1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Odst?pienie od umowy po?yczkowej – co powinien zrobi? po?yczkobiorca?

Odst?pienie od umowy po?yczkowej – co powinien zrobi? po?yczkobiorca?

Odst?pienie od umowy po?yczkowej – co powinien zrobi? po?yczkobiorca?

Wzi?cie chwilówki internetowej jest dzisiaj bardzo ?atwe – wystarczy posiada? dowód osobisty i dost?p do Internetu, by w szybki sposób zdoby? dodatkowe ?rodki pieni??ne. Cho? jest to jedna z najwi?kszych zalet po?yczek online, w niektórych przypadkach mo?e wywo?a? zbytni? pochopno?? i spontaniczno??. Po czasie mo?e okaza? si?, ?e po?yczka wcale nie jest niezb?dna albo uda?o si? znale?? lepsz?, znacznie korzystniejsz? ofert?. W takim przypadku po?yczkobiorca ma prawo do tego, by od podpisanej umowy odst?pi? bez ponoszenia ?adnych konsekwencji. W jaki sposób powinien to zrobi? i o czym nale?y pami?ta?, by odst?pienie od umowy by?o uznane za wa?ne?

Odst?pienie od umowy podstawowym prawem konsumenta

Prawo do odst?pienia od umowy po?yczkowej jest zagwarantowane przez ustaw? o kredycie konsumenckim z 2011 roku. Art. 53 ust. 1 tej?e ustawy mówi, ?e „Konsument ma prawo, bez podania przyczyny, do odst?pienia od umowy o kredyt konsumencki w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy”.

Co wi?cej, prawo do odst?pienia do umowy wynika równie? z tego, i? konsument ubiegaj?cy si? o przyznanie po?yczki pozabankowej nie ma mo?liwo?ci dok?adnego i rzetelnego zapoznania si? z produktem przed podpisaniem umowy po?yczkowej. Przyczyn? tego jest nie tylko to, ?e wi?kszo?? po?yczek przyznawanych jest internetowo, ale tak?e specyfika produktu. Z po?yczk? bowiem mo?emy dok?adnie zapozna? si? dopiero w trakcie jej u?ytkowania.

Po?yczkobiorca musi by? poinformowany o istnieniu takiej mo?liwo?ci w stopniu wyczerpuj?cym temat. Instytucja udzielaj?ca po?yczki musi zawrze? w umowie wszystkie informacje, które tak? czynno?? umo?liwi?: czas, w którym musi zosta? dokonane odst?pienie od umowy, tryb, sposób naliczenia kosztów itp. Dodatkowo, jak stanowi ust. 3 wspomnianego wcze?niej artyku?u ustawy: „Kredytodawca lub po?rednik kredytowy jest zobowi?zany przy zawarciu umowy wr?czy? konsumentowi, na trwa?ym no?niku, wzór o?wiadczenia o odst?pieniu od umowy, z oznaczeniem swojego imienia, nazwiska (nazwy) i adresu zamieszkania (siedziby)”.

Odst?pienie jest wi?c u?atwione, ale trzeba pami?ta? o tym, ?e b?dzie wa?ne równie? wtedy, je?li po?yczkobiorca prze?le je na formularzu stworzonym przez siebie. Istotne jest tylko to, by by?o jasno okre?lone, i? jest to odst?pienie – to s?owo powinno bezwzgl?dnie zawarte w dokumencie. Poza tym nale?y pami?ta? o nast?puj?cych elementach:

  • dane po?yczkodawcy i po?yczkobiorcy;
  • wszystkie szczegó?y dotycz?ce umowy po?yczkowej – jej numer, dat? podpisania oraz szczegó?y po?yczki;
  • adnotacja „Zgodnie z Rozdzia?em 5 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim oraz … (numer punktu) Umowy Po?yczki niniejszym informuj? o moim odst?pieniu od przedmiotowej Umowy Po?yczki nr. …”.

 

Dopuszczalnymi formami odst?pienia od umowy jest: osobiste z?o?enie formularza w siedzibie firmy, wiadomo?? e-mail oraz list polecony, najlepiej z potwierdzeniem odbioru. Aby mog?o zosta? uznane za obowi?zuj?ce, po?yczkobiorca musi przestrzega? 14-dniowego terminu, ale liczy si? nie data dostarczenia do po?yczkodawcy, a data z?o?enia o?wiadczenia woli. Przyjmuje si? wi?c dat? widoczn? na stemplu pocztowym.

Odst?pienie i wypowiedzenie to nie to samo

Przyj??o si? traktowa? odst?pienie od umowy po?yczkowej jako wypowiedzenie. Nie jest to niestety to samo, wi?c warto pozna? oba te terminy, bo wywo?uj? one ró?ne skutki prawne.

Odst?pienie od umowy mo?e zosta? dokonane wy??cznie przez konsumenta. Je?li z?o?y on odpowiednie o?wiadczenie, umow? po?yczkow? uznaje si? za nieby??, tak jakby nigdy nie istnia?a, i likwiduje si? wszystkie skutki prawne, które zd??y?a ju? wywo?a?.

Wypowiedzenie umowy mo?e natomiast nast?pi? zarówno z inicjatywy po?yczkodawcy, jak i po?yczkobiorcy. Powoduje ono zako?czenie trwania umowy, ale nie likwiduje skutków prawnych, które wywo?a?a. Wed?ug przepisów po?yczka zosta?a ju? udzielona, w zwi?zku z czym obie strony zachowuj? swoje prawa i obowi?zki. Dotyczy to szczególnie po?yczkodawcy, który po wypowiedzeniu umowy po?yczkowej mo?e dochodzi? swoich nale?no?ci.

W praktyce wygl?da to tak, ?e wypowiedzenie stosowane jest wy??cznie przez firm? po?yczkow?, a po?yczkobiorca ma raczej nik?e podstawy do tego, by z wypowiedzenia skorzysta?, cho? zwykle zapis o takiej mo?liwo?ci pojawia si? w umowie po?yczkowej. Zakazane jest jednak z?o?enie wypowiedzenia bez powodu – po?yczkodawca musi wi?c do tego solidne podstawy.

Zazwyczaj powodem wypowiedzenia b?dzie ra??ce naruszenie postanowie? umowy, czyli w prostych s?owach – niesp?acanie po?yczki lub ok?amanie po?yczkodawcy co do swojej zdolno?ci kredytowej, lub to?samo?ci. Wypowiedzenie mo?e nast?pi? z zachowaniem pewnego okresu (najcz??ciej b?dzie to 30 lub 60 dni) lub ze skutkiem natychmiastowym.

Je?li w umowie po?yczkowej pojawi si? zapis informuj?cy o arbitralnym podj?ciu decyzji o wypowiedzeniu, lepiej takiej umowy nie popisywa? i uda? si? do innego po?yczkodawcy. Warto równie? zadba? o bezpiecze?stwo innych po?yczkobiorców i naruszenie przepisów zg?osi? do UOKiK.

Ile zap?acimy za odst?pienie od umowy?

Po z?o?eniu o?wiadczenia o odst?pieniu od umowy, po?yczkodawca powinien wyznaczy? nieprzekraczalny termin oddania pieni?dzy, najcz??ciej miesi?czny. Ustawa o kredycie konsumenckim zakazuje jednocze?nie naliczenia op?at za odst?pienie. Jedynymi kosztami, które b?dzie musia? ponie?? po?yczkobiorca, jest kwota wynikaj?ca z naliczenia odsetek nominalnych, nie wy?szych jednak ni? czterokrotno?? stopy lombardowej NBP, czyli 10% w skali roku za okres, w którym pieni?dze znajdowa?y si? w r?kach po?yczkobiorcy.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *