1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Narciarskie szale?stwa w Szczyrku? Czy warto wzi?? po?yczk? na wyjazd

Narciarskie szale?stwa w Szczyrku? Czy warto wzi?? po?yczk? na wyjazd

z?otówki i monety

Ju? za kilka dni w wielu województwach rozpoczn? si? ferie zimowe. Przerwa w szkolnych zaj?ciach to doskona?a okazja do rodzinnego wyjazdu i wspólnego sp?dzenia czasu. Co zrobi?, je?li stan Twojego konta nie pozwala na sfinansowanie urlopu z w?asnych ?rodków? Dzi? podpowiemy, czy warto wzi?? po?yczk? na wyjazd i gdzie po?yczy? pieni?dze najtaniej.

Za rodzinny urlop w Szczyrku, Zakopanem czy innym popularnym kurorcie b?dziemy musieli zap?aci? od kilku, a? do kilkunastu tysi?cy z?otych.

Koszt wynajmu skromnych kwater prywatnych to oko?o 50 z? za dob? (za osob?). Nocleg w modnym hotelu to minimum 2-3 razy wi?cej. Kalkuluj?c koszty wyjazdu nie mo?na zapomnie? o wy?ywieniu, op?atach za skipassy (dla osoby doros?ej oko?o 300-400 z? za tydzie?), transporcie oraz dodatkowych atrakcjach.

Trudno si? dziwi?, ?e niewielu Polaków jest w stanie pokry? takie koszty z w?asnych ?rodków finansowych.

Po?yczka na wyjazd – czy warto?

Jak pokazuj? dane, udost?pnione przez Biuro Informacji Kredytowej, oko?o 8% Polaków zaci?ga po?yczki, by sfinansowa? odpoczynek. Bardzo prawdopodobne jest, ?e na przestrzeni kolejnych kilku lat ten odsetek b?dzie sukcesywnie wzrasta?. Dost?p do dodatkowej gotówki jest dzi? bowiem lepszy i ?atwiejszy ni? kiedykolwiek wcze?niej.  A po?yczk? mo?na otrzyma? na wyj?tkowo korzystnych warunkach.

Darmowe po?yczki online

Je?li chcesz po?yczy? pieni?dze ca?kiem za darmo, mo?esz skorzysta? z us?ug jednej z kilkudziesi?ciu firm po?yczkowych, udzielaj?cych darmowych chwilówek.

Darmowe chwilówki to promocyjna oferta, skierowana jedynie do nowych klientów konkretnej firmy po?yczkowej. Celem promocji jest przyci?gni?cie i zatrzymanie nowych po?yczkobiorców, którzy po sp?acie darmowej chwilówki b?d? zaci?ga? kolejne po?yczki. Tym razem ju? standardowo oprocentowane.

Dok?d po darmowa po?yczk??

Darmowych chwilówek udziela obecnie kilkudziesieciu po?yczkodawców. W?ród nich m.in.: Vivus, LendOn, Ferratum Bank, NetCredit, Filarum, Tani Kredyt, Extra Portfel, Money Man, Halo Po?yczka, Szybka Gotówka, Ofin, ViaSMS, ?atwy Kredyt, Po?yczka Plus, Alfa Kredyt, Smart Po?yczka, Soho Credit, Credit.pl, Super Grosz.

Po?yczka bez BIK-u

Ogromnym walorem pozabankowych insynuacji finansowych jest fakt, ?e zdecydowanie przychylniej ni? banki patrz? nawet na mniej wiarygodnych klientów.
Po?yczk? w firmie po?yczkowej mo?e otrzyma? osoba z niskim scoringiem w BIK-u a tak?e ta, której dane zosta?y umieszczone w jednym z rejestrów d?u?ników (KRD, BIGInfo Monitor, Rejestr D?u?ników Erif).

Po?yczka przez internet – ile mog? po?yczy??

Je?li zale?y Ci na tym, aby skorzysta? z us?ug firmy, oferuj?cej darmowe chwilówki, b?dziesz móg? po?yczy? maksymalnie 2500 z?. Po?yczki w takiej wysoko?ci udzieli Ci jeden z najbardziej znanych na rynku po?yczkodawców – Vivus.

W przypadku pozosta?ych firm maksymalne kwoty pierwszej po?yczki przedstawiaj? si? nast?puj?co:

Nazwa firmy Maksymalna kwota pierwszej po?yczki
InCredit 2000 z?
LendOn 2000 z?
Halo Po?yczka 2000 z?
Szybka Gotówka 2000 z?
NetCredit 2000 z?
Tani Kredyt 1700 z?
Ferratun Bank 1500 z?
Wonga 1500 z?
Ofin 1500 z?
?atwy Kredyt 1500 z?
ViaSMS 1500 z?
Alfa Kredyt 1500 z?
Po?yczkomat 1500 z?
Credit.pl 1200 z?
Money Man 1000 z?
Filarum 1000 z?
Po?yczka Plus 1000 z?
Super Grosz 1000 z?
Smart Po?yczka 1000 z?
Soho Credit 1000 z?

 

Je?li chcesz po?yczy? wi?cej, godz?c si? na standardowej wysoko?ci op?aty oko?opo?yczkowe, mo?esz skorzysta? z us?ug firmy Kredito24.

W Kredito24 nawet nowy klient mo?e otrzyma? a? 3000 z? po?yczki.

Ile kosztuje po?yczka w Kredito24?

Je?li zdecydujesz si? na maksymaln? kwot? (3000 z?), a termin sp?aty b?dzie wynosi? 30 dni, za po?yczone pieni?dze b?dzie musia? zap?aci? 848,63 z?. Na kwot? t? sk?adaj? si? odsetki w wysoko?ci 24,66 z? oraz 823,97 z? prowizji.

30 dni na sp?at?

Na sp?at? szybkiej po?yczki b?dziesz mia? maksymalnie 61 dni (Money Man, InCredit). Wi?kszo?? po?yczkodawców udziela jednak po?yczek na 30 dni. To stosunkowo niewiele czasu, by zgromadzi? potrzebn? do sp?aty kwot?. Zw?aszcza, ?e wszystkie pieni?dze nale?y odda? jednorazowo.

Je?li chcesz roz?o?y? sp?at? po?yczki na raty i po?yczy? wi?cej ni? 3000 z?, mo?esz si?gn?? po po?yczk? rataln?.

Alternatywa dla szybkich po?yczek online – po?yczki ratalne

Korzystaj?c z us?ug firm, oferuj?cych pozabankowe po?yczki na raty b?dziesz móg? po?yczy? nawet do 25 000 z? (Profi Credit). Pami?taj jednak, ?e zaci?gaj?c po?yczk? rataln? nie po?yczysz pieni?dzy za darmo. Standardowe koszty takiej po?yczki bywaj? bardzo wysokie.

Koszty po?yczek ratalnych w praktyce

Poni?ej przyjrzymy si? kosztom zaci?gni?cia po?yczki ratalnej w 5 najpopularniejszych na rynku firmach po?yczkowych.

Przyjmijmy, ?e do sfinansowania wymarzonego wypoczynku wystarczy 5000 z?. Aby nie obci??a? nadmiernie domowego bud?etu, sp?at? roz?o?ymy na 12 miesi?cznych rat.

Zaci?gaj?c po?yczk? w Hapi Po?yczki, b?dziesz musia? zap?aci? za ni? 3 013,59 z?. Miesi?czna rata wyniesie 667,89 z?, a kwota do sp?aty – 8 013,59 z?.

Po?yczaj?c pieni?dze w Providencie, miesi?czna rata wyniesie 638,67 z?, a ca?kowity koszt po?yczki 2 664,04 z?. W sumie b?dzie musia? zwróci? po?yczkodawcy 7 664,04 z?

Je?li zdecydujesz si? na po?yczk? w firmie Zaplo, koszty oko?opo?yczkowe wynios? 3024.96 z?. W sumie b?dziesz musia? odda? po?yczkodawcy 8024,96 z?, a wysoko?? miesi?cznej raty to 710 z?.

Zaci?gaj?c po?yczk? w firmie eKredycik, wysoko?? miesi?cznej raty wyniesie 668,69 z?, a koszty oko?opo?yczkowe 3023,61 z?.

Korzystaj?c z us?ug Ferratum Bank, za dodatkowe pieni?dze zap?acisz 3019 z?, a wysoko?? miesi?cznej raty to 668,33 z?.

Nazwa firmy Wysoko?? miesi?cznej raty Ca?kowity koszt po?yczki
Hapi Po?yczki 667,89 z? 3 013,59 z?
Provident 638,67 z? 2 664,04 z?
Zaplo 710 z? 3024,96 z?
eKredycik 668,69 z? 3 023,61 z?
Ferratum Bank 668,33 z? 3 019 z?

?atwo po?yczy?, trudniej sp?aci??

?atwa dost?pno?? oraz minimum formalno?ci powoduj?, ?e coraz wi?cej osób si?ga po po?yczki pod wp?ywem emocji i impulsu. Niestety, wiele z nich nie sp?aci zaci?gni?tego zobowi?zania w terminie, nara?aj?c si? na wyj?tkowo nieprzyjemne konsekwencje.

Konsekwencje nieterminowej sp?aty

Cho? dzi?ki wprowadzeniu w ?ycie znowelizowanych zapisów ustawy antylichwiarskiej, koszty zwi?zane z nieterminow? sp?at? zobowi?zania nie s? tak wysokie jak jeszcze kilka miesi?cy temu, firmy po?yczkowe zdecydowanie ch?tniej oddaj? sprawy do zewn?trznych firm windykacyjnych oraz do s?du. Powód? W zwi?zku z limitami kosztów, wprowadzonymi przez nowe prawo zwyczajnie przesta?y zarabia? na spó?nialskich klientach.
Bior?c pod uwag? fakt, ?e windykacja nale?no?ci nie jest g?ównym przedmiotem ich dzia?ania, wol? zaj?? si? tym, co wychodzi im naprawd? dobrze – udzielaniem po?yczek.

Niski scoring w BIK-u i wpis do rejestru d?u?ników

Je?li nie sp?acisz po?yczki na czas, po?yczkodawca b?dzie mia? prawo poinformowa? o tym Biuro Informacji Kredytowej oraz wpisa? Twoje dane do rejestru d?u?ników. Niestety, niekorzystna historia kredytowa w BIK-u mo?e by? przyczyn? powa?nych problemów z zaci?ganiem kolejnych po?yczek i kredytów. Wpis do bazy d?u?ników mo?e uniemo?liwi? Ci wykonanie tak prozaicznych czynno?ci, jak podpisanie umowy z operatorem internetu czy telefonii komórkowej.

Zanim podpiszesz umow?

Zanim wyrazisz zgod? na warunki umowy po?yczkowej, sk?adaj?c na niej w?asnor?czny podpis, koniecznie zapoznaj si? z zapisami dokumentu.

Sprawd? ile zap?acisz za dodatkowe pieni?dze, na jakich zasadach b?dziesz móg? zwróci? po?yczk? przed terminem oraz czy po?yczkodawca umo?liwia odst?pienie od umowy.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *