1. Chwilówki online
 2. >
 3. Porady
 4. >
 5. NetCredit czy Filarum – gdzie chwilówka bardziej si? op?aca?

NetCredit czy Filarum – gdzie chwilówka bardziej si? op?aca?

po?yczka

Gdy przychodzi do wyboru odpowiedniej chwilówki, to zwykle korzystamy z porównywarki lub rankingu chwilówek. Mamy tam jednak bardzo du?o ofert i nawet je?li zestawimy je wszystkie wed?ug jednego, najbardziej interesuj?cego nas parametru, wybór nadal mo?e by? utrudniony. W niektórych sytuacjach podj?cie decyzji mo?e u?atwi? porównywanie chwilówek parami i rozpatrywanie ofert pod k?tem ich wad i zalet.

Jak? chwilówk? mo?emy otrzyma? w NetCredit?

NetCredit to firma, która cieszy si? bardzo du?ym zaufaniem w du?ej cz??ci Europy. ?otewscy po?yczkodawcy s? w ko?cu uznawani za bardzo solidne instytucje finansowe. Chwilówka w tej firmie to zobowi?zanie niemal?e idealnie odzwierciedlaj?ce standardy polskiego rynku po?yczkowego.

Okres sp?aty chwilówki w NetCredit wynosi co najmniej 14 dni i nie wi?cej ni? 30 dni. Za pierwszym razem mo?na tam po?yczy? od 300 do 3000 z?otych za darmo. Przy kolejnych razach maksymalna kwota chwilówki wzrasta do 5000 z?otych i zachowuje dok?adnie taki sam okres sp?aty. Na plus za t? chwilówk? przemawia fakt, ?e najwi?ksz? kwot? mo?na po?yczy? ju? za drugim razem.

Jak kszta?tuj? si? koszty chwilówki w NetCredit? Mo?na powiedzie?, ?e s? one ?redni? kwot?, jak? przyjdzie nam zap?aci? za standardow? chwilówk? u jakiegokolwiek po?yczkodawcy. Przyk?adowo, dla kwoty 1000 z?otych na 30 dni, koszt chwilówki b?dzie wynosi? 268 z?otych, dla 2000 z?otych b?dzie to 536 z?otych, a dla 5000 – 1341 z?otych.

Co mo?e zaproponowa? nam Filarum?

Filarum ma do zaproponowania jedn? z najcz??ciej wybieranych i nagradzanych chwilówek na rynku – do?? wspomnie?, ?e dwukrotnie zosta? jej przyznany Laur Klienta, ostatni raz w 2017 roku. Chwilówki w tej firmie przedstawiaj? podobne parametry, co NetCredit. Maksymalna kwota zobowi?zania to 5000 z?otych, a jego sp?aty mo?na dokona? w okresie od 1 do 30 dni. Je?li jednak chodzi o darmow? chwilówk?, to w Filarum mo?emy otrzyma? tylko 1000 z?otych z zachowanym analogicznym okresem sp?aty.

Koszty chwilówki w Filarum przedstawiaj? si? w nast?puj?cy sposób: za po?yczone 10 000 z?otych zap?acimy 281 z?otych, za 2000 – 562 z?ote, a za 5000 – 1410 z?otych.

Któr? chwilówk? wybra??

Aby wybra? chwilówk?, która najlepiej odpowiada?aby naszym potrzebom, konieczne jest porównanie, nie tylko jej podstawowych parametrów, ale tak?e dodatkowych opcji, które mo?e zaproponowa? czy kryteriów oceny wnioskodawców. Przyjrzyjmy si? wi?c bli?ej tym cechom chwilówki, które mog? zawa?y? na ocenie:

 • Wysoko?? darmowej chwilówki: w tej konkurencji zdecydowanie wygrywa NetCredit, który mo?e zaproponowa? trzykrotnie wy?sz? chwilówk? za darmo ni? Filarum;
 • Maksymalna wysoko?? chwilówki: remis – obie firmy proponuj? tak? sam? kwot? ju? za drugim razem;
 • Okres sp?aty: remis, ale z lekkim wskazaniem na Filarum – mo?e on bowiem zaproponowa? ustawienie okresu sp?aty, co jeden dzie?, a nie tak jak NetCredit – przynajmniej 14 dni.
 • Mo?liwo?? refinansowania: Filarum nie oferuje takiej mo?liwo?ci, a NetCredit ju? tak.
 • Koszty chwilówki: porównywalne, z lekkim wskazaniem na NetCredit;
 • Mo?liwo?? b?yskawicznej weryfikacji: jedynym sposobem weryfikacji to?samo?ci w Filarum jest przelew weryfikacyjny; w NetCredit nale?y to zrobi? w taki sam sposób, ale po?yczkodawca umo?liwia zrobienie tego za pomoc? platformy do szybkich przelewów Blue Media. Dzi?ki temu zostanie on zaksi?gowany b?yskawicznie.
 • Liczba kont bankowych: Filarum wysy?a chwilówki tylko z dwóch banków, natomiast NetCredit ma kilkukrotnie wi?cej kont bankowych. Istnieje wi?c wi?ksza szansa na to, ?e chwilówka dotrze do nas szybciej.
 • Chwilówki bez BIK: Zarówno NetCredit, jak i Filarum umo?liwiaj? zaci?gni?cie takiej chwilówki.
 • Godziny pracy: NetCredit pracuje w ci?gu dni roboczych do 21:00 oraz w soboty do 20:00; Filarum natomiast pracuje ka?dego dnia tygodnia do 22:00.
 • Wiek po?yczkobiorcy: minimalny wiek po?yczkobiorcy w obu firmach to 20 lat, jednak?e Filarum jest bardziej dost?pne dla starszych osób, bo wiek maksymalny to a? 75 lat.
 • Za?wiadczenia: nie ma potrzeby przedstawiania za?wiadcze? w ?adnej firmie.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *