1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Nie taki diabe? straszny, czyli o chwilówkach s?ów kilka

Nie taki diabe? straszny, czyli o chwilówkach s?ów kilka

Nie taki diabe? straszny, czyli o chwilówkach s?ów kilka

Bez cienia w?tpliwo?ci ka?dy s?ysza? o takim produkcie finansowym jak chwilówki, które s? inaczej zwane szybkimi po?yczkami. Jak wszystko inne, maj? one zarówno swoich zwolenników, jak i przeciwników. Powstaje jednak pytanie o to, czy aby na pewno dobrze wiemy, czym s? owe chwilówki? Mo?e gdzie? co? kiedy? s?yszeli?my i tak naprawd? w?a?nie na tym opiera si? ca?a nasza wiedza o nich? Tymczasem warto je bli?ej pozna?, bo nie bez powodu ciesz? si? tak? popularno?ci?. Poni?ej przedstawiamy odpowiedzi na najbardziej nurtuj?ce pytania.

Czym jest chwilówka?

Niby wiemy, ale mo?e nie do ko?ca, warto zatem rzecz u?ci?li?. Chwilówka to po?yczka udzielana na krótki czas, w wi?kszo?ci firm maksymalnie na 30 dni, cho? zdarzaj? si? oferty z nieco d?u?szym terminem, np. 45 lub 60 dni. Ze wzgl?du na to, ?e okres sp?aty jest nied?ugi, po?yczka taka opiewa na niewielkie sumy, jednak s? one zazwyczaj wystarczaj?ce do zaspokojenia najpilniejszych potrzeb, jak np. naprawa samochodu, zakup pralki czy op?acenie rachunków. Chwilówka, cho? w pewnych aspektach podobna do kredytu gotówkowego udzielanego przez banki, oferuje zdecydowanie bardziej elastyczne zasady.

Jak? kwot? mo?na uzyska??

W przypadku pierwszej po?yczki mo?emy uzyska? maksymalnie 3000 z?, ale musimy pami?ta?, ?e kwota ta b?dzie si? ró?ni? w zale?no?ci od po?yczkodawcy – niektóre firmy w ramach pierwszej chwilówki oferuj? nowym klientom np. 1500 lub 2000 z?. Stali klienci, którzy wszystkie dotychczasowe po?yczki sp?acali bez zw?oki i upomnie?, mog? liczy? na wy?sze kwoty, nawet do 7500 z?.

Jakie wymagania trzeba spe?nia??

Ta kwestia równie? w du?ej mierze uzale?niona jest od oferty konkretnego po?yczkodawcy. Niemniej wszystkie chwilówki maj? wspólny mianownik, jakim s? wspomniane ju? wy?ej elastyczne zasady i stosunkowo niewielkie wymagania stawiane po?yczkobiorcom. Je?li chodzi o po?yczki krótkoterminowe, wiele firm wymaga jedynie okazania dowodu osobistego. Nie musimy mie? umowy o prac?, nie musimy wykazywa? regularnych, comiesi?cznych dochodów, co jest typowym wymogiem wi?kszo?ci banków.

Formalno?ci zwi?zane z chwilówkami s? naprawd? ograniczone do minimum. Dzi?ki temu oszcz?dzamy mnóstwo czasu, energii i bardzo szybko dostajemy pieni?dze na konto. Ca?y proces po?yczkowy przebiega niezwykle sprawnie – wystarczy, ?e wype?nimy wniosek i podamy podstawowe dane. Wszystko to mo?emy zrobi? za po?rednictwem sieci. Wi?kszo?? firm w ekspresowym tempie weryfikuje potencjalnych klientów g?ównie w BIK-u i BIG-u. Posiadanie innej po?yczki lub kredytu w chwili starania si? o chwilówk? nie jest przeszkod? w jej otrzymaniu – pod warunkiem, ?e sp?acamy obecne zobowi?zania.

Co, gdy wniosek zostanie odrzucony?

Taka sytuacja oczywi?cie zawsze mo?e si? zdarzy?. Musimy si? z ni? liczy? szczególnie w przypadku, gdy mamy inne d?ugi, które niekoniecznie terminowo sp?acamy. Ogromn? zalet? chwilówek jest jednak to, ?e jak zosta?o ju? powiedziane, odpowied? na z?o?ony przez nas wniosek przychodzi wyj?tkowo szybko. W zwi?zku z tym, nie wychodz?c z domu, mo?emy w krótkim czasie wys?a? zapytania do wielu ró?nych firm – by? mo?e znajdziemy tak?, która zgodzi si? na udzielenie po?yczki. W przypadku kredytów bankowych rzecz nie wygl?da tak prosto. Proces kredytowy trwa bardzo d?ugo, musimy dostarczy? mnóstwo dokumentów, a na koniec i tak mo?emy si? rozczarowa?. ?wiadomo?? bezsensownie zmarnowanego czasu i energii nie nastraja pozytywnie.

Czym jest przed?u?enie terminu sp?aty?

Wiele firm pozabankowych oferuje swoim klientom tak? us?ug? jak przed?u?enie terminu sp?aty. Jak sama nazwa wskazuje, polega ona na wyd?u?eniu owego terminu – najcz??ciej o 7, 14 lub 30 dni. Us?uga ta wi??e si? z niewielk? op?at?. Jest to swoista deska ratunku, gdy z ró?nych powodów okazuje si?, ?e nie damy rady uregulowa? nale?no?ci we wcze?niej ustalonym czasie. „Wykupienie” dodatkowego czasu sprawia, ?e nie ponosimy ?adnych prawnych konsekwencji z tytu?u niewywi?zania si? ze sp?aty do wyznaczonej pierwotnej daty.

Czym jest darmowa po?yczka?

Oto kolejna ciekawa opcja, któr? proponuje wielu po?yczkodawców. Mo?liwo?? skorzystania z darmowej po?yczki przys?uguje nowym klientom, którzy w danej firmie bior? chwilówk? po raz pierwszy. Dzi?ki tej ofercie oddajemy dok?adnie tyle, ile po?yczyli?my – bez odsetek, prowizji i innych kosztów. Czy to si? op?aca po?yczkodawcom? Wydawa? by si? mog?o, ?e nie do ko?ca, bo przecie? na jaki? czas zamra?aj? swoje ?rodki (kiedy s? w r?kach klientów, firma nie mo?e nimi obraca?) i nic z tego nie maj? pod wzgl?dem finansowym. Teoretycznie tak, ale tylko teoretycznie.

Gdyby spojrze? na ten temat szerzej, ?atwo zauwa?y?, ?e klienci ch?tnie korzystaj? z tak atrakcyjnych propozycji. Kiedy za? skorzystaj? raz z us?ug danej firmy i poziom obs?ugi ich zadowoli, prawdopodobnie wróc?. Stali klienci, cho? musz? ponosi? pewne koszty kolejnych po?yczek, tak?e mog? liczy? na rozmaite promocje – wilk syty i owca ca?a.

Czy mo?na wzi?? chwilówk? na raty?

Tak. Obecnie coraz wi?cej firm po?yczkowych decyduje si? na takie rozwi?zanie jak chwilówka na raty. Dzi?ki niej mo?emy nasze zobowi?zanie roz?o?y? na mniejsze cz??ci, chroni?c w ten sposób nasz domowy bud?et przed przeci??eniem. Po?yczka tego typu, cho? przypomina kredyt bankowy, podobnie jak tradycyjne chwilówki krótkoterminowe, cechuje si? du?? elastyczno?ci?. Wymagania s? nieco wi?ksze, bowiem wi?ksze s? kwoty mo?liwe do pozyskania (obecnie maksymalnie 15000 z?), ale nawet w tym przypadku nie wszystkie firmy ??daj? okazania umowy o prac?. Po?yczk? tak? mo?emy roz?o?y? nawet na 48 rat.

Czy chwilówka jest bezpiecznym rozwi?zaniem?

Bez wzgl?du na to, sk?d po?yczamy pieni?dze, w jakiej wysoko?ci i na jaki czas, zawsze dzia?anie takie b?dzie wi?za?o si? z pewn? doz? ryzyka, zawsze bowiem mo?e przytrafi? si? nam co?, co skutecznie uniemo?liwi dalsz? bezproblemow? sp?at? zobowi?zania. Trzeba podkre?li?, ?e nasze bezpiecze?stwo finansowe i spokój ducha mog? ulec zachwianiu tak samo w przypadku kredytu bankowego czy po?yczki od bliskich. Je?eli natomiast chodzi o kwesti? stricte dotycz?c? firm pozabankowych, które udzielaj? chwilówek, nie istnieje tutaj ryzyko jakiegokolwiek oszustwa i nadu?y?. Firmy te podlegaj? takiemu samemu nadzorowi jak wspomniane ju? kilkukrotnie banki. ?adna szanuj?ca si? firma po?yczkowa nie pozwoli sobie na zniszczenie reputacji z powodu nieuczciwych praktyk, które nara?aj? klientów.

Oczywi?cie co pewien czas pojawiaj? si? pseudo firmy, których sposób prowadzenia dzia?alno?ci jest co najmniej dyskusyjny. Niestety chyba nie ma mo?liwo?ci ich ca?kowitego wyeliminowania, bo zawsze znajd? „furtk?” przez któr? wróc?, by ponownie oszukiwa? i przez któr? w razie potrzeby uciekn? przed odpowiedzialno?ci?. Jest na to jednak prosta rada – je?li ju? zdecydujemy si? na skorzystanie z chwilówki, powinni?my zwraca? uwag? wy??cznie na oferty sprawdzonych, znanych po?yczkodawców, którzy ciesz? si? dobr? opini?. Naprawd? jest ich wielu, zatem mamy w czym wybiera?!

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *