1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Nie b?dzie reklam chwilówek w Google?

Nie b?dzie reklam chwilówek w Google?

laptop

Decyzj? ameryka?skiego koncernu od 13 lipca w reklamach AdWords przestan? pojawia? si? reklamy po?yczek, których okres spa?y jest ni?szy ni? 60 dni, czyli chwilówek. To uk?on w stron? konsumentów, a olbrzymi cios dla firm po?yczkowych i nieco mniejszy dla finansów samego Google’a.

Sk?d taka decyzja?

Nowa polityka ameryka?skiego giganta zwi?zana jest z negatywnym odbiorem tego typu us?ug finansowych. Ma to uzasadnienie, poniewa? ameryka?ski rynek kredytowy, nie jest tak mocno uregulowany jak w Polsce. Najwy?szy odsetek niesp?aconych zobowi?za? wyst?puje w?a?nie w?ród po?yczek krótkoterminowych. Dodatkowo koncern t?umaczy, ?e cz?sto reklamy chwilówek s? myl?ce i wprowadzaj? potencjalnych klientów w b??d, wi?c i tak s? cz?sto blokowane. Dlatego Google postanowi? ociepli? swój wizerunek i kreowa? bardziej prokonsumeckie oblicze. Wi??e si? to dla niego niew?tpliwie ze strat? finansow?, poniewa? klikni?cia w s?owa „chwilówka” i „po?yczka” nale?? do najlepiej p?atnych w systemie AdWords.

Reklamy chwilówek zostan? zablokowane na ca?ym ?wiecie, niezale?nie od regulacji prawnych danego pa?stwa. Dodatkowo w samych Stanach Zjednoczonych nie b?dzie mo?na reklamowa? po?yczek, których rzeczywista roczna stopa oprocentowania jest wy?sza ni? 36%. Warto zwróci? uwag? na to, ?e w USA nie ma jednolitego ustawodawstwa antylichwiarskiego.

Kontrowersje wokó? decyzji Google

Polskie firmy po?yczkowe s? zbulwersowane t? decyzj? z wielu powodów. Pierwszym z nich jest odmienno?? rynków. W Polsce mamy inne regulacje prawne, wi?c wg po?yczkodawców nie powinno si? traktowa? tak samo wszystkich pa?stw, tylko najpierw okre?li? rzeczywist? skal? zagro?enia dla danego kraju. Po drugie, ka?dy z podmiotów oferuj?cych po?yczki krótkoterminowe (bank, SKOKi i inne) dzia?a na podstawie tej samej ustawy o kredycie konsumenckim, a zakaz reklam ma dotyczy? tylko firm po?yczkowych. Mo?e by? to dla nich bardzo dotkliwe, poniewa? spora cz??? z nich prowadzi dzia?alno?? wy??cznie w Internecie, wi?c brak mo?liwo?ci skutecznej reklamy jak? zapewnia AdWords, wp?ynie znacz?co na ich wyniki finansowe. W kontek?cie argumentu drugiego odrzucanie reklam wy??cznie firm po?yczkowych tr?ca nieuzasadnion? dyskryminacj?.

A co z chwilówkami?

Je?li zatem chwilówki znikn? z okienek reklamowych, to gdzie ich szuka?? Pomocna mo?e by? porównywarka chwilówek. Wystarczy zaznaczy? interesuj?cy nas okres sp?aty i porówna? oferty zarówno poszczególnych firm po?yczkowych i banków.

Nie wiadomo jeszcze, czy koncern nie zmieni zdania pod wp?ywem nacisków polskich reklamodawców, a tak?e pod presj? wyników finansowych. Ostateczny kszta?t blokady chwilówek nie jest jeszcze znany, ale nawet opublikowany mo?e zosta? poprawiony i zmieniony. Tym bardziej, ?e Google wyst?puje przed szereg i wygl?da na bardziej zatroskanego o finansowe zobowi?zania konsumentów ni? rz?dy poszczególnych pa?stw – a to gigantowi po prostu ma si? op?aca?.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *