1. Chwilówki online
 2. >
 3. Porady
 4. >
 5. Nowoczesne chwilówki online – co mog? da? po?yczkobiorcy?

Nowoczesne chwilówki online – co mog? da? po?yczkobiorcy?

nowoczesna chwilówka

Post?p technologiczny dotkn?? równie? sfery finansowej i po?yczania pieni?dzy, a chwilówki online zdaj? si? jego najlepszym przejawem. Dzi? mo?emy zyska? dodatkow? gotówk? bez fizycznego kontaktu z pracownikiem firmy po?yczkowej. Nowoczesno?? ci?gle modyfikuje równie? same chwilówki online i z ka?dym dniem staj? si? one coraz szybsze, coraz bardziej wygodne i – rzecz jasna – coraz atrakcyjniejsze cenowo. Jakie sfery obecnie s? najbardziej nowoczesne i jakie mo?liwo?ci daj? one po?yczkobiorcy?

Jak dzia?aj? chwilówki online?

Jeszcze do niedawna finansowanie pozabankowe kojarzy?o nam si? z wizyt? w punkcie stacjonarnym lub chwilówkami udzielanymi w domu klienta. Zabiera?o to sporo czasu, bo zale?a?o przede wszystkim od g?sto?ci sieci przedstawicieli i tego, jak szybko jeden z nich by? w stanie dotrze? do naszego domu. Mimo wszystko wielu ludzi cieszy?o si? z tego, ?e pieni?dze mo?na by?o otrzyma? bez wychodzenia z domu i nawet wtedy, gdy nie mia?o si? szansy na kredyt bankowy.

Obecnie, dzi?ki wkroczeniu na drog? internetow?, chwilówki online równie? mog? zosta? udzielone bez wychodzenia z domu, z tym ?e mo?emy zrobi? to ca?kowicie samodzielnie i bez pomocy pracownika firmy. Procedury zosta?y uproszczone do tego stopnia, ?e nie musimy ju? wype?nia? dokumentów, poza krótkim internetowym wnioskiem. Ponadto, zastosowanie automatycznych systemów analizy w chwilówkach online pozwala na:

 • komputerowe wyliczenie zdolno?ci kredytowej wnioskodawcy;
 • uzyskanie raportów z BIK i baz d?u?ników BIK w ci?gu kilku minut;
 • b?yskawiczne sprawdzenie zgodno?ci danych po?yczkobiorcy z informacjami podanymi we wniosku;
 • si?gni?cie do bazy PESEL, by sprawdzi?, czy taka osoba istnieje i czy nie zastrzeg?a us?ug kredytowych;
 • zdalne potwierdzenie to?samo?ci wnioskodawcy;
 • niekiedy samodzielne potwierdzenie dochodów wnioskodawcy.

Jak mo?e na tym skorzysta? po?yczkobiorca?

Dzi?ki zautomatyzowaniu i pozbawienie du?ej cz??ci czynnika ludzkiego z procedury wnioskowania chwilówki online uwypuklaj? wszystkie po??dane cechy wi???ce si? z po?yczaniem pieni?dzy: szybko??, wygod? i prostot?. Wymienione wcze?niej mo?liwo?ci sprawiaj?, ?e chwilówki online daj? po?yczkobiorcy:

 • mo?liwo?? otrzymania pieni?dzy nawet w kilkana?cie minut;
 • podobne procedury zaci?gania u prawie wszystkich po?yczkodawców, przez co mo?e skupi? si? na wyborze najlepszej oferty;
 • rozpowszechnienie tego typu zobowi?za?, co sprawia, ?e wybór jest bardzo du?y;
 • mo?liwo?? otrzymania chwilówki online posiadaj?c tylko dowód osobisty;
 • brak konieczno?ci przedstawiania za?wiadcze?;
 • wysoki poziom dyskrecji i brak poczucia za?enowania swoj? sytuacj? finansow?.

Koszty chwilówek online coraz ni?sze

Przeniesienie dzia?alno?ci do Internetu mia?o pozytywny wp?yw na ostateczn? cen? chwilówek online. Nie chodzi tutaj tylko o to, ?e po?yczkobiorców chroni prawo (np. ustawa antylichwiarska), które wyznacza maksymalny pu?ap kosztów i instytucje nadzorcze, takie jak Komisja Nadzoru Finansowego czy UOKiK. Chwilówki online to przede wszystkim niskie koszty dzia?alno?ci – udzielaj?c ich, po?yczkodawca nie musi zatrudnia? wielu pracowników i utrzymywa? kilkuset punktów stacjonarnych. Ci?cia bud?etowe przek?adaj? si? za? na to, ?e za chwilówki online zap?acimy po prostu mniej, a nawet mamy mo?liwo?? zaci?gni?cia zobowi?zania darmowego, za które nie musimy p?aci?, je?li tylko pieni?dze oddamy w terminie.

Kto mo?e zaci?gn?? chwilówk? online?

To, ?e chwilówki online dost?pne s? ca?kowicie przez Internet nie dzia?a wykluczaj?co. By je uzyska?, samemu nie trzeba mie? dost?pu do skomplikowanych technologii. Wystarczy dost?p do Internetu (obecnie ma go a? 82% Polaków) i jakiekolwiek urz?dzenie – tablet, komputer lub smartfon. Pozwol? one na zaci?gni?cie chwilówki online w?a?ciwie z ka?dego miejsca. Nie zapominajmy jednak, ?e trzeba wykaza? si? odpowiedni? zdolno?ci? finansow? (ale dotyczy to ka?dego zobowi?zania), czyli odpowiednie zarobki, brak d?ugów i najcz??ciej tak?e dobr? histori? kredytow?.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *