1. Chwilówki online
 2. >
 3. Porady
 4. >
 5. Nowe chwilówki – co maj? nam do zaproponowania?

Nowe chwilówki – co maj? nam do zaproponowania?

nowe chwilówki

Bran?a chwilówek rozwija si? bardzo dynamicznie i nie ma w?tpliwo?ci, ?e w?a?nie prze?ywa swój rozkwit. Z jednej strony, jest to wyraz du?ego zaufania spo?ecze?stwa, z drugiej – przyst?pniejsze ni? kiedy? warunki cenowe. Nic wi?c dziwnego, ?e co rusz pojawiaj? si? nowe chwilówki. Czy jeszcze korzystniejsze i ?atwiejsze do uzyskania? I czy s?usznie robi? ci po?yczkobiorcy, którzy na nowe chwilówki poluj?? Czy wr?cz odwrotnie – b??dz? ci, którzy ich za wszelk? cen? unikaj??

Na co trzeba uwa?a?, gdy bierze si? nowe chwilówki?

Bezpiecze?stwo po?yczkobiorcy jest rzecz? o najwi?kszym priorytecie, a jego kwestia by?a poruszana ju? wiele razy. Konkluzj? zwykle jest to, ?e od strony technicznej i prawnej chwilówki s?  wyj?tkowo bezpieczne. Na stra?y praw po?yczkobiorcy stoj? rozmaite ustawy, za? na stra?y bezpiecze?stwa w Internecie – najnowsze rozwi?zania technologiczne. To jednak odnosi si? do po?yczkodawców znanych i powa?anych, sta?ych bywalców porównywarek i rankingów. Czy da si? to prze?o?y? równie? na nowe chwilówki?

Zdecydowawszy si? skorzysta? z jednej z nowych chwilówek na rynku, warto nie szuka? w ciemno, a skierowa? si? tam, gdzie b?d? one zweryfikowane pod wzgl?dem bezpiecze?stwa i by? mo?e przetestowane w praktyce. Za dobr? monet? mo?na przyj?? fakt, je?li nowe chwilówki pojawi? si? w porównywarce. To b?dzie oznacza?o, ?e:

 • po?yczkodawcy prowadz? swoj? firm? legalnie, maj? numer KRS, NIP i REGON;
 • nowe chwilówki nie s? zwi?zane z ?adnymi nieetycznymi praktykami;
 • po?yczkobiorcy nie s? nara?eni na bezprawne naliczenie kosztów, czy na wy?udzenia.

Skrupulatna analiza oferty pozwoli równie? zapozna? si? z tym, czy nowe chwilówki s? korzystne lub przynajmniej porównywalne do innych. Najbardziej klarowny obraz da oczywi?cie porównanie kosztów, ale równie dobre b?dzie tak?e przedstawienie innych korzy?ci lub us?ug oko?ochwilówkowych niedost?pnych nigdzie indziej.

Jak korzysta? z nowych chwilówek?

Kilka wskazówek, za którymi powinien pod??a? ten, kogo zainteresowa?y nowe chwilówki, mo?e niejednokrotnie uchroni? po?yczkobiorc? przed pope?nieniem du?ego b??du. Je?li która? oferta wyda mu si? szczególnie atrakcyjna, powinien:

 • sprawdzi? opinie klientów – istnieje du?a szansa, ?e kto? ju? z takiej chwilówki korzysta? i jest w stanie rzetelnie oceni? nie tylko warunki cenowe, ale równie? i poziom ?atwo?ci procedury zaci?gania chwilówki, szybko?? wydania decyzji po?yczkowej i otrzymania pieni?dzy, przejrzysto?? zasad, czy jako?? obs?ugi klienta;
 • nie decydowa? si? na maksymaln? kwot? – nowe chwilówki, pomimo istniej?cych opinii, mog? by? wielk? niewiadom?, wi?c nie warto zaci?ga? chwilówki w takiej kwocie, która sprawia?aby problemy ze sp?at? lub by?aby zbytnim ci??arem, gdyby co? posz?o nie tak;
 • dok?adnie zapozna? si? z umow? i kosztami – cho? te elementy s? kluczowe przy zaci?ganiu ka?dego zobowi?zania, nowe chwilówki nale?y traktowa? z wi?ksz? rezerw?; je?li cokolwiek w dost?pnych dokumentach i regulaminach wzbudzi podejrzenia wnioskuj?cego, a po?yczkodawca nie odpowiada na pytania lub odpowiada wymijaj?co, nie jest to dobra opcja i lepiej wybra? inn?.

Co maj? do zaproponowania nowe chwilówki?

Trzeba nadmieni? fakt, ?e nowe chwilówki walcz? o swoj? pozycj? na rynku. Z tego powodu firmom ich udzielaj?cym bardzo zale?y na zdobyciu jak najwi?kszej liczby klientów, szczególnie w pocz?tkowym okresie dzia?ania. Zdobycie klientów odbywa si? natomiast na zasadzie zagwarantowania im pewnych korzy?ci. Czynnikami, które mog? ich sk?oni? do zaci?gni?cia nowej chwilówki, s? zwykle:

 • mniejsze koszty;
 • d?ugie okresy sp?aty i wi?ksze kwoty;
 • promocje i rabaty na prowizji;
 • wi?ksza dost?pno?? dla klientów z ni?sz? zdolno?ci? kredytow? lub z?? histori? p?atnicz?;
 • cz?ste konkursy z atrakcyjnymi nagrodami.

Czasami nowe chwilówki mog? by? jedyn? szans? na to, by skorzysta? z wyj?tkowo atrakcyjnej promocji, wi?c dobrze trzyma? r?k? na pulsie. Ka?da decyzja powinna jednak bazowa? na wielu ró?nych czynnikach i nie nale?y eliminowa? mo?liwo?ci skorzystania ze starych, sprawdzonych chwilówek.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *