1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Nowe regulacje – chwilówk? roz?o?ysz na raty!

Nowe regulacje – chwilówk? roz?o?ysz na raty!

dokument

W ?ycie wchodzi nowa ustawa, okrzykni?ta ju? antylichwiarsk?, jej g?ówne za?o?enia to ochrona konsumentów. Zak?ada mi?dzy innymi ograniczenie kosztów pozaodestkowych i kosztów prolongaty sp?aty, a tak?e limity zysków zale?ne od d?ugo?ci okresu sp?aty.

Dlaczego raty?

Nowe przepisy sprawi?, ?e po?yczkodawcom przestan? przynosi? dochód chwilówki udzielane na kilkadziesi?t dni z bardzo wysokimi kosztami dodatkowymi. Eksperci przewiduj?, ?e klientom b?d? proponowane produkty z d?u?szym okresem sp?aty, który pozwoli firmom po?yczkowym wypracowywa? wi?ksze zyski. Po wej?ciu ustawy w ?ycie udzielanie chwilówek na kilkana?cie dni z jedn? rat? sp?aty by?oby za ma?o op?acalne dla firm po?yczkowych.

Koniec spirali d?ugów?

Wprowadzane 11 marca przepisy maj? tak?e utrudni? wci?gni?cie klientów w stan niewyp?acalno?ci. Po pierwsze, suma kosztów pozaodsetkowych wraz z op?atami za przed?u?enie okresu sp?aty nie mo?e by? wy?sza ni? po?yczana kwota. Do tej pory po?yczkobiorca ?atwo móg? wpa?? w d?ugi, je?li mia? problem z terminowym uregulowanie p?atno?ci – suma zobowi?za? wobec po?yczkodawcy ros?a lawinowo.

Drugi mechanizm zad?u?ania si? klientów polega? na rolowaniu po?yczek, to znaczy, ?e zad?u?ona osoba bra?a kolejne chwilówki, by sp?aci? poprzednie zobowi?zania finansowe.

Zmiany w firmach po?yczkowych

Nowa ustawa wymusza na po?yczkodawcach zmian? produktów, a tak?e sposobu ich dystrybucji i reklamy. Wed?ug ekspertów gigant bran?y, czyli Provident nie odnotowuje dynamicznego przyrostu klientów, dodatkowo op?ata za obs?ug? domow? b?dzie od 11 marca wliczana w koszty pozaodsetkowe. Podatek bankowy mo?e sprawi?, ?e firma b?dzie w g??bszej stagnacji. Provident nie sk?ada jednak broni: na wzór konkurencji stawia na po?yczki online i tnie koszty prowadzenia placówek i agentów terenowych. Konkurentami giganta po?yczkowego s? nie tylko firmy z tej bran?y, ale równie? banki, które przygotowa?y swoje produkty dla osób z niskimi dochodami. Dla konsumentów wa?ne jest jeszcze, jak dany produkt przedstawia si? w rankingach chwilówek i czy firma go oferuj?ca nie jest wskazana przez KNF jako ryzykowna.

Pu?apka na klientów

Po?yczkobiorcy powinni jednak zachowa? czujno??. To, ?e koszty przed?u?enia sp?aty chwilówki nie b?d? mog?y ci?gn?? si? w niesko?czono??, to nie oznacza to pob?a?liwo?ci firm po?yczkowych. Przewiduje si?, ?e wzro?nie liczba sprzedawanych d?ugów firmom windykacyjnym, a tych regulacje ju? nie obowi?zuj?.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *