?o?enia sp?aty na raty.
 6. Wandoo – tak?e oferuje do 1500 z?otych dla nowych klientów z op?at? rejestracyjn? w wysoko?ci 1 grosza. Mo?liwe jest te? odroczenie sp?aty po?yczki.
 7. Hapi Po?yczki – na 30 dni po?yczy? mo?na do 2000 z?otych za darmo. Jest te? mo?liwe refinansowanie po?yczki.
 8. Credit.pl – oferuje po?yczk? za pierwszym razem do 800 z?otych, ca?kowicie za darmo przy sp?acie w 30 dni.
 9. Ferratum Bank – za pierwszym razem udziela po?yczki w wysoko?ci do 1500 z?otych, ale za to mo?na j? sp?aci? w 2 miesi?cznych ratach w ci?gu 60 dni.

10.Incredit – to po?yczka do 2000 z?otych bez dodatkowych kosztów i do sp?aty w maksymalnie 61 dni.

Najpopularniejsze po?yczki pozabankowe 2017 – na raty

Po?yczki ze sp?at? rataln? s? równie popularne, poniewa? w roz?o?eniu na tygodniowe albo miesi?czne raty ?atwiej j? sp?aci?. Ponadto takie po?yczki opiewaj? na wy?sze kwoty ni? po?yczki chwilówki. Dlatego te? najlepiej wybra? sp?at? w roz?o?eniu na raty. Ponadto w przeciwie?stwie do darmowych chwilówek tutaj niestety takich ofert nie spotkamy. Wszystkie po?yczki maj? dodatkowe koszty jak oprocentowanie kapita?u, prowizja, op?ata administracyjna czy za obs?ug? po?yczki.

Najpopularniejsze po?yczki d?ugoterminowe to:

 1. Zaplo – dosta? tu mo?na po?yczk? w wysoko?ci do 1000 do 10000 z?otych w sp?acie w ci?gu od 3 do 24 miesi?cy. Prowizja wynosi od 32,5%.
 2. Monedo Now – w tej firmie mo?na wzi?? po?yczk? w wysoko?ci od 1500 do 10000 z?otych na okres od 6 do 24 miesi?cy, a koszty ustalane s? indywidualnie w oparciu o po?yczon? kwot? i wybrany czas sp?aty.
 3. Super grosz – tutaj po?yczy? mo?na kwot? z rz?du od 1000 do 7000 z?otych na czas od 2 do 48 miesi?cy. Koszty tak?e ustalane s? indywidualnie.
 4. Hapi Po?yczki – bior?c po?yczk? d?ugoterminow? w tej firmie mo?na po?yczy? od 1500 do 15000 z?otych z okresem sp?aty od 3 do 36 miesi?cy, a prowizja zaczyna si? od 34%.
 5. Aasa – tutaj mo?liwe jest po?yczenie od 1000 do 3400 z?otych na czas od 6 do 18 miesi?cy z prowizj? od 45%.
 6. Incredit – ta firma oferuje po?yczki w zakresie od 100 do 10000 z?otych z terminem sp?aty od 1 do 24 miesi?cy oraz prowizj? zaczynaj?c? si? od 45%.
 7. Ferratum Bank – po?yczy? mo?na od 1000 do 5000 z?otych z terminem sp?aty od 6 do 24 miesi?cy, a prowizja zaczyna si? od 43%.
 8. Wonga – po?yczy? na raty mo?na kwot? z przedzia?u od 50 do 5000 z?otych. Sp?ata nast?puje w terminie d 1 do 18 miesi?cy, a koszty liczone s? indywidualnie.
 9. Fellow finance – po?yczy? mo?na od 1000 do 12000 z?otych na okres od 4 do 24 miesi?cy. Koszty równie? ustalane s? indywidualnie w zale?no?ci od po?yczonej kwoty i okresu sp?aty.

Jaka jest najpopularniejsza po?yczka?

Przede wszystkim najwi?ksz? popularno?ci? ciesz? si? firmy po?yczkowe oferuj?ce dla nowych klientów pierwsz? chwilówk? za darmo bez dodatkowych kosztów. Albo jest to tylko do 10 z?otych op?aty weryfikacyjnej, któr? i tak ka?dy musi ponie?? sk?adaj?c wniosek o po?yczk?. Jednak?e nie zawsze mo?na otrzyma? maksymaln? kwot? o jak? si? wnioskuje. Je?li chcemy dosta? wi?cej zawsze warto wróci? do firmy po?yczkowej, w której mamy ju? jak?? histori?. Z kolei po?yczki d?ugoterminowe, które ciesz? si? najwi?ksz? popularno?ci? to takie, w których mo?na po?yczy? najwi?ksze sumy pieni?dzy z roz?o?eniem sp?aty na najd?u?szy okres. Chc?c po?yczy? do 3000 z?otych najlepsze b?dzie chwilówka. Id?c po po?yczk? w wysoko?ci powy?ej 10000 z?otych zawsze najlepszym rozwi?zaniem b?dzie po?yczka d?ugoterminowa.

Jak dosta? po?yczk??

Najpierw warto zapozna? si? ogólnie z ofertami po?yczek i wybra? tak?, gdzie kwota po?yczki, termin sp?aty oraz koszty najbardziej nam odpowiadaj?. Potem mo?na zacz?? sk?ada? wniosek. Do jego wype?nienia przydadz? si? na pewno dowód osobisty, numer konta bankowego czy za?wiadczenie o dochodach albo inny dokument, który dok?adnie co do grosza je okre?la. We wniosku wpisuje si? swoje dane, w tym PESEL czy dat? urodzenia. Podaje numer indywidualnego rachunku bankowego, z którego potem trzeba zrobi? przelew weryfikacyjny, wi?c warto mie? na nim chocia? 10 z?otych, aby by?o to mo?liwe, poniewa? firma po?yczkowa przelewu na przyk?ad zlecanego na poczcie nie przyjmie w procesie weryfikacji. Dok?adnie trzeba wpisa? w cz??ci mówi?cej o dochodach i kosztach ?ycia oraz wysoko?ci innych sk?adanych zobowi?za? kwoty. Podaj?c pracodawc? warto mie? ?wiadomo??, ?e firma po?yczkowa mo?e do zak?adu pracy zadzwoni? i sprawdzi? czy taka osoba rzeczywi?cie tam pracuje i ile zarabia. Dlatego te? nie warto zawy?a? sobie pensji, poniewa? firma po?yczkowa jednym telefonem mo?e sprawdzi? prawdziwo?? podanych danych. Do tego sprawdzane s? jeszcze bazy d?u?ników takie jak KRD. Je?li ma si? negatywne wpisy niekoniecznie po?yczka zostanie przyznana.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *