1. Chwilówki online
 2. >
 3. Porady
 4. >
 5. Podatek od po?yczki – w jakich przypadkach trzeba go zap?aci??

Podatek od po?yczki – w jakich przypadkach trzeba go zap?aci??

Podatek od po?yczki – w jakich przypadkach trzeba go zap?aci??

Po?yczka jest produktem finansowym, którego mo?e udzieli? Ci nie tylko bank, ale równie? instytucja pozabankowa, te?? czy kolega. Musisz wiedzie? jednak, ?e po?yczenie pieni?dzy od najbli?szych mo?e skutkowa? konieczno?ci? uiszczenia podatku. Ile wynosi jego kwota i kiedy nale?y go odprowadzi?? Sprawd?my.

Je?li zaci?gniesz po?yczk? w pozabankowej instytucji finansowej, musisz zwróci? po?yczkodawcy kwot? kapita?u powi?kszon? o ewentualne koszty dodatkowe – odsetki, prowizj? czy ubezpieczenie po?yczki. Od po?yczonej kwoty nie musisz odprowadza? jakiekolwiek podatku. Nie musisz równie? zg?asza? faktu zawarcia umowy fiskusowi. Kwestia ta komplikuje si? jednak, je?li po?yczasz pieni?dze od rodziny lub znajomych. Zgodnie z ustaw? z dnia 9 wrze?nia 2000 r. o podatku od czynno?ci cywilnoprawnych tj. z dnia 26 maja 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1150), ka?da po?yczka zaci?gni?ta przez osob? prywatn? od osoby prywatnej wi??e si? z konieczno?ci? uiszczenia podatku od czynno?ci cywilnoprawnych (PCC). Jego wysoko?? wynosi 2 %, a osob?, która powinna go uregulowa? jest po?yczkobiorca.

Czy zawsze nale?y zap?aci? podatek od po?yczki?

Nie. Jak nietrudno zgadn??, ustawodawca przewidzia? kilka wyj?tkowych sytuacji, w których uiszczenie podatku od po?yczki nie b?dzie koniecznie. Pierwszy z nich stanowi? po?yczki udzielane pomi?dzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej. Do grupy tej nale??: ma??onkowie, zst?pni, wst?pni, pasierbowie, zi??, synowa, rodze?stwo, ojczym, macocha i te?ciowie. Co wa?ne, zwolnienie dotyczy po?yczek udzielonych do kwoty 9637 z? od jednej osoby. ??czna warto?? po?yczki powinna obejmowa? okres 5 lat.

Przyk?ad:
Je?li w marcu 2016 roku Twój zi?? po?yczy? Ci kwot? 2100 z?, 2 miesi?ce pó?niej „dorzuci?” kolejne 3000, a pod koniec roku jeszcze 1000 z? – nie ci??y na Tobie obowi?zek zg?aszania po?yczki do Urz?du Skarbowego ani odprowadzania podatku PCC.

Je?li kwota po?yczki b?dzie wy?sza ni? 9637 z?, Twoim obowi?zkiem b?dzie odprowadzenie podatku wy??cznie od ró?nicy w obu kwotach.

Przyk?ad:
Je?li po?yczy?e? od te?cia 15 000 z?, ró?nica pomi?dzy kwot? po?yczki a kwot? woln? od opodatkowania wyniesie 5363 z? (15 000 – 9637). Twoim obowi?zkiem b?dzie wi?c uiszczenie podatku w?a?nie od tej sumy. Jego wysoko?? wyniesie 107,26 z? (5363 z? x 2 %).

Kolejny wyj?tek stanowi? po?yczki udzielane przez ma??onków, zst?pnych, wst?pnych, pasierba, rodze?stwo, ojczyma i macoch?. Takie zobowi?zania nie b?d? opodatkowane (bez wzgl?du na po?yczon? kwot?), je?li:

 • w terminie 14 dni od daty dokonania czynno?ci po?yczkobiorca z?o?y deklaracj? w sprawie podatku od czynno?ci cywilnoprawnych w?a?ciwemu organowi podatkowemu,
 • udokumentuje otrzymanie pieni?dzy, potwierdzeniem wp?yni?cia kwoty na rachunek bankowy, rachunek prowadzony przez spó?dzielcz? kas? oszcz?dno?ciowo-kredytow? lub przekaz pocztowy.

Przyk?ad:
Je?li babcia po?yczy?a Ci 150 000 z? na zakup mieszkania, nie musisz odprowadza? podatku od tej kwoty. Warunkiem zwolnienia z opodatkowania b?dzie jednak zg?oszenie po?yczki w Urz?dzie Skarbowym oraz udokumentowanie otrzymania pieni?dzy na rachunek bankowy.

Co wa?ne, wyj?tek ten nie dotyczy po?yczek mi?dzy te?ciami, zi?ciem i synow?.

Po?yczam od znajomych. Czy musz? zap?aci? podatek?

Po?yczki od osób niespokrewnionych podlegaj? 2-procentowej stawce opodatkowania PCC. Jednak podobnie jak w przypadku po?yczki od cz?onków najbli?szej rodziny, prawo i w tej sytuacji przewiduje kilka wyj?tków. Zgodnie z art. 9 ust. 10 ustawy o podatku od czynno?ci cywilnoprawnych zwolnieniu z opodatkowania podlegaj? po?yczki otrzymane od jednej osoby w kwocie nieprzekraczaj?cej 5000 z? b?d? 25000 z? od wielu osób – otrzymane w ci?gu 3 kolejnych lat kalendarzowych, pocz?wszy od 1 stycznia 2009 roku. W praktyce oznacza to, ?e wspominane w ustawie trzyletnie okresy s? naliczane od 1 stycznia 2009 r.

Przyk?ad:
Je?li przyjaciel po?yczy? Ci 4500 z? w 2011 roku, z pocz?tkiem 2012 roku naby?e? prawo do kolejnej po?yczki w takiej kwocie i od tej samej osoby bez konieczno?ci uiszczania podatku. Wraz z pocz?tkiem 2012 roku od dnia 1 stycznia 2009 up?yn??o bowiem wi?cej ni? 3 lata.

Je?li kwoty po?yczek mieszcz? si? we wskazanych wy?ej limitach nie musisz zg?asza? ich do Urz?du Skarbowego. Je?li s? wy?sze, zg?oszenie do Urz?du Skarbowego oka?e si? niezb?dne. Zasada ta dotyczy nie tylko znajomych, ale równie? dalszych cz?onków rodziny, np. wujka czy cioci.

Co, je?li nie zg?osz? po?yczki?

Je?li przez nieuwag? albo ?wiadome dzia?anie nie zg?osi?e? po?yczki do Urz?du Skarbowego, musisz liczy? si? z konsekwencjami. Urz?d ma prawo na?o?y? karn? stawk? podatku w wysoko?ci 20 %, je?eli w toku post?powania podatkowego po?yczkobiorca powo?a? si? na po?yczk?, która nie zosta?a zg?oszona do opodatkowania. Co wa?ne, podwy?szona stawka podatku b?dzie obowi?zywa? równie? te osoby, które zawieraj?c umow? po?yczki nie spe?ni?y uprawniaj?cego do zwolnienia warunku udokumentowania otrzymania pieni?dzy na rachunek bankowy (rachunek prowadzony przez spó?dzielcz? kas? oszcz?dno?ciowo-kredytow? lub przekaz pocztowy).

Nie tylko po?yczki od osób prywatnych

Warto doda? tutaj, ?e na mocy prawa zwolnione z opodatkowania s? równie? po?yczki:

 • udzielone przez przedsi?biorców niemaj?cych na terytorium Rzeczypospolitej
  Polskiej siedziby lub zarz?du, prowadz?cych dzia?alno?? w zakresie kredytowania oraz
  udzielania po?yczek;
 • z kas lub funduszów zak?adowych, funduszów zwi?zków zawodowych, pracowniczych
  kas zapomogowo po?yczkowych, spó?dzielczych kas oszcz?dno?ciowo-kredytowych,
  kole?e?skich kas oszcz?dno?ciowo-po?yczkowych dzia?aj?cych w wojsku oraz z
  zak?adowego funduszu ?wiadcze? socjalnych;
 • z utworzonych w drodze ustawy innych funduszów celowych;
 • udzielone przez wspólnika (akcjonariusza) spó?ce kapita?owej.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *