1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Poradnik po?yczkowy – co musisz wiedzie? o chwilówkach?

Poradnik po?yczkowy – co musisz wiedzie? o chwilówkach?

Poradnik po?yczkowy - co musisz wiedzie? o chwilówkach?

Twój samochód znów odmówi? pos?usze?stwa, a mo?e nagle pojawi?a si? przed Tob? atrakcyjna oferta podró?y, o jakiej zawsze marzy?e?? Je?li twierdz?co odpowiedzia?e? na którekolwiek z tych pyta? lub te? w Twojej g?owie pojawi?y si? inne, dotycz?ce tego, jak poradzi? sobie z nieplanowanymi wydatkami, a przed ich rozwi?zaniem powstrzymuje Ci? wy??cznie brak odpowiednich ?rodków, to znak, ?e potrzebujesz szybkiej po?yczki. Chwilówka na dobre rozwi??e wszystkie Twoje k?opoty zwi?zane z finansami i pozwoli zrealizowa? dowolne marzenie, bez konieczno?ci ?mudnego gromadzenia oszcz?dno?ci. Je?li wci?? obawiasz si? skorzystania z tego rodzaju pomocy finansowej, przedstawiamy kilka najwa?niejszych informacji, które – jak mamy nadziej? – rozwiej? wszelkie Twoje w?tpliwo?ci.

Chwilówkowe ABC

Pomimo tego, ?e o szybkich po?yczkach pisze si? i mówi naprawd? sporo, wci?? dla wielu osób pozostaj? one produktem pozabankowym, który budzi szereg w?tpliwo?ci. Jak si? okazuje, w?tpliwo?ci ca?kiem bezpodstawnych, poniewa? przy przestrzeganiu kilku prostych zasad i znalezieniu korzystnej oferty, chwilówka mo?e sta? si? doskona?? recept? na ka?dy rodzaj k?opotów finansowych. Co warto o niej wiedzie??

Na pocz?tek kilka s?ów o tym, czym s? chwilówki. Jest to rodzaj po?yczek, w których czas rozpatrywania wniosku jest bardzo krótki, dzi?ki czemu po?yczone ?rodki w i?cie ekspresowym tempie trafiaj? na wskazany przez klienta rachunek bankowy. Mocno ograniczone wymagania i kryteria stawiane potencjalnym po?yczkobiorcom to du?e u?atwienie dla ca?ego procesu weryfikacji i zwi?zanych z ni? formalno?ci. To w?a?nie jedna z najwi?kszych zalet chwilówek. Dzi?ki tak elastycznym zasadom z po?yczek mog? skorzysta? tak?e te osoby, które nie spe?niaj? wymaga? stawianych przez banki i których wnioski o przyznanie kredytu w zwi?zku z tym zosta?y odrzucone.

Chwilówkowy zawrót g?owy

Propozycje przygotowane przez poszczególne instytucje po?yczkowe ró?ni? si? od siebie nie tylko kosztem i ogólnymi warunkami, ale te? wymaganiami wobec po?yczkobiorców. Z jakimi rozbie?no?ciami mo?emy si? spotka?? Pierwsze z nich dotycz? kosztów, a dok?adniej prowizji naliczanej przez instytucje po?yczkowe oraz innych op?at zwi?zanych z po?yczk?, takich jak na przyk?ad op?ata weryfikacyjna, op?ata za przesuni?cie terminu sp?aty po?yczonej kwoty, wysoko?? odsetek naliczanych za ka?dy dzie? zw?oki w sp?acie ca?ej sumy lub te? jej kolejnych rat.

Sumy te mog? si? od siebie ró?ni? w zale?no?ci od wybranej oferty. Niekiedy te? instytucje po?yczkowe przygotowuj? dla swoich klientów specjalne akcje promocyjne, które na przyk?ad zupe?nie zwalniaj? klientów z op?at zwi?zanych z prowizj?, je?li ubiegaj? si? oni o po?yczk? po raz pierwszy. Aby wi?c znale?? ofert? najta?szej chwilówki, warto po?wi?ci? odrobin? czasu na przeanalizowanie poszczególnych propozycji i skorzysta? z wygodnej porównywarki, która dos?ownie w kilka sekund przygotuje dla nas zestawienie najkorzystniejszych ofert.

Ró?nice w poszczególnych ofertach chwilówek dotycz? równie? okresu sp?aty oraz maksymalnej kwoty, któr? mo?na po?yczy?. Rozbie?no?ci w tym wzgl?dzie mog? by? znaczne. Niektóre z firm ograniczaj? maksymaln? kwot? po?yczki do zaledwie kliku tysi?cy z?otych, podczas gdy inne umo?liwiaj? po?yczenie nawet kilkunastu tysi?cy. Zdarza si?, ?e wi?ksza kwota po?yczki wi??e si? z konieczno?ci? spe?nienia okre?lonych, nieco wy?szych wymaga?, dotycz?cych na przyk?ad wysoko?ci dochodów, cho? nie jest to regu??. Jednak bez wzgl?du na po?yczan? kwot?, nie musimy t?umaczy? si? z tego, w jakim sposób spo?ytkujemy uzyskane ?rodki, bowiem po?yczkobiorcy nie ??daj? od klientów uzasadniania swojego wniosku. Oznacza to, ?e po?yczone ?rodki mo?emy przeznaczy? na dowolny cel, zgodnie z w?asnymi potrzebami.

Kolejn? rozbie?no?? w poszczególnych ofertach mo?emy dostrzec w zakresie terminu sp?aty zobowi?zania. Na rynku us?ug finansowych nie brakuje ofert, w których termin sp?aty jest bardzo krótki (na przyk?ad 30 dni), cho? spotka? si? mo?na te? z chwilówkami, w których ten okres zosta? przed?u?ony nawet do kilkudziesi?ciu miesi?cy. Tak d?ugi termin sp?aty po?yczonej sumy dotyczy zazwyczaj chwilówek na raty, które stanowi? kolejny przyk?ad ró?nic pomi?dzy szybkimi po?yczkami proponowanymi przez instytucje po?yczkowe – tym razem w zakresie charakteru sp?aty.

Chwilówki na raty, dost?pne w ofercie niektórych firm po?yczkowych, to rozwi?zanie, które powsta?o z my?l? przede wszystkim o klientach borykaj?cych si? z trudno?ciami w sp?acie ca?ej kwoty zobowi?zania oraz o tych, którzy preferuj? tak? form? sp?aty swoich d?ugów. Zarówno cz?stotliwo??, jak i wysoko?? poszczególnych rat mo?e by? odgórnie narzucona przez po?yczkodawców lub te? mo?e by? dostosowywana do potrzeb po?yczkobiorcy – wszystko zale?y od zasad funkcjonowania danej instytucji po?yczkowej. Zdarza si?, ?e koszt po?yczek na raty jest nieco wi?kszy ni? ma to miejsce w przypadku deklarowania jednorazowej sp?aty zobowi?zania. Niektóre z firm naliczaj? op?aty dodatkowe za przed?u?enie terminu sp?aty kolejnych rat, dlatego przed podpisaniem umowy po?yczkowej warto dok?adnie zaznajomi? si? z jej zapisami dotycz?cymi ogólnych warunków chwilówki.

Wymaga? moc

Omawiaj?c chwilówki, nie sposób nie wspomnie? o wymaganiach, jakie po?yczkobiorcy stawiaj? swoim klientom. Podobnie jak w przypadku warunków po?yczki, tak?e i na tej p?aszczy?nie wyst?puj? rozbie?no?ci pomi?dzy poszczególnymi ofertami. Dla przyk?adu niektóre instytucje po?yczkowe zupe?nie zrezygnowa?y z kryterium dotycz?cego wysoko?ci dochodów, inne stosuj? ten rodzaj ogranicze? wy??cznie dla du?ych sum po?yczek, a zdarza si?, ?e ka?dy po?yczkobiorca musi wykaza? si? odpowiedni? kwot? przychodów. Ta sama sytuacja dotyczy weryfikacji historii kredytowej po?yczkobiorcy czy te? jego wyp?acalno?ci.

Rozbie?no?ci nie omin??y równie? kryterium wieku. Cho? w ka?dej firmie po?yczkodawca wymaga od swoich klientów uko?czenia minimum 18 – tego roku ?ycia, w niektórych z nich wiek ten zosta? podniesiony na przyk?ad do 21 lat. Cech? wspóln? wszystkich chwilówek wci?? pozostaje kwestia mocnego ograniczenia zakresu formalno?ci, przez które trzeba przej??, aby móc skorzysta? z po?yczki. Ka?da instytucja po?yczkowa stara si? pozosta? jak najbardziej elastycza wobec klienta, a wszystko po to, by sprawy formalne nie stanowi?y dla niej wi?kszych trudno?ci i nie wymaga?y po?wi?cania du?ej ilo?ci czasu.

Jak znale?? najlepsz? ofert??

Analizuj?c przytoczone informacje, bez trudu mo?na zauwa?y?, ?e nie w ka?dym rodzaju chwilówki po?yczkobiorca mo?e oczekiwa? takich samych warunków, zarówno co do wymaga?, jakie musi spe?ni?, jak i samych zasad po?yczki. Jak zatem znale?? najlepsz? ofert?, która oka?e si? dla nas najkorzystniejsza? Swoje poszukiwania warto rozpocz?? od zapoznania si? z propozycjami przygotowanymi przez poszczególne firmy. Mo?e si? bowiem okaza?, ?e po?yczaj?c dok?adnie t? sam? kwot?, ale korzystaj?c z us?ug ró?nych instytucji po?yczkowych, mo?emy du?o zaoszcz?dzi? lub wr?cz odwrotnie – niepotrzebnie ponie?? wy?sze koszty.

Aby unikn?? takich sytuacji, a przy tym nie straci? mnóstwa czasu i energii, do przeanalizowania atrakcyjnych ofert chwilówek mo?emy wykorzysta? aktualny ranking chwilówek –  rzetelne i przejrzyste zestawienie najlepszych ofert po?yczki.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *