1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Pierwsze oznaki spirali zad?u?enia. To powinno zaniepokoi? po?yczkobiorców

Pierwsze oznaki spirali zad?u?enia. To powinno zaniepokoi? po?yczkobiorców

Pierwsze oznaki spirali zad?u?enia. To powinno zaniepokoi? po?yczkobiorców

Chwilówki, po?yczki, kredyty… Wszystkie formy finansowania niestety ??cz? si? z ogromnym ryzykiem, jakim jest spirala zad?u?enia. Wbrew pozorom, to zjawisko nie dotyczy tylko osób nieposiadaj?cych ?adnych dochodów i borykaj?cych si? z du?ymi problemami finansowymi. Równie ?atwo w spiral? zad?u?enia wpa?? mog? tak?e ludzie dobrze sytuowani, nieprzejawiaj?cy ?adnych oznak utraty p?ynno?ci finansowej. Nie zawsze bowiem wynika ona z ci??kiej konieczno?ci, a cz?sto z nierozwagi, impulsywno?ci, manii kupowania i ?ycia ponad stan. Tym bardziej ?e po?yczki online s? na wyci?gni?cie r?ki.

Lubimy po?ycza? i po?yczamy coraz wi?cej

Pierwsz? oznak?, która powinna zapali? czerwon? lampk? w g?owie po?yczkobiorcy, jest fakt, ?e kupuje si? coraz wi?cej i cz?sto s? to niekoniecznie potrzebne rzeczy. Ci??ko przy tym wprowadzi? rozró?nienie na grupy „zakupowiczów” lepiej lub gorzej sytuowane – ró?ne mog? by? w?a?ciwie kategorie zakupów, ich waga jako?ciowa i, w zwi?zku z tym, oczywi?cie cena. W ka?dym przypadku na?ogowe (lub bliskie na?ogu) kupowanie pr?dzej czy pó?niej b?dzie musia?o by? sfinansowane po?yczk? lub inn? form? finansowania, a gdy po?yczone ?rodki si? wyczerpi? – zawsze mo?na zaci?gn?? kolejn?.

Najcz??ciej, nadmierne, bliskie na?ogu kupowanie cechuje si? te? du?? niecierpliwo?ci?. Osoby b?d?ce u progu spirali zad?u?enia najcz??ciej nie s? w stanie czeka? na przyp?yw gotówki czy oszcz?dza? tak d?ugo, a? zbior? potrzeb? im kwot?. W takiej sytuacji prawdopodobne jest, ?e obok jednej po?yczki do?? szybko pojawiaj? si? kolejne.

Domowy bud?et ?wieci pustkami

Momentem, w którym ka?dy rozs?dny po?yczkobiorca powinien zastanowi? si? nad swoimi decyzjami finansowymi, jest ten, w którym w standardowym miesi?cznym bud?ecie zaczyna brakowa? ?rodków, by pokry? niezb?dne wydatki. Momentem krytycznym jest za to ten, w którym pomimo oszcz?dno?ci na ?yciu codziennym nie udaje si? dotrwa? do wyp?aty i trzeba ratowa? si? po?yczeniem pieni?dzy od rodziny lub instytucji po?yczkowych.

Taki objaw spirali zad?u?enia jest bardzo cz?sty i nie zawsze oznacza on jeszcze wi?ksze problemy w przysz?o?ci. Wyznacza jednak granic? pomi?dzy niepokoj?c? sytuacj? a prawdziw? spiral? zad?u?enia. Wystarczy bowiem jeden wi?kszy wydatek, np. konieczno?? zakupienia jakiego? sprz?tu domowego, by popa?? w naprawd? powa?ne d?ugi.

Po?yczki pod wp?ywem chwili

Ka?dy z nas cho? raz da? si? ponie?? emocjom lub impulsowi i dokona? zakupu, bo… by?a promocja, bo kiedy? si? przyda, bo taka jest moda. Powodem mo?e by? cokolwiek. Szczególnie kusz?ce s? zakupy w Internecie, w którym klient nie musi ogranicza? si? do asortymentu jednego sklepu i ma dost?p do niemal?e wszystkich produktów, o jakich tylko mo?na pomy?le?.

Podobnie wygl?da to z po?yczkami online – baza wiedzy czy porównywarka po?yczek pozwala zestawi? oferty wielu ró?nych firm i wybra? t? „naj” – najlepsz?, najkorzystniejsz?, najta?sz?. To ?wietne i bardzo przydatne narz?dzie, o ile nie ??czy si? tego ze wspomnian? wcze?niej impulsywno?ci? decyzyjn?. Je?eli wi?c w portfelu pustki, a w domu znajduje si? wiele rzeczy zakurzonych, nieu?ywanych, zapomnianych, które zosta?y kupione tylko dlatego, ?e „chwilowo nam si? podoba?y” to znak, ?e w?a?nie wesz?o si? na pierwszy stopie? spirali zad?u?enia.

Spirali zad?u?enia da si? unikn???

Oczywi?cie i wcale nie musi to oznacza? tego, ?e ca?kowicie rezygnuje si? z po?yczek. Jak by nie patrze?, s? to bardzo przydatne produkty finansowe, które niejednokrotnie pomagaj? znale?? wyj?cie z kryzysowej sytuacji lub pokry? wydatki na realizacj? marze?, celów i planów.

W jaki sposób zminimalizowa? ryzyko utraty p?ynno?ci finansowej?

  • Nie bra? kolejnej po?yczki, je?li nie sp?aci?o si? poprzedniej. Nast?pna po?yczka w sytuacji, w której poprzednia nie zosta?a jeszcze sp?acona, to obci??enie dla bud?etu, który wcale nie musi by? a? tak pojemny, a sp?ata po?yczek mo?e skutkowa? brakiem ?rodków na uregulowanie rachunków czy codzienne ?ycie. To z kolei prosta droga do tego, by si?gn?? po kolejn? po?yczk?, a potem po kolejn?…i kolejn?.
  • Mo?liwie jak najbardziej od?o?y? w czasie wzi?cie po?yczki. Wiadome jest, ?e je?li pieni?dze potrzebne s? na leczenie czy napraw? samochodu, to jest to sprawa niecierpi?ca zw?oki i liczy si? tutaj jak najkrótszy czas uzyskania gotówki. Mo?liwo?? szybkiego zaci?gni?cia po?yczki online mo?e by? jednak pu?apk? w sytuacji, w której pieni?dze nie s? koniecznie potrzebne i maj? by? przeznaczone na tak zwane przyjemno?ci. Warto w takim momencie zastanowi? si? nad tym, czy po?yczka jest rzeczywi?cie potrzebna i to w kwocie, o któr? chce si? wnioskowa?. Czasami, po kilku dniach mo?e okaza? si?, ?e ch?? zaci?gni?cia po?yczki wynika?a bardziej z impulsu ni? realnej potrzeby, która mo?e by? od?o?ona w czasie.
  • Mierzy? si?y na zamiary. Nawet pal?ca potrzeba nie powinna sk?ania? do tego, by po?ycza? kwoty, których nie b?dzie si? w stanie sp?aci?. Po?yczka przekraczaj?ca mo?liwo?ci finansowe po?yczkobiorcy wcale nie polepszy jego sytuacji finansowej (cho? pozornie w?a?nie tak mog?oby si? wydawa?), a mo?e doprowadzi? do ruiny finansowej.

Spirala zad?u?enia to problem na lata

Na drog? ?ycia „na minusie” bardzo ?atwo jest wej??, ale uporanie si? z zad?u?eniem mo?e zaj?? wiele naprawd? d?ugich lat, tym bardziej ?e jedne d?ugi zwykle rodz? kolejne. Brak ?rodków do ?ycia, d?ugotrwa?e procesy s?dowe, zaj?cia komornicze, a nawet upad?o?? konsumencka – to wszystko mo?e skutecznie zrujnowa? nie tylko portfel, ale i psychik?. Warto po?ycza?, ale tylko wtedy, kiedy to po?yczanie idzie w parze z odpowiedzialno?ci?.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *