1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Nieterminowa sp?ata chwilówki i jej konsekwencje

Nieterminowa sp?ata chwilówki i jej konsekwencje

kobieta i chwilówka

Si?gaj?c po szybk? po?yczk? pozabankow?, wi?kszo?? klientów planuje jej terminow? sp?at?. Niestety, ?ycie cz?sto pisze w?asne scenariusze. Nierzadko okazuje si?, ?e z powodu nieprzewidzianych wydatków zwrot po?yczonych pieni?dzy w terminie nie jest mo?liwy. Czy spó?nialscy po?yczkobiorcy maj? si? czego ba?? W artykule omówimy konsekwencje nieterminowej sp?aty po?yczki pozabankowej.

Dla wielu osób niemo?no?? terminowej sp?aty zaci?gni?tej po?yczki jest prawdziwym ko?cem ?wiata. Snuj?c czarne scenariusze desperacko szukaj? sposobów na wygenerowanie potrzebnej do sp?aty kwoty. Aby zdoby? potrzebne pieni?dze, cz?sto si?gaj? po kolejn? po?yczk?. Niestety, taka decyzja bywa pocz?tkiem ko?ca, prowadz?c do trudnej do rozpl?tania p?tli zad?u?enia.

Nie mog? sp?aci? po?yczki. Co zrobi??

Je?li nie mo?esz zwróci? po?yczonych pieni?dzy w terminie, z pewno?ci? nie unikniesz konsekwencji. Na szcz??cie, w wi?kszo?ci przypadków oka?? si? one zdecydowanie mniej dotkliwe ni? jeszcze 2 lata temu. W marcu 2016 roku wesz?y w ?ycie znowelizowane przepisy ustawy antylichwiarskiej. Nowe prawo skutecznie ograniczy?o samowolk? instytucji finansowych, przywracaj?c nale?yty ?ad i porz?dek na rynku po?yczek pozabankowych. Jednym z najistotniejszych (zw?aszcza dla spó?nionych po?yczkobiorców) zapisów ustawy jest ten, definiuj?cy maksymalne limity pozaodsetkowych kosztów zaci?gni?cia po?yczki. Obecnie nie mog? by? one wy?sze ni? 25 proc.kwoty po?yczki i dodatkowe 30 proc. w skali roku.

W praktyce kszta?tuj? si? one w nast?puj?cy sposób:

  • po?yczka w wysoko?ci 500 z? na 30 dni – maksymalne koszty 141,44 z?;
  • po?yczka w wysoko?ci 500 z? na 60 dni – maksymalne koszty 157,88 z?;
  • po?yczka w wysoko?ci 800 z? na 30 dni – maksymalne koszty 226,30 z?;
  • po?yczka w wysoko?ci 1000 z? na 30 dni – maksymalne koszty 282,88 z?;
  • po?yczka w wysoko?ci 2000 z? na 30 dni – maksymalne koszty 567,76 z?;
  • po?yczka w wysoko?ci 2000 z? na 60 dni – maksymalne koszty 631,51 z?.

Limity te zawieraj? w sobie nie tylko prowizje za udzielenie po?yczki, ale równie? wszystkie inne koszty pozaodsetkowe – op?aty za przed?u?enie terminu sp?aty, koszty obs?ugi domowej, ubezpieczenia czy op?aty przygotowawczej.

Nowe prawo a kosztowne monity

Nowelizacja ograniczy?a równie? maksymaln? wysoko?? wszystkich op?at zwi?zanych z zaleg?o?ciami w sp?acie zobowi?zania (odsetki karne, koszty monitów, upomnie? itd.). Zgodnie z jej zapisami, wszystkie op?aty za opó?nienia w sp?acie, ??cznie z odsetkami karnymi nie mog? by? wy?sze ni? maksymalne odsetki za opó?nienie okre?lone w art. 481 § 2 ze zn. 1 kodeksu cywilnego. Ich wysoko?? wynosi obecnie 14 proc. w skali roku. W wi?kszo?ci instytucji pozabankowych telefoniczne, mailowe oraz listowne przypomnienia o konieczno?ci sp?aty zad?u?enia s? wi?c zupe?nie bezp?atne. Obarczaj?c klientów dodatkowymi kosztami, po?yczkobiorcy przekroczyliby okre?lone prawem pu?apy kosztów, ?ami?c tym samym zapisy ustawy.

Dwie strony medalu

Brak op?at za monity to dla wielu po?yczkobiorców ?wietna wiadomo??. Zw?aszcza bior?c pod uwag? fakt, ?e jeszcze kilka lat temu ich miesi?czna wysoko?? potrafi?a przekroczy? sam? kwot? po?yczki. Warto wspomnie? jednak, ?e odk?d po?yczkodawcy przestali zarabia? na spó?nialskich po?yczkobiorcach, zdecydowanie szybciej i ch?tniej oddaj? takie sprawy do zewn?trznych podmiotów, specjalizuj?cych si? w windykacji nale?no?ci.

Konsekwencje przed?u?aj?cego si? opó?nienia

Je?li spó?nisz si? ze sp?at? po?yczki cho?by 1 dzie?, po?yczkodawca b?dzie mia? prawo obci??y? Ci? dodatkowymi kosztami. Je?li si?gn??e? po darmow? chwilówk?, b?dzie móg? równie? anulowa? promocyjne warunki i naliczy? op?aty oko?opo?yczkowe w standardowej wysoko?ci. Szybko?? rozpocz?cia dzia?a? windykacyjnych w zale?no?ci od konkretnej instytucji mo?e by? odmienna. Analizuj?c zapisy umowy po?yczkowej, koniecznie zwró? uwag? na te, reguluj?ce kwestie nieterminowej sp?aty.

Je?li opó?nienie b?dzie si? przed?u?a?, po?yczkodawca b?dzie mia? prawo przekaza? spraw? do zewn?trznego podmiotu, specjalizuj?cego si? w egzekwowaniu nale?no?ci. G?ównym przedmiotem dzia?alno?ci takich firm jest windykacja. Ich dzia?ania s? wi?c zazwyczaj skuteczniejsze ni? te, realizowane przez po?yczkodawc?. Niestety, zewn?trzna windykacja oznacza równie? dodatkowe koszty, a nierzadko tak?e… pot??n? dawk? stresu. Wykonywane przez windykatorów po??czenia telefoniczne potrafi? uprzykrzy? ?ycie. Nie tylko z uwagi na ich cz?stotliwo??, ale równie? na sposób komunikacji – w wielu przypadkach pozostawiaj?cy sporo do ?yczenia.

Post?powanie s?dowe i egzekucyjne

Je?li dzia?ania zewn?trznych windykatorów spe?zn? na niczym, sprawa zostaje skierowana na drog? post?powania s?dowego. Po uzyskaniu tytu?u egzekucyjnego opatrzonego klauzul? wykonalno?ci, mo?liwe jest przeprowadzenie post?powania egzekucyjnego, czyli windykacji nale?no?ci z okre?lonych sk?adników maj?tku po?yczkobiorcy. Aby wyegzekwowa? ?rodki niezb?dne do sp?aty zad?u?enia komornik mo?e zaj?? Twoje wynagrodzenie, konta bankowe oraz ruchome i nieruchome przedmioty maj?tku. Pami?taj, ?e obowi?zek pokrycia wszelkich kosztów s?dowych i egzekucyjnych spocznie na Tobie.

Nie tylko koszty

Opó?nienie w sp?acie mo?e skutkowa? równie? pogorszeniem Twojej historii kredytowej w Biurze Informacji Kredytowej. Je?li po?yczkodawca wspó?pracuje w BIK-iem, b?dzie mia? prawo przekaza? instytucji informacje o zad?u?eniu. A te spowoduj? obni?enie scoringu i zmniejszenie zaufania w oczach banków i pozabankowych instytucji finansowych. To jednak nie wszystko.

Je?li kwota d?ugu wynosi co najmniej 200 z?, a opó?nienie w sp?acie – nie mniej ni? 60 dni, wierzyciel b?dzie móg? tak?e umie?ci? Twoje dane w bazach Biur Informacji Gospodarczej, zwanych potocznie rejestrami d?u?ników. Taki wpis, podobnie jak negatywna historia kredytowa w BIK-u obni?y wiarygodno?? w oczach instytucji finansowych. Mo?e by? tak?e przyczyn? k?opotów z zakupem towarów na raty, a nawet podpisaniem umowy z operatorem internetu czy telefonii komórkowej.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *