1. Chwilówki online
 2. >
 3. Porady
 4. >
 5. Najta?sze chwilówki 2018. Czy rzeczywi?cie s? najlepsze?

Najta?sze chwilówki 2018. Czy rzeczywi?cie s? najlepsze?

Najta?sze chwilówki 2018. Czy rzeczywi?cie s? najlepsze?

Podstawowym kryterium wyboru najlepszej po?yczki dla wielu aktywnych po?yczkobiorców s? koszty po?yczki. Nawet te osoby, które nie maj? styczno?ci z po?yczkami pozabankowymi i te, które dopiero zastanawiaj? si? nad zaci?gni?ciem jednej, dziel? przekonanie, ?e po?yczka najta?sza sprawdzi si? najlepiej. Po?yczki tanie s? tak?e sta?ymi bywalcami rankingów po?yczkowych i zwykle pojawiaj? si? na pierwszych miejscach w porównywarce po?yczkowej. Czy rzeczywi?cie b?d? to po?yczki najlepsze i dostosowane do ka?dego po?yczkobiorcy? Przypatrzmy si? ofercie najta?szych po?yczek.

Vivus

Chwilówki w Vivus nie tylko s? jednymi z najbardziej rozpoznawalnych po?yczek w Polsce, ale równie? s? jednymi z najta?szych, pomijaj?c oczywi?cie chwilówki darmowe. W ka?dym przypadku niezale?nie od po?yczonej kwoty, za po?yczk? zap?acimy nie wi?cej ni? 20% kapita?u. Nowi klienci mog? skorzysta? z po?yczki darmowej na 30 dni w wysoko?ci 3000 z?otych. Po?yczki kolejne to nawet 7500 z?otych.

Zalety:

 • jedna z najwy?szych dost?pnych kwot darmowej chwilówki;
 • maksymalna kwota po?yczki dost?pna ju? od drugiej po?yczki;
 • wysoka przyznawalno?? po?yczek;
 • mo?liwo?? przed?u?enia okresu sp?aty o 7, 14 lub 30 dni nawet dwukrotnie przy pierwszej po?yczce i jednokrotnie przy kolejnych po?yczeniach;
 • mo?liwo?? skorzystania z weryfikacji za pomoc? szybkich przelewów Blue Cash, co znacznie skraca czas uzyskania po?yczki;
 • niska dolna granica wieku – 19 lat.

Wady:

 • ma?a liczba kont bankowych, przez co po?yczka mo?e zosta? zaksi?gowana na koncie klienta do?? pó?no;
 • krótki, bo tylko 30-dniowy okres sp?aty;
 • niedopuszczalne zaleg?o?ci w rejestrach d?u?ników.

Kuki

Kuki to rzeczywi?cie jedna z najta?szych po?yczek na rynku. Najwi?kszym wyró?nikiem s? jednak bardzo wysokie kwoty po?yczek: 3000 z?otych dla nowych klientów i nawet 10 000 z?otych dla ka?dej kolejnej po?yczki. Za ka?dym razem pieni?dze nale?y odda? po nie wi?cej ni? 30 dniach.

Po?yczki s? odrobin? dro?sze ni? te, które mo?e zaproponowa? Vivus, ale nie s? to kwoty wielkie, tylko lekko wykraczaj?ce poza 20%. Dla 1000 z?otych koszty ca?kowite wynios? 210 z?otych. Po?yczka w wysoko?ci 5000 z?otych wygeneruje koszty w wysoko?ci 1050 z?otych.

Zalety:

 • wysoka kwota darmowej chwilówki;
 • najwy?sza kwota ka?dej kolejnej chwilówki;
 • 10 000 z?otych dost?pne ju? przy drugim po?yczeniu;
 • mo?liwo?? przed?u?enia okresu sp?aty po?yczki nawet dwukrotnie w przypadku pierwszej chwilówki;
 • Biuro Obs?ugi Klienta pracuje równie? w soboty i niedziele;
 • do?? du?a rozpi?to?? wiekowa: 20-75 lat;

Wady:

 • brak mo?liwo?ci weryfikacji za pomoc? szybkiej aplikacji;
 • ma?a liczba kont bankowych, co mo?e oznacza?, ?e po?yczk? otrzymamy dopiero nast?pnego dnia;
 • weryfikacja we wszystkich bazach d?u?ników;
 • krótki, jak na tak du?? kwot? okres sp?aty.

AlfaKredyt

AlfaKredyt to kolejny reprezentant ?otewskich po?yczkodawców, którzy w Polsce ciesz? si? du?? popularno?ci?. Cho? nie jest tak znany, jak poprzednie marki, to bardzo cz?sto pojawia si? w czo?ówce najta?szych chwilówek. Ofert? podstawow? jest 4000 z?otych, co jak na wspó?czesne standardy, nie jest kwot? osza?amiaj?c?. Nowi klienci mog? po?yczy? nie wi?cej ni? 2000 z?otych na 30 dni.

Koszty mog? by? naprawd? zadziwiaj?ce. Za po?yczk? w wysoko?ci 1000 z?otych zap?acimy tylko 195 z?otych, co daje mniej ni? 20% ca?kowitej kwoty. Pó?niej te koszty rosn? i wzro?nie ich warto?? procentowa, bo za po?yczk? w wysoko?ci 5000 z?otych zap?acimy ju? 1250 z?otych, co daje 25%. Dalej jest to jednak wysoko?? bardziej ni? zadowalaj?ca.

Zalety:

 • brak oprocentowania nominalnego;
 • maksymalna kwota po?yczki przys?uguje ju? za drugim razem;
 • firma pracuje i rozpatruje wnioski nawet w weekendy;
 • weryfikacja klienta tylko w dwóch rejestrach: BIK i BIG Infomonitor;
 • mo?liwo?? przed?u?enia okresu sp?aty.

Wady:

 • wysoka dolna granica wieku – 21 lat;
 • nie dla emerytów – nie po?ycz? tutaj osoby powy?ej 65 r.?.;
 • nie ma mo?liwo?ci skorzystania z aplikacji do b?yskawicznej weryfikacji, takiej jak Instantor czy Kontomatik;
 • niezbyt du?a liczba kont bankowych – po?yczk? w 15 minut otrzymaj? jedynie klienci kilku najwi?kszych banków w Polsce;
 • do?? niska kwota kolejnych po?yczek.

Chwilówka idealna?

Z powy?szego zestawienia mo?na wyci?gn?? jeden wniosek – nie ma chwilówek idealnych. G?ówne zarzuty, które mo?emy postawi? opisanym firmom, dotycz? przede wszystkim potencjalnej konieczno?ci d?u?szego czekania na przelew z po?yczk?. Wszyscy po?yczkodawcy zlecaj? bowiem przelewy tylko z kilku banków funkcjonuj?cych w Polsce, wi?c nie we wszystkich przypadkach b?dzie to naprawd? szybka po?yczka. Ci, którzy wniosek z?o?yli pó?nym popo?udniem, wieczorem lub w weekend, b?d? zmuszeni poczeka? na pieni?dze do?? d?ugo. Wys?anie wniosku w pi?tek po godzinie 15:00 mo?e skutkowa? tym, ?e po?yczka dotrze dopiero w poniedzia?ek. Je?li wi?c dodatkowa gotówka potrzebna jest na weekendowy wyjazd, lepiej skorzysta? z innej firmy.

Kolejn? kwesti?, na któr? cz?sto narzekaj? klienci, jest do?? krótki okres sp?aty. Ka?dy opisany przez nas po?yczkodawca przyjmuje standardowy okres – 30 dni. Nie jest to do ko?ca wada, bo miesi?c na oddanie pieni?dzy by? od dawna uznawany za czas optymalny. Apetyt jednak ro?nie w miar? jedzenia i po wprowadzeniu d?u?szych okresów sp?aty (np. 45 dni w LendOn i ExtraPortfel oraz 60 dni w Szybka Gotówka i Wonga), ogólnie po??dane s? jakie? zmiany w tym temacie. Bior?c pod uwag? bardzo wysokie kwoty oferowane przez te firmy (10 000 z?otych to kwota pasuj?ca bardziej do po?yczek ratalnych!), naprawd? przyda?by si? d?u?szy okres sp?aty.

Wada jest czasami zalet?

W?ród wad omawianych chwilówek wymienili?my równie? do?? dog??bn? weryfikacj? w Biurze Informacji Kredytowej i rejestrach d?u?ników BIG. Czy jednak rzeczywi?cie jest to cecha negatywna? To prawda, ?e du?o osób kieruje si? w stron? chwilówek bez BIK i mniejszych wymaga? odno?nie  zdolno?ci kredytowej. Boj? si?, ?e w innym przypadku mog? oni nie otrzyma? po?yczki. Dobra i przenikliwa weryfikacja jest jednak cech? firmy wiarygodnej i uczciwej. Nieudzielanie po?yczek osobom maj?cym d?ugi lub pozostaj?cym bez pracy jest za? przejawem odpowiedzialno?ci po?yczkodawcy. Cho? odmowa udzielenia po?yczki mo?e powodowa? rozgoryczenie, po?yczkobiorcy musz? pami?ta? o tym, ?e udzielenie po?yczki nie zawsze b?dzie dla niego najlepsze i, zamiast pomóc, zaszkodzi.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *