1. Chwilówki online
 2. >
 3. Porady
 4. >
 5. Odpowiedzialne chwilówki online – na co zwraca? uwag??

Odpowiedzialne chwilówki online – na co zwraca? uwag??

chwilówki online

Odpowiedzialne po?yczanie to has?o, na które stawiaj? prawie wszyscy po?yczkodawcy. Tym te? t?umacz? ewentualn? odmow? przyznania chwilówki online – niech?ci? do pog??bienia z?ej sytuacji materialnej po?yczaj?cego i wp?dzenia go w d?ugi, a nawet w spiral? zad?u?enia. Po du?ych przeobra?eniach, jakie przeszed? rynek chwilówek online, mo?na powiedzie?, ?e naprawd? tak jest. Jednak odpowiedzialno?? za takie zobowi?zanie spada na obie strony, tak?e na po?yczkobiorc?. Powodzenie ca?ej transakcji jest sukcesem wspólnym i warto zwróci? uwag? na przejawy tej odpowiedzialno?ci.

Po?yczkodawca odpowiedzialny odmówi chwilówki online

Cho? z rozczarowaniem zwi?zanym z odrzuceniem wniosku czasem trudno si? pogodzi?, to w wi?kszo?ci takich przypadków jest to rozwi?zanie najlepsze z mo?liwych. Trzeba uzmys?owi? sobie, ?e po?yczkodawcy, którzy odmówi? udzielenia chwilówki online, b?d? mieli ku temu powa?ne powody, a nie w?asne „widzimisi?”. Przyk?adem takich powodów b?dzie:

 • z?a sytuacja finansowa;
 • brak lub bardzo niskie dochody;
 • wiele innych zobowi?za? finansowych;
 • zad?u?enie.

My?l?c logicznie, mo?na doj?? do wniosku, ?e samemu nie chcia?oby si? po?yczy? pieni?dzy osobie, której kondycja finansowa by?aby w tak op?akanym stanie. To nie tylko zapobieganie ryzyku utraty kapita?u, ale te? dba?o?? o dobro samego zainteresowanego.

Uwaga na wyj?tkowo atrakcyjne oferty

Le??cym po stronie po?yczkobiorcy obowi?zkiem z odpowiedzialnym korzystaniem z chwilówek online, jest rozs?dne podej?cie do w?asnych mo?liwo?ci. Pomimo tego, ?e cz?sto mo?emy spotka? si? z ofertami chwilówek online dla osób z nisk? zdolno?ci? kredytow?, z zaj?ciem komorniczym i d?ugami, to skorzystanie z nich nie b?dzie przejawem tej odpowiedzialno?ci.

Takie zobowi?zanie nie s? bowiem standardowymi chwilówkami online, a raczej zobowi?zaniami prywatnymi, udzielanymi przez podmioty niezwi?zane z instytucjami pozabankowymi. Nie chroni ich wi?c ani kodeks moralny, ani te? spisane, instytucjonalne regu?y odpowiedzialnego po?yczania. Korzystaj?c z takiego rozwi?zania, nara?amy si? na oszustwo, wyj?tkowo wysoki procent i szybko rosn?ce koszty zobowi?zania. W najlepszym przypadku zostaniemy oszukani na kilkadziesi?t z?otych za rozpatrzenie wniosku, a chwilówki online i tak nie otrzymamy.

Jak odpowiedzialnie bra? chwilówki online?

Nawet je?li jaki? po?yczkodawca zgodzi si? po?yczy? pieni?dze i finalnie chwilówki online udzieli, i tak trzeba mie? si? na baczno?ci. Rozwaga i rozs?dek powinny rozci?ga? si? na kilka aspektów po?yczania, a kilkoma z nich s?:

 • dok?adne przeczytanie umowy, niewa?ne, czy to b?dzie chwilówka online, kredyt czy zakupy na raty; wstrzymanie si? z zaci?gni?ciem chwilówki, gdy pewne zapisy wydaj? si? niejasne lub szkodliwe jest bardzo polecane;
 • w miar? mo?liwo?ci powinno si? bra? pod uwag? wszystkie koszty chwilówki online, równie? te zwi?zane z nieterminowo?ci?, czy przed?u?eniem okresu sp?aty – powinni?my podpisa? umow? tylko wtedy, je?li b?dzie nas na nie sta?;
 • chwilówka online powinna by? nie wi?ksza ni? wysoko?? miesi?cznych zarobków – to wci?? bardzo wysoka kwota w porównaniu do swoich mo?liwo?ci, ale to maksymalna wysoko??, któr? mo?e uda? si? sp?aci?, zw?aszcza je?li nasze dochody nie s? jedynymi w gospodarstwie domowym;
 • zostawienie sobie pewnego finansowego buforu bezpiecze?stwa na wypadek nag?ych wydatków – umo?liwi on zachowanie p?ynno?ci finansowej;
 • niesp?acanie chwilówek innymi chwilówkami to najlepsze, co mo?e zrobi? po?yczkobiorca; przeciwne post?powanie to prosta droga do powi?kszenia swoich d?ugów i bankructwa, a znacznie rozs?dniejsze by?oby skorzystanie z innych rozwi?za?, np. konsolidacji lub znalezienia dodatkowego ?ród?a dochodów.

Pami?ta? nale?y, ?e chwilówka online mo?e by? zagro?eniem, nawet je?li ma si? w miar? stabiln? sytuacj? finansow?. Dobre i regularne zarobki nie powinny sk?ania? do tego, by podchodzi? do tematu beztrosko i zaci?ga? chwilówki online ponad miar?. Konsekwencje takiego post?powania mog? by? naprawd? bardzo dotkliwe.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *