1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Noworoczne postanowienia – naprawd? warto zacz?? oszcz?dza?

Noworoczne postanowienia – naprawd? warto zacz?? oszcz?dza?

skarbonka pieni?dze

Nowy rok, nowy ja – mówi znane powiedzenie. Zmiana ostatniej cyfry w dacie sprzyja te? zmianom w ?yciu. Jednym z najpopularniejszych noworocznych postanowie? jest oszcz?dzanie. Jego dotrzymanie z pewno?ci? nie jest ?atwe, ale zdecydowanie si? op?aca!

Oszcz?dzaj zawsze na co? – wybierz sobie cel

Oszcz?dzanie bywa bolesne, gdy odbywa si? kosztem wielu ma?ych przyjemno?ci. Odmówienie sobie drobnego wydatku b?dzie ?atwiejsze, gdy przy?wieca? nam b?dzie sta?y cel, na który odk?ada? b?dziemy pieni?dze. Je?li b?dziemy oszcz?dza? dla samego oszcz?dzania, z mglist? perspektyw? wykorzystania od?o?onych ?rodków w nieokre?lonej przysz?o?ci, to – b?d?my szczerzy – trudno b?dzie nam przekona? samych siebie do tego, ?e warto odmówi? sobie batonika w sklepie czy kolejnej pary butów. Ale gdy ustalimy, ?e odk?adamy na wakacyjn? wycieczk? lub nowy sprz?t domowy, wizja ta na pewno zmotywuje nas, by jednak nie odchudza? portfela pochopnie.

Zyskasz wi?cej, odk?adaj?c mniej

Jak najszybciej od?o?y? pieni?dze na okre?lony cel? Odk?ada? jak najwi?cej – brzmi pozornie logiczna odpowied?. W rzeczywisto?ci, odk?adanie sporych kwot pieni?dzy mo?e zaszkodzi? naszemu oszcz?dzaniu. Je?li zbyt du?? cz??? pensji odk?ada? b?dziemy do skarbonki, mo?e si? zdarzy?, ?e zabraknie nam na bie??ce potrzeby. A wtedy b?dziemy musieli si?gn?? do oszcz?dno?ci. Jest to niebezpieczne dla oszcz?dzania, bo skoro wzi?li?my z kupki z napisem „na wycieczk?” czy „na telewizor” raz, to przecie? nic si? nie stanie, jak we?miemy drugi, trzeci, czwarty… I w ten sposób nasz fundusz oszcz?dno?ciowy niebezpiecznie stopnieje.

Oszcz?dzaj z g?ow? i… z planem

Dlatego lepiej odk?ada? mniejsze kwoty, ale za to regularnie. Warto te? dok?adnie zaplanowa? nasze oszcz?dzanie. Na pocz?tek najlepiej dowiedzie? si?, ile kosztowa? b?dzie spe?nienie naszego marzenia. Nast?pnie dobrze jest obliczy? bilans domowych przychodów i wydatków, aby okre?li?, jaka kwota oszcz?dzania b?dzie optymalna – wystarczaj?co du?a, by?my nie zbierali na nasz cel przez dziesi?ciolecia, i wystarczaj?co ma?a, by nie zagrozi? domowemu bud?etowi w codziennych wydatkach.

Skarbonka? Po co, skoro s? banki!

Aby zaoszcz?dzone pieni?dze „nie kusi?y”, mo?e warto pomy?le? o bardziej doros?ych sposobach na odk?adanie pieni?dzy, ni? skarpeta czy ?winka-skarbonka. Od czego s? bankowe konta oszcz?dno?ciowe? Sk?adanie oszcz?dno?ci na specjalnym rachunku nie tylko pomo?e nam si? powstrzyma? przed si?ganiem po z ci??kim sercem od?o?one grosze, ale równie? sprawi, ?e – dzi?ki oprocentowaniu – jeszcze dodatkowo zarobimy na nich. Banki oferuj? rachunki oszcz?dno?ciowe niekiedy równie atrakcyjnie oprocentowane, co lokaty, z tym ?e mo?emy wyp?aci? uzbierane pieni?dze, kiedy tylko chcemy. Warto pomy?le? te? o automatycznym przelewie na konto oszcz?dno?ciowe, który co miesi?c b?dzie umieszcza? wybran? przez nas sumk? w naszej bankowej skarbonce.

Oszcz?dzanie? To si? op?aca!

U progu nowego roku sk?adamy wiele postanowie?, ale uczciwie trzeba przyzna?, ?e rzadko wytrzymujemy z nimi d?u?ej, ni? przez kilka tygodni stycznia. Warto jednak zdecydowa? si? na postanowienie o oszcz?dzaniu. Zrealizowa? je pomo?e towarzysz?cy mu, ?ci?le okre?lony cel, którego osi?gni?cie b?dzie wspania?? nagrod? za wyrzeczenia. Takie postanowienie naprawd? si? op?aca!

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *