1. Chwilówki online
 2. >
 3. Porady
 4. >
 5. Podejrzane praktyki firm po?yczkowych – sprawd? czego unika?

Podejrzane praktyki firm po?yczkowych – sprawd? czego unika?

Podejrzane praktyki firm po?yczkowych – sprawd? czego unika?

Je?li planujesz zaci?gni?cie po?yczki pozabankowej, skorzystaj z us?ug wiarygodnej, uczciwej firmy. Wybieraj?c sprawdzonego po?yczkodawc?, mo?esz by? pewien, ?e nie padniesz ofiar? oszustwa i nadu?ycia, a Twoje dane osobowe b?d? w pe?ni bezpieczne. W artykule sprawdzimy, jak wybra? rzeteln? firm? po?yczkow?. Omówimy równie? najcz??ciej stosowane przez nieuczciwych po?yczkodawców praktyki.

Tak jak w ka?dej innej bran?y, równie? na rynku po?yczek pozabankowych dzia?aj? zarówno wiarygodne rzetelne podmioty, jak i te, których kompetencje pozostawiaj? wiele do ?yczenia. Cho? tych ostatnich jest na szcz??cie zdecydowanie mniej, ich sposoby na „og?upienie” klientów s? coraz sprytniejsze.

Po?piech nie jest najlepszym doradc?

W pu?apk? nieuczciwych po?yczkodawców najcz??ciej wpadaj? osoby, które dzia?aj? w desperacji i po?piechu. Chc?c otrzyma? pieni?dze jak najszybciej, korzystaj? z us?ug „pierwszego lepszego” po?yczkodawcy. Niestety, cz?sto okazuje si?, ?e zamiast po?yczki dostaj? wysoki rachunek telefoniczny lub… trac? wp?acon? uprzednio prowizj?. Kolejn? grup? klientów, nara?onych na nadu?ycia ze strony oszustów s? osoby, które przed zawarciem umowy po?yczkowej nie zadaj? sobie trudu, by przeanalizowa? jej warunki. Cho? dla wielu oszukanych klientów taka informacja b?dzie wyj?tkowo niewygodna, g?ówn? przyczyn? finansowych tarapatów jest w tym przypadku ich w?asna nieodpowiedzialno??.

Podejrzane praktyki firm po?yczkowych — na co uwa?a??

Chcesz zaci?gn?? po?yczk? pozabankow?? Zrezygnuj z us?ug danej firmy, je?li:

 • jeszcze przed rozpatrzeniem wniosku po?yczkodawca wymusza na Tobie wp?at? prowizji (np. za rozpatrzenie wniosku). Jedyn? op?at?, jak? ma prawo pobra? od Ciebie uczciwy po?yczkodawca, jest op?ata weryfikacyjna. Nie powinna by? ona jednak wy?sza ni? 0,01 – 1 z?. Pami?taj, ?e op?ata za rozpatrzenie wniosku nie musi by? pobierana w formie gotówkowej czy przelewem. Sprytnym trikiem, który pozwala u?pi? czujno?? po?yczkobiorców, jest pro?ba o wys?anie kosztownego SMS-a;
 • po??czenie z infolini? firmy po?yczkowej jest naliczane wg zawy?onej stawki. Wy?szy koszt po??cze? to jeden z istotnych sygna?ów, ?e oto mamy do czynienia z oszustem, który ?eruj?c na naiwno?ci klientów, w sprytny sposób wy?udza pieni?dze;
 • na jej stronie internetowej brakuje informacji na temat podmiotu udzielaj?cego finansowania. Je?li firma chce by? postrzegana jako godna zaufania, powinna udost?pni? w serwisie nie tylko swoj? nazw?, ale równie? adres, numer telefonu, e-mail, NIP, REGON i KRS;
 • strona internetowa po?yczkodawcy wygl?da amatorsko. Cho? nieprofesjonalnie wykonany serwis nie oznacza automatycznie, ?e firma jest nieuczciwa, po?yczkodawca, który chce by? postrzegany jako kompetentny, powinien zadba? o ten element wizerunku;
 • na stronie internetowej firmy po?yczkowej brakuje kalkulatora po?yczkowego. Decyduj?c si? na zaci?gni?cie po?yczki o nieznanym uprzednio koszcie, sporo ryzykujesz. Mo?e si? bowiem okaza?, ?e po?yczkodawca obci??y Ci? zdecydowanie wy?szymi, ni? pozwala na to prawo op?atami;
 • koszty po?yczki nie przewy?szaj? okre?lonych przez prawo limitów. Zgodnie z zapisami ustawy antylichwiarskiej pozaodsetkowe koszty po?yczenia pieni?dzy nie mog? obecnie wynosi? wi?cej ni? 25 proc. kwoty po?yczki oraz dodatkowe 30 proc. w skali roku. Co wa?ne, limity uwzgl?dniaj? wszystkie op?aty (poza odsetkami, których wysoko?? wci?? jest równa 4-krotno?ci stopy lombardowej NBP): prowizj?, op?at? przygotowawcz?, koszty obs?ugi domowej, a nawet koszty windykacyjne;
 • po?yczkodawca nie pozwala na odst?pienie od umowy po?yczkowej. Zgodnie z aktualnie obowi?zuj?cym prawem klient instytucji pozabankowej ma prawo odst?pi? od umowy po?yczki w ci?gu 14 dni od momentu jej zawarcia. Je?li firma po?yczkowa nie umo?liwia takiego „ruchu”, zwyczajnie ?amie przepisy;
 • doradca firmy po?yczkowej niech?tnie odpowiada na Twoje pytania i nie chce wyja?ni? niezrozumia?ych zapisów umowy. Oczywistym obowi?zkiem po?yczkodawcy jest wyja?nienie klientom budz?cych ich w?tpliwo?ci kwestii umowy. Je?li pracownik firmy po?yczkowej nie chce tego zrobi?, nie ryzykuj. Na rynku istnieje obecnie a? kilkadziesi?t serwisów, udzielaj?cych szybkich po?yczek. Kultura osobista oraz ch?? pomocy ze strony doradców powinna by? jednym z kluczowych elementów wyboru po?yczkodawcy.

Jak wybra? wiarygodnego po?yczkodawc??

Je?li chcesz zachowa? maksymalne bezpiecze?stwo po?yczania, skorzysta? z us?ug wiarygodnej, sprawdzonej firmy. Jak j? znale???

 • Sprawd?, czy firma jest cz?onkiem Polskiego Zwi?zku Instytucji Po?yczkowych. Organizacja skupia jedynie wiarygodnych, sprawdzonych po?yczkodawców, przestrzegaj?cych nie tylko rygorystycznych zapisów prawa, ale równie? statusu PZIP.
 • Przeanalizuj dost?pne w naszym serwisie rankingi firm po?yczkowych oraz porównywark? po?yczek. Takie zestawienia zawieraj? informacje na temat uczciwych, kompetentnych podmiotów, które dzia?aj? zgodnie z prawem i najwy?szymi standardami etycznymi. Korzystaj?c z us?ug lidera, zachowasz pewno??, ?e Twoje dane osobowe b?d? bezpieczne, a po?yczkodawca nale?ycie dope?ni swoich obowi?zków;
 • Sprawd?, co na temat po?yczkodawcy s?dz? inni klienci. Mo?esz wykorzysta? do tego celu bran?owe fora dyskusyjne czy portale spo?eczno?ciowe. Pami?taj, ?e takie informacje nie zawsze musz? w pe?ni odzwierciedla? faktyczny stan rzeczy. Powtarzaj?ce si?, negatywne komentarze powinny by? jednak wa?nym sygna?em alarmowym.

Wa?na odpowiedzialno?? po?yczkobiorcy

Cho? na rynku po?yczek pozabankowych wci?? dzia?aj? nieuczciwe „firmy krzaki”, to g?ównie od nas zale?y, czy damy si? zwie?? ich obietnicom. Zanim skorzystasz z us?ug firmy po?yczkowej, dok?adnie przeanalizuj zapisy umowy. Sprawd? ca?kowity koszt po?yczki, przeczytaj opini? na temat firmy na portalach spo?eczno?ciowych i upewnij si?, ?e jest ona cz?onkiem Polskiego Zwi?zku Instytucji Pozabankowych. Po?wi?caj?c kilkana?cie minut na sprawdzenie wiarygodno?ci po?yczkodawcy, zminimalizujesz ryzyko nietrafionej decyzji i zapewnisz sobie bezpiecze?stwo i spokojny sen.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *