1. Chwilówki online
 2. >
 3. Porady
 4. >
 5. Podatek od pożyczki – w jakich przypadkach trzeba go zapłacić?

Podatek od pożyczki – w jakich przypadkach trzeba go zapłacić?

Podatek od pożyczki – w jakich przypadkach trzeba go zapłacić?

Pożyczka jest produktem finansowym, którego może udzielić Ci nie tylko bank, ale również instytucja pozabankowa, teść czy kolega. Musisz wiedzieć jednak, że pożyczenie pieniędzy od najbliższych może skutkować koniecznością uiszczenia podatku. Ile wynosi jego kwota i kiedy należy go odprowadzić? Sprawdźmy.

Jeśli zaciągniesz pożyczkę w pozabankowej instytucji finansowej, musisz zwrócić pożyczkodawcy kwotę kapitału powiększoną o ewentualne koszty dodatkowe – odsetki, prowizję czy ubezpieczenie pożyczki. Od pożyczonej kwoty nie musisz odprowadzać jakiekolwiek podatku. Nie musisz również zgłaszać faktu zawarcia umowy fiskusowi. Kwestia ta komplikuje się jednak, jeśli pożyczasz pieniądze od rodziny lub znajomych. Zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych tj. z dnia 26 maja 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1150), każda pożyczka zaciągnięta przez osobę prywatną od osoby prywatnej wiąże się z koniecznością uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Jego wysokość wynosi 2 %, a osobą, która powinna go uregulować jest pożyczkobiorca.

Czy zawsze należy zapłacić podatek od pożyczki?

Nie. Jak nietrudno zgadnąć, ustawodawca przewidział kilka wyjątkowych sytuacji, w których uiszczenie podatku od pożyczki nie będzie koniecznie. Pierwszy z nich stanowią pożyczki udzielane pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej. Do grupy tej należą: małżonkowie, zstępni, wstępni, pasierbowie, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha i teściowie. Co ważne, zwolnienie dotyczy pożyczek udzielonych do kwoty 9637 zł od jednej osoby. Łączna wartość pożyczki powinna obejmować okres 5 lat.

Przykład:
Jeśli w marcu 2016 roku Twój zięć pożyczył Ci kwotę 2100 zł, 2 miesiące później „dorzucił” kolejne 3000, a pod koniec roku jeszcze 1000 zł – nie ciąży na Tobie obowiązek zgłaszania pożyczki do Urzędu Skarbowego ani odprowadzania podatku PCC.

Jeśli kwota pożyczki będzie wyższa niż 9637 zł, Twoim obowiązkiem będzie odprowadzenie podatku wyłącznie od różnicy w obu kwotach.

Przykład:
Jeśli pożyczyłeś od teścia 15 000 zł, różnica pomiędzy kwotą pożyczki a kwotą wolną od opodatkowania wyniesie 5363 zł (15 000 – 9637). Twoim obowiązkiem będzie więc uiszczenie podatku właśnie od tej sumy. Jego wysokość wyniesie 107,26 zł (5363 zł x 2 %).

Kolejny wyjątek stanowią pożyczki udzielane przez małżonków, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę. Takie zobowiązania nie będą opodatkowane (bez względu na pożyczoną kwotę), jeśli:

 • w terminie 14 dni od daty dokonania czynności pożyczkobiorca złoży deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu,
 • udokumentuje otrzymanie pieniędzy, potwierdzeniem wpłynięcia kwoty na rachunek bankowy, rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekaz pocztowy.

Przykład:
Jeśli babcia pożyczyła Ci 150 000 zł na zakup mieszkania, nie musisz odprowadzać podatku od tej kwoty. Warunkiem zwolnienia z opodatkowania będzie jednak zgłoszenie pożyczki w Urzędzie Skarbowym oraz udokumentowanie otrzymania pieniędzy na rachunek bankowy.

Co ważne, wyjątek ten nie dotyczy pożyczek między teściami, zięciem i synową.

Pożyczam od znajomych. Czy muszę zapłacić podatek?

Pożyczki od osób niespokrewnionych podlegają 2-procentowej stawce opodatkowania PCC. Jednak podobnie jak w przypadku pożyczki od członków najbliższej rodziny, prawo i w tej sytuacji przewiduje kilka wyjątków. Zgodnie z art. 9 ust. 10 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zwolnieniu z opodatkowania podlegają pożyczki otrzymane od jednej osoby w kwocie nieprzekraczającej 5000 zł bądź 25000 zł od wielu osób – otrzymane w ciągu 3 kolejnych lat kalendarzowych, począwszy od 1 stycznia 2009 roku. W praktyce oznacza to, że wspominane w ustawie trzyletnie okresy są naliczane od 1 stycznia 2009 r.

Przykład:
Jeśli przyjaciel pożyczył Ci 4500 zł w 2011 roku, z początkiem 2012 roku nabyłeś prawo do kolejnej pożyczki w takiej kwocie i od tej samej osoby bez konieczności uiszczania podatku. Wraz z początkiem 2012 roku od dnia 1 stycznia 2009 upłynęło bowiem więcej niż 3 lata.

Jeśli kwoty pożyczek mieszczą się we wskazanych wyżej limitach nie musisz zgłaszać ich do Urzędu Skarbowego. Jeśli są wyższe, zgłoszenie do Urzędu Skarbowego okaże się niezbędne. Zasada ta dotyczy nie tylko znajomych, ale również dalszych członków rodziny, np. wujka czy cioci.

Co, jeśli nie zgłoszę pożyczki?

Jeśli przez nieuwagę albo świadome działanie nie zgłosiłeś pożyczki do Urzędu Skarbowego, musisz liczyć się z konsekwencjami. Urząd ma prawo nałożyć karną stawkę podatku w wysokości 20 %, jeżeli w toku postępowania podatkowego pożyczkobiorca powołał się na pożyczkę, która nie została zgłoszona do opodatkowania. Co ważne, podwyższona stawka podatku będzie obowiązywać również te osoby, które zawierając umowę pożyczki nie spełniły uprawniającego do zwolnienia warunku udokumentowania otrzymania pieniędzy na rachunek bankowy (rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekaz pocztowy).

Nie tylko pożyczki od osób prywatnych

Warto dodać tutaj, że na mocy prawa zwolnione z opodatkowania są również pożyczki:

 • udzielone przez przedsiębiorców niemających na terytorium Rzeczypospolitej
  Polskiej siedziby lub zarządu, prowadzących działalność w zakresie kredytowania oraz
  udzielania pożyczek;
 • z kas lub funduszów zakładowych, funduszów związków zawodowych, pracowniczych
  kas zapomogowo pożyczkowych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,
  koleżeńskich kas oszczędnościowo-pożyczkowych działających w wojsku oraz z
  zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
 • z utworzonych w drodze ustawy innych funduszów celowych;
 • udzielone przez wspólnika (akcjonariusza) spółce kapitałowej.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim doświadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno stąpa po ziemi, ceniąc sobie rzetelność informacji. Robię to, co lubię i sprawia mi przyjemność — piszę dla swoich Czytelników. Stale się rozwijam, zdobywając nowe umiejętności oraz poszerzając swoje horyzonty. W wolnym czasie najchętniej siadam na rower i podążam przed siebie lub uciekam na łono natury, oddając się górskim wędrówkom.