1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Platforma getSCORE – czym jest i co oznacza dla po?yczkobiorcy?

Platforma getSCORE – czym jest i co oznacza dla po?yczkobiorcy?

Platforma getSCORE – czym jest i co oznacza dla po?yczkobiorcy?

Chc?c skorzysta? z us?ug pozabankowych firm po?yczkowych i zaci?gn?? chwilówk? lub po?yczk? rataln?, nale?y liczy? si? z tym, ?e zostanie si? dok?adnie sprawdzonym i ocenionym pod k?tem wiarygodno?ci kredytowej. W konsekwencji dok?adnie przeszukanie zostan? rejestry nale??ce do Biura Informacji Kredytowej oraz Biur Informacji Gospodarczej. Te ostatnie s? do?? rozbudowane i same w sobie sk?adaj? si? z pi?ciu osobnych list d?u?ników, z których najwa?niejszymi dla klientów instytucji pozabankowych s? KRD, ERIF i InfoMonitor. Jednak?e sektor po?yczkowy ci?gle si? rozwija i aby usprawni? zachodz?ce w nim procesy, korzysta si? równie? z baz wewn?trznych lub takich, które integruj? wspomniane wcze?niej rejestry i automatyzuj? procesy analizy wniosków. Jedn? z takich baz jest system getSCORE.

Czym dok?adnie jest getSCORE?

Platforma getSCORE to projekt informatyczny, stworzony w celu wypracowania miarodajnego systemu oceniaj?cego skal? ryzyka ponoszonego przez firm? po?yczkow?, która decyduje si? po?yczy? pieni?dze konkretnemu klientowi. Warto wspomnie?, ?e projekt ten powsta? w wyniku ?cis?ej wspó?pracy firm po?yczkowych z Krajowym Rejestrem D?ugów, wi?c wszystkie informacje w nim zawarte s? wynikiem po??czenia zarówno KRD, jak i informacji sp?ywaj?cych z poszczególnych firm po?yczkowych. Potencjalny po?yczkodawca poznaje wi?c nie tylko ewentualne zad?u?enia klienta, ale równie? jego zwyczaje po?yczkowe i sposób sp?aty zaci?gni?tych zobowi?za?. Ma tak?e mo?liwo?? dok?adniejszego poznania jego sytuacji finansowej zmieniaj?cej si? w czasie – mo?e prze?ledzi? dok?adnie cz?stotliwo?? zaci?gania po?yczek i ich kwoty, ale równie? to, jak cz?sto po?yczka by?a takiemu klientowi odmawiana. Do bazy getSCORE trafiaj? wi?c nie tylko faktyczni po?yczkobiorcy, ale równie? i wszyscy wnioskodawcy. Firma po?yczkowa mo?e wi?c dowiedzie? si?, z jakich powodów po?yczka nie zosta?a osobie wnioskuj?cej przyznana.

Jakie dane znajduj? si? w systemie getSCORE?

W bazie getSCORE mo?na znale?? wszystkie informacje, które kiedykolwiek podali?my jakiejkolwiek firmie po?yczkowej, ale tak?e to jak dalej potoczy?y si? losy wniosku po?yczkowego. Danymi, do których dost?p ma firma po?yczkowa analizuj?ca wniosek, s?:

  • dane wnioskodawcy – nie tylko osobowe i adresowe, ale równie? te dotycz?ce zatrudnienia i wysoko?ci dochodów, które z ka?dym kolejnym wnioskiem z?o?onym do firmy po?yczkowej s? uzupe?niane i aktualizowane;
  • zwyczaje po?yczkowe – znajduje si? tu nie tylko to, czy dana osoba posiada d?ugi i w jakiej wysoko?ci (dane przekazane z KRD), ale równie? to, czy po?yczkobiorca kiedykolwiek spó?ni? si? ze sp?at? po?yczki, ile razy t? po?yczk? przed?u?a? lub refinansowa?, czy w trakcie okresu finansowania zg?asza? problemy ze sp?at? i wnosi? np. o roz?o?enie chwilówki na raty;
  • liczba wniosków przyj?tych i odrzuconych;
  • powody odrzucenia wniosków;
  • aktualnie sp?acane zobowi?zania.

Czy getSCORE jest bezpieczny?

Weryfikacja klienta w kolejnej bazie danych mo?e budzi? uzasadnione obawy. W ko?cu jest to kolejny podmiot, któremu udost?pniane s? nasze dane osobowe i kolejny, przez który b?d? one przetwarzane i przechowywane. Dotyczy to szczególnie tych danych, których wyciek mo?e spowodowa? spore problemy i narazi? po?yczkobiorców na straty finansowe (chodzi o numer dowodu osobistego i numer PESEL). Niestety, firmy korzystaj?ce z getSCORE uzale?niaj? otrzymanie po?yczki od wyra?enia zgodny na przetwarzanie danych osobowych w?a?nie przez t? platform?. Oczywi?cie, wnioskodawca mo?e takiej zgody nie wyrazi?, ale b?dzie si? to wi?za? z odmow? udzielenia po?yczki. Czy mo?na zatem tej platformie zaufa??
Twórcy getSCORE zapewniaj?, ?e przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych odbywa si? z zachowaniem najwi?kszego stopnia poufno?ci, szyfrowania danych oraz ich rozliczalno?ci. Co wi?cej, system dzia?a w zupe?nej zgodzie z polskim prawem i konkretnymi ustawami, które wyznaczaj? ramy tego dzia?ania: ustawy o kredycie konsumenckim z 2011 roku, ustawy o udost?pnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczy z 2010 roku oraz ustawy o ochronie danych osobowych z 1997 roku. Przyczyn? zaufania mo?e by? równie? to, ?e z jej us?ug korzystaj? równie? jedne z najbardziej zaufanych firm po?yczkowych, m.in. Wonga i MoneyMan.

GetSCORE sposobem na odpowiedzialne po?yczanie

Mo?na powiedzie?, ?e po?yczkobiorcy mog? zaufa? getSCORE równie? z punktu widzenia w?asnego bezpiecze?stwa finansowego. Platforma ta ma bowiem na celu tak?e wczesne wykrywanie oszustw po?yczkowych, wy?udze? i kradzie?y to?samo?ci. Inn? w?a?ciwo?ci? getSCORE jest równie? zapobieganie nadmiernemu zad?u?eniu. Co prawda, dzi?ki temu typowi wymiany informacji, po?yczkodawca b?dzie wiedzia? o swoim kliencie du?o wi?cej i w wielu przypadkach powstanie ryzyko, ?e udzielenie po?yczki zostanie po prostu odmówione. Solidni klienci, nieborykaj?cy si? z wi?kszymi problemami finansowymi, nie maj? si? czego obawia?. Natomiast ci, którzy nie zawsze wywi?zywali si? ze sp?aty zobowi?za?, równie? s? na swój sposób chronieni – w takim przypadku negatywna decyzja po?yczkowa mo?e uchroni? ich przed zbyt pochopnym i niepotrzebnym zaci?gni?ciem po?yczki, a w efekcie przed z?apaniem si? w pu?apk? p?tli kredytowej i popadni?ciem w ruin? finansow?.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *