1. Chwilówki online
 2. >
 3. Porady
 4. >
 5. Najwy?sze kwoty chwilówek – gdzie szuka? pomocy finansowej?

Najwy?sze kwoty chwilówek – gdzie szuka? pomocy finansowej?

Najwy?sze kwoty chwilówek – gdzie szuka? pomocy finansowej?

Chwilówki online to relatywnie nowy produkt finansowy, który mimo tego cieszy si? sporym zainteresowaniem ze strony spo?ecze?stwa. Jak sama nazwa wskazuje, jest to rozwi?zanie „na chwil?” – gdy brakuje nam do pierwszego, pracodawca spó?nia si? z wyp?at? lub potrzebujemy niedu?ej kwoty na nag?y wydatek. Dlatego te? zwykle limit kwotowy w przypadku chwilówki nie jest zbyt wysoki, a je?li chcemy po?yczy? wi?cej gotówki, kierujemy si? po po?yczk? rataln?, która jest niestety d?ugotrwa?ym obci??eniem. Na szcz??cie równie? i chwilówkodawcy podwy?szaj? dost?pne kwoty po?yczek, przez co mo?emy po?yczy? ju? naprawd? du?o.

Niewielka pierwsza chwilówka – na ile mo?emy liczy??

Przyjmijmy, ?e du?? kwot? chwilówki jest przynajmniej 5000 z?otych, co bardzo cz?sto jest magiczn? granic?, po której przekroczeniu porzucamy my?l o chwilówce, a zaczynamy zastanawia? si? nad zaci?gni?ciem chwilówki na raty. Taka wysoko?? chwilówki jest oczywi?cie dost?pna, ale nie zawsze. Najcz??ciej, aby tak? uzyska?, konieczne jest spe?nienie jednego, dodatkowego warunku – czyli po?yczania przynajmniej drugi raz.

Pierwsza, darmowa chwilówka jest w wi?kszo?ci bardzo ograniczona kwotowo. Po?yczymy wi?c raczej na drobne wydatki i tego te? dowodzi praktyka – najcz??ciej bierzemy chwilówki nieprzekraczaj?ce 1500-2000 z?otych. Spowodowane jest to pewnego rodzaju promocj?, udzieleniem po?yczki testowej, która ma za zadanie zaznajomi? klienta z produktem. Z drugiej strony – w przypadku pierwszej po?yczki, po?yczkodawca nie wie, w jaki sposób skalkulowa? ryzyko udzielenia po?yczki. Nawet je?li sprawdzi wnioskodawc? w bazach BIK i BIG oraz dok?adnie zweryfikuje jego zdolno?? kredytow?, to jeszcze nie przetestowa? go w praktyce i nie wie, jaka jest jego kultura p?atnicza. W zwi?zku z tym mo?emy liczy? na kwoty rz?du:

 • LendOn – 3000 z?otych;
 • Vivus – 3000 z?otych;
 • Kuki – 3000 z?otych;
 • NetCredit – 3000 z?otych;
 • Solcredit – 5000 z?otych (jest to jednak tylko po?rednik po?yczkowy i nie we wszystkich przypadkach b?dzie mo?liwe uzyskanie tak wysokiej kwoty pierwszej chwilówki);
 • Szybka Gotówka – 6000 z?otych;
 • Credissimo – 3000 z?otych;
 • SMART Po?yczka – 3000 z?otych;
 • Solven – 5000 z?otych (nie ma mo?liwo?ci zaci?gni?cia darmowej chwilówki);

Jak wida?, zak?adana kwota 5000 z?otych dost?pna jest tylko w dwóch firmach, z czego w jednej z nich w ?adnym wypadku nie otrzymamy po?yczki za 0 z?otych. Barier? zdaje si? kwota 3000 z?otych, cho? dalej jest to relatywna rzadko?? i najcz??ciej mo?emy spotka? si? z 1500-2000 z?otych (np. w Halopo?yczka, Chwilówkomat, AlfaKredyt, Po?yczkaplus, SzybkaMoneta, Ferratum Bank, CreditStar, Wandoo, Via SMS, Alegotówka).

Druga chwilówka to du?o wi?ksze kwoty

Wraz z kolejnym po?yczeniem, mo?emy liczy? na wi?ksze po?yczki. W zale?no?ci od tego, z us?ug którego po?yczkodawcy korzystamy, mo?emy liczy? na najwy?sz? kwot? ju? za drugim razem lub na kwot? rosn?c? stopniowo – co jest korzystne (i najbezpieczniejsze!), je?eli planujemy zwi?za? si? z jednym po?yczkodawc? na d?u?ej. Maksymalnie w chwilówce uzyskamy:

 • Kuki – 10 000 z?otych (przy drugim po?yczeniu);
 • Po?yczkaplus – 8000 z?otych (przy dziewi?tym po?yczeniu);
 • Vivus – 7000 z?otych (przy drugim po?yczeniu);
 • Szybka Gotówka – 7000 z?otych (przy drugim po?yczeniu);
 • Extra Portfel – 6000 z?otych (przy drugim po?yczeniu);
 • NetCredit – 5000 z?otych (przy drugim po?yczeniu);
 • Wandoo – 5000 z?otych (przy drugim po?yczeniu);
 • POLO?yczka – 5000 z?otych (przy drugim po?yczeniu);
 • Filarum – 5000 z?otych (przy drugim po?yczeniu);

Du?a kwota chwilówki to du?a zdolno?? kredytowa

Decyduj?c si? na chwilówk? w tak wysokiej kwocie, pami?tajmy o tym, ?e jest to zobowi?zanie, które wymaga wi?kszej zdolno?ci kredytowej ni? w przypadku po?yczki ratalnej. W ko?cu po?yczka nie zostanie roz?o?ona na niskie miesi?czne raty i trzeba b?dzie j? sp?aci? w krótkim czasie – najcz??ciej 30 dni. Po?yczkodawca na pewno sprawdzi, czy sta? nas na to, by po?yczk? sp?aci? w terminie. Wymagana jest równie? bardzo dobra historia kredytowa – cho? wi?kszo?? wymienionych wcze?niej firm po?yczkowych bez problemu udzieli tzw. po?yczki bez BIK, to w takim przypadku powinni?my si? raczej nastawi? na kwoty ni?sze, ale nie maksymalne.

Czy bezpiecznie jest zaci?gn?? wysok? chwilówk??

Po?yczkodawca nie powinien udzieli? po?yczki wy?szej ni? mo?e mu na to pozwoli? zdolno?? kredytowa jego klienta. Je?eli wi?c po?yczy nam kwot? 5000 z?otych lub wi?ksz?, uznaje, ?e taka jest nasza realna zdolno?? do sp?aty. Z pewno?ci? takie po?yczki nie zostan? udzielone d?u?nikom lub osobom pozostaj?cym trwale bez pracy.

Os?d po?yczkodawcy nie zawsze b?dzie pokrywa? si? z rzeczywisto?ci?, bo zawsze przecie? mo?e zdarzy? si? co?, czego ani po?yczkodawca, ani po?yczkobiorca nie przewidzia?. W takich przypadkach wysoka chwilówka b?dzie bardziej ryzykowna ni? mniejsze zobowi?zania. Mo?emy bowiem do?wiadczy?:

 • problemów z po?yczeniem pieni?dzy na sp?at? – nie zawsze przecie? nasza rodzina i znajomi b?d? dysponowa? tak du?? gotówk? lub po prostu mog? uzna?, ?e po?yczenie takiej kwoty jest zbyt du?ym ryzykiem;
 • niemo?liwo?ci uzyskania drugiej po?yczki w tak wysokiej kwocie – aby sp?aci? tak wysok? po?yczk?, trzeba liczy? si? z tym, ?e by? mo?e nie uda si? zaci?gn?? chwilówki w odpowiedniej kwocie i b?dziemy musieli ratowa? si? kilkuletni? po?yczk? rataln?, a dodatkowo trzeba wzi?? pod uwag? równie? fakt, ?e nasza zdolno?? kredytowa b?dzie w znacznym stopniu upo?ledzona;
 • du?ych kosztów niesp?acenia zobowi?zania – chwilówka w wysokiej kwocie poci?gnie za sob? równie? spore koszty, nawet je?li b?dzie to po?yczka darmowa; taka sama zasada dotyczy równie? kosztów refinansowania lub przed?u?enia okresu sp?aty.

Musimy wi?c dobrze zastanowi? si? przed zaci?gni?ciem tak wysokiej chwilówki. To, ?e mo?na tak? uzyska?, nie zawsze b?dzie oznacza?, ?e mo?na zaci?gn?? j? bez ogranicze?.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *