1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. P?atno?ci cykliczne w Monedo Now – czy warto z nich korzysta??

P?atno?ci cykliczne w Monedo Now – czy warto z nich korzysta??

P?atno?ci cykliczne w Monedo Now – czy warto z nich korzysta??

Monedo Now jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych po?yczkodawców udzielaj?cych po?yczek ratalnych. Nie do??, ?e udziela po?yczki w do?? wysokiej kwocie 10 000 z?otych z dogodnym okresem sp?aty w nawet 24 ratach, to jeszcze po?yczki s? jednymi z ta?szych na rynku. Wa?n? zalet? jest jeszcze to, ?e Monedo Now bardzo ch?tnie korzysta ze zdobyczy technologii i udost?pnia je swoim klientom, by mogli ?atwiej zaci?gn?? i sp?aci? po?yczk?. Jednym z takich udogodnie? s? p?atno?ci cykliczne zapewniaj?ce regularn? i, przede wszystkim, terminow? sp?at? rat.

Jak dzia?aj? p?atno?ci cykliczne w Monedo Now?

Monedo Now udziela po?yczek ratalnych nawet na dwa lata, wi?c przeci?tnemu po?yczkobiorcy ?rednio uzbiera si? przynajmniej kilkana?cie rat do sp?aty. Proces sp?aty rat jest co prawda prosty, ale w tak d?ugim okresie ?atwo mo?na przeoczy? termin p?atno?ci, nawet przez zwyk?? nieuwag? lub roztargnienie, i narazi? si? na nieprzyjemne konsekwencje.

Monedo Now zaradzi?o temu problemowi, wprowadzaj?c p?atno?ci cykliczne. Mo?na je ustawi? przy zaci?ganiu po?yczki i… cieszy? si? z pieni?dzy. Monedo Now b?dzie bowiem co miesi?c pobiera?o odpowiedni? kwot? odpowiadaj?c? wysoko?ci jednej raty, dok?adnie w dniu, w którym przypada termin jej p?atno?ci. Mo?e to robi? za pomoc? danych karty p?atniczej przypisanej do konta, na które wyp?acona zosta?a po?yczka. P?atno?ci cykliczne przypominaj? zlecenie sta?e na sp?at? po?yczki w banku, z tym ?e do ustanowienia dyspozycji sp?aty potrzeba tutaj tylko kilku minut i, co bardzo istotne dla po?yczkobiorcy, jest to us?uga darmowa, za któr? Monedo Now nie pobiera ?adnych op?at.

Jak ustawi? cykliczne p?atno?ci?

P?atno?ci cykliczne musz? zosta? uruchomione ju? po zaci?gni?ciu po?yczki w Monedo Now. Mo?na to zrobi? z poziomu swojego konta, za pomoc? zak?adki „Twoje rozwi?zanie p?atnicze”. W pierwszym kroku konieczne b?dzie podanie danych karty p?atniczej:

• rodzaju karty (Visa lub MarsterCard);
• numeru;
• daty wa?no?ci;
• danych posiadacza karty;
• numeru CVC lub CVV.

Nast?pnym krokiem b?dzie wyra?enie zgody na uruchomienie p?atno?ci cyklicznych oraz zatwierdzenie operacji za pomoc? przycisku „Dodaj kart? p?atnicz?”. Nie ma potrzeby ustalania daty ani kwoty p?atno?ci, gdy? Monedo Now ustali to sam na podstawie harmonogramu sp?aty rat po?yczki – b?dzie to ostatni dzie? p?atno?ci raty.

Kolejn? bardzo wa?n? dla po?yczkobiorcy kwesti? jest to, ?e nie musi on nawet pami?ta? o wy??czeniu p?atno?ci i obawia? si?, ?e w razie, gdyby przeoczy? ca?kowit? sp?at? po?yczki, pieni?dze dalej b?d? pobierane z jego konta. Monedo Now tu? po pobraniu ostatniej raty samodzielnie wy??czy t? us?ug?, tak by nie nara?a? swojego klienta na niepotrzebne straty. Po?yczkobiorca mo?e tak?e w ka?dym momencie anulowa? p?atno?ci i reszt? rat p?aci? r?cznie.

Czy p?atno?ci cykliczne w Monedo Now s? bezpieczne?

Po?yczki online coraz cz??ciej powi?zane s? z wykorzystaniem bankowo?ci elektronicznej. Pod najwi?kszym ostrza?em znalaz?y si? aplikacje weryfikacyjne, takie jak Instantor, Kontomatik czy KontoConnect (z tego w?a?nie korzysta Monedo Now), które od klienta wymagaj? zalogowania si? do swojego konta loginem i has?em. W?tpliwo?ci wzbudza przede wszystkim wpisywanie poufnych danych bankowych w aplikacji innej ni? ta nale??ca do banku, w którym posiada si? konto. Rodz? si? z tego obawy, i? kto? niepo??dany móg?by wykorzysta? dane i dokona? kradzie?y na koncie bankowym.

Podobne w?tpliwo?ci mog? budzi? p?atno?ci cykliczne w Monedo Now, z tym ?e tutaj obawy dotycz? karty p?atniczej. W ko?cu nale?y poda? w niej nie tylko numer karty i dane jej posiadacza, ale równie? numer CVV/CVC znajduj?cy si? na odwrocie karty i s?u??cy do weryfikacji tego, czy rzeczywi?cie osoba p?ac?ca posiada t? kart?.

Monedo Now zapewnia, ?e p?atno?ci cykliczne s? w 100% bezpieczne. Korzystaj? bowiem z takich samych technologii jak sklepy internetowe, które dopuszczaj? mo?liwo?? zap?aty za zakupy kart?. S? to transakcje zabezpieczane i szyfrowane, a dost?p do informacji ma jedynie informatyczny mechanizm zapewniaj?cy po??czenie sklepu z bankiem. Nie ma do tego dost?pu natomiast ?adna osoba fizyczna, która mog?aby chcie? je wykorzysta?. Warto jednak zwróci? uwag? czy w pasku adresowym przegl?darki znajduje si? symbol k?ódki – to jedna z najwa?niejszych zasad bezpiecze?stwa.

Warto korzysta? z p?atno?ci cyklicznych?

P?atno?ci cykliczne w Monedo Now stanowi? du?? wygod? i w?a?nie do takich klientów kierowana jest ta us?uga. Osoby, które wol? cieszy? si? gotówk? (a bardziej celem, na który zosta?a przeznaczona) i nie zaprz?ta? sobie g?owy pilnowaniem terminów na pewno b?d? zadowolone. Z pewno?ci? podobnie zareaguj? osoby zapominalskie, roztargnione, którym zdarza si? zapomnie? o rachunkach. Dzi?ki p?atno?ciom w Monedo Now mog? zapomnie? o sp?acie bez ponoszenia ?adnych konsekwencji. Z drugiej strony, osoby pragn?ce mie? pe?n? kontrol? nad swoimi wydatkami mog? mie? wra?enie jej utraty lub te? po prostu nie ufa? tego typu transakcjom. Oczywi?cie, jak wspominali?my, s? one w 100% bezpieczne, ale je?li mia?yby powodowa? dyskomfort psychiczny – lepiej samemu trzyma? r?k? na pulsie. W ko?cu p?atno?ci cykliczne nie s? obowi?zkiem, a ka?dy ma prawo wybra? sposób sp?aty tak, by odpowiada? mu w najwy?szym stopniu.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *