1. Chwilówki online
 2. >
 3. Porady
 4. >
 5. Otwarta linia po?yczkowa czy zwyk?a chwilówka – co wybra??

Otwarta linia po?yczkowa czy zwyk?a chwilówka – co wybra??

Otwarta linia po?yczkowa czy zwyk?a chwilówka – co wybra??

Chwilówka pozabankowa to produkt powszechnie znany. S?ysza? o nim ka?dy, nawet je?li nigdy z niego nie korzysta?. Jest on na tyle popularny i prosty, ?e wi?kszo?? osób szybko zrozumie „o co w tym chodzi”. Rynek po?yczek pozbankowych rozwija si? jednak szybko, wi?c co rusz powstaj? nowe produkty finansowe, z których mo?na korzysta?. Dzi? wi?c po?yczkobiorca mo?e, w zale?no?ci od swoich potrzeb, dokona? wyboru pomi?dzy standardow? chwilówk?, po?yczk? rataln?, po?yczk? pod zastaw czy odnawialn? lini? po?yczkow?. W?a?nie tej ostatniej przyjrzymy si? bli?ej.

Czym jest odnawialna linia po?yczkowa?

Odnawialna linia po?yczkowa (zwana tak?e lini? otwart? lub odnawialnym limitem po?yczkowym) powsta?a na wzór bankowego kredytu odnawialnego, który z powodzeniem funkcjonuje ju? od wielu lat. Jest to cz?sto alternatywa dla zwyk?ego kredytu gotówkowego lub po?yczki. Na czym polegaj? oba te produkty?

Kredyt odnawialny jest to inaczej limit debetowy, który zostaje przyznany przez bank w okre?lonej wysoko?ci. Klient mo?e wi?c wykorzysta? wi?cej pieni?dzy ni? ma, czyli de facto skorzysta? z kredytu. Natomiast ka?dy wp?yw na konto klienta pomniejsza debet, a jednocze?nie zwi?ksza dost?pn? do wykorzystania kwot?.

Obrazuje to przyk?ad:

Klient banku ma przyznany kredyt odnawialny na kwot? 5000 z?otych i skorzysta z kwoty 3000 z?otych, do wykorzystania zostanie mu wi?c tylko 2000 z?otych. Kilka dni pó?niej na konto wp?ywa mu wyp?ata w wysoko?ci 2200 z?otych. Powi?ksza ona kwot? kredytu do 4200 z?otych minus op?aty za debet. Je?li nast?pnie klientowi wp?yn? kolejne 2000 z?otych, ca?kowicie sp?aci on kredyt odnawialny (i b?dzie mia? do wykorzystania maksymaln? kwot?), a na koncie bankowym zostan? mu pieni?dze pozosta?e z tego wp?ywu.

Na podobnej zasadzie funkcjonuj? odnawialne linie po?yczkowe. Oczywi?cie nie s? one przypinane bezpo?rednio do konta bankowego klienta, ale wyp?acane s? na tak zwane konta techniczne, do których po?yczkobiorca ma dost?p i mo?e w ka?dej chwili wp?aca? i wyp?aca? z nich pieni?dze. Kolejn? ró?nic? jest to, ?e przynajmniej raz w miesi?cu musi sp?aci? minimaln? kwot? po?yczki, niekonieczne t?, któr? ju? wykorzysta?. Podobnie natomiast przedstawia si? sprawa kosztów – p?aci si? tylko za t? kwot?, któr? si? rzeczywi?cie wykorzysta?o. Je?li wi?c mamy przyznan? lini? po?yczkow? na 20 tysi?cy z?otych, ale w ca?ym okresie trwania umowy wykorzystamy tylko po?ow? z tego, odsetki zap?acimy nie od ca?o?ci, a tylko od tej kwoty.

Czym ró?ni si? linia po?yczkowa od chwilówki?

Polityka firm po?yczkowych jest taka, ?e mo?na zaci?gn?? tylko jedn? po?yczk? naraz i to w konkretnej kwocie. Aby uzyska? wi?cej, nale?y albo zaci?gn?? drug? chwilówk? w innej firmie (co jest do?? ryzykowne) albo sp?aci? pierwsz? i wnioskowa? o kolejn?.

Linia po?yczkowa umo?liwia natomiast wielokrotne korzystanie z wyp?acanych ?rodków. Je?li wi?c regularnie b?dziemy sp?aca? pieni?dze (w taki sam sposób jak np. sp?acamy raty), to w ci?gu ca?ego okresu sp?aty mo?emy wykorzysta? wi?cej, ni? nam przyznano.

Gdzie znajd? odnawialn? lini? po?yczkow??

Godnymi polecenia firmami po?yczkowymi, które maj? w swojej ofercie otwart? lini? po?yczkow?, s? Banknot i Euroloan. Przyjrzymy si? ofercie po?yczkowej obu z nich:

Banknot:

 • dost?pna kwota limitu – 5000 z?otych;
 • okres umowy wynosi 4 miesi?ce – w tym czasie po?yczka powinna zosta? sp?acona w ca?o?ci;
 • mo?na w dowolnym momencie wp?aca? i wyp?aca? pieni?dze;
 • przy maksymalnej kwocie koszt miesi?czny wynosi 476 z?otych;
 • koszt po?yczki wykorzystanej tylko jednokrotnie to 1250 z?otych;
 • wymagana dobra historia w BIK i brak zaleg?o?ci w BIG;
 • dost?pna ju? od 18 r.?.

Euroloan:

 • dost?pna kwota limitu – 20 tysi?cy z?otych;
 • maksymalny okres umowy to 48 miesi?cy
 • co miesi?c klient otrzymuje rachunek ze stanem konta;
 • przy kwocie maksymalnej jednorazowe wykorzystanie po?yczki wynosi 8000 z?otych;
 • dost?pna od 18 r.?.;
 • wymaga dobrego BIK i braku zaleg?o?ci w BIG.

Dlaczego linia po?yczkowa?

Po?yczkobiorcy korzystaj?cy z tej formy finansowania chwal? j? za wygod? oraz sta?? dost?pno?? gotówki, z której mo?na korzysta?, kiedy si? chce, co gwarantuje komfort psychiczny. Je?li zaistnieje potrzeba zdobycia dodatkowej gotówki, nie ma konieczno?ci ubiegania si? o po?yczk? po raz kolejny, co jest wa?ne szczególnie wtedy, je?li w mi?dzyczasie na gorsze zmieni si? zdolno?? kredytowa i niemo?liwi wzi?cie po?yczki w po??danej kwocie.

Dlaczego chwilówka?

W odró?nieniu od otwartej linii po?yczkowej chwilówka zadzia?a na po?yczkobiorc? motywuj?co, szczególnie je?li ma krótki okres sp?aty. Mobilizuje go do gromadzenia potrzebnych ?rodków lub oszcz?dzania. Natomiast otwarta linia po?yczkowa mo?e sk?ania? do nadmiernej rozrzutno?ci, w ko?cu gotówka jest ca?y czas dost?pna i mo?e by? traktowana jako dodatkowe ?ród?o pieni?dzy. Przez to mo?e by? wydana na zupe?nie niepotrzebne rzeczy, inaczej ni? chwilówka czy po?yczka ratalna, która zwykle zaci?gana jest na konkretny cel lub niezb?dny zakup.

Z odnawialnej linii po?yczkowej mog? skorzysta? raczej osoby z dobr? zdolno?ci? kredytow? (cho? raczej standardow? dla po?yczek pozabankowych) i równie dobr? histori? kredytow?. Tymczasem decyduj?c si? na chwilówk? i b?d?c w z?ej sytuacji materialnej, mo?na skorzysta? z po?yczek bez BIK czy bez KRD, m.in. Lendon, Miloan, Via SMS. Z tego rodzaju po?yczek mo?e skorzysta? naprawd? wiele grup spo?ecznych.

Kusz?ce mog? wydawa? si? tak?e kwoty po?yczek „zwyk?ych”. Oprócz Euroloan, odnawialne linie po?yczkowe maj? do zaoferowania kwot? czterocyfrow?. Tymczasem po?yczki ratalne dost?pne s? w kwotach z przedzia?u 10-20 tysi?cy z?otych (Monedo Now, Wonga, Super Grosz, Zaplo, Efino, Aasa.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *