1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Porównujemy chwilówki – jak wybra? m?drze?

Porównujemy chwilówki – jak wybra? m?drze?

porównywarka chwilówek

Chwilówki to cz?sto najlepsze, a niekiedy tak?e jedyne, wyj?cie z trudnej sytuacji finansowej lub sposób na op?acenie nag?ych wydatków. Cho? szybkie i ?atwe zdobycie potrzebnej gotówki jest w tej sytuacji kluczowe, to nie powinno si? spycha? reszty warto?ciowych cech na pobocze – nawet w sytuacji podbramkowej liczy si? bowiem jako?? zaci?ganej chwilówki. Przy odpowiednim nastawieniu i nabraniu odrobiny wprawy, nie powinno by? jednak problemu z tym, by otrzyma? jak najlepiej dopasowan? chwilówk?.

Wszystkie oferty chwilówek w jednym miejscu

Znaj?c tylko kilka najpopularniejszych firm, reklamuj?cych si? w ?rodkach masowego przekazu, ci??ko wyeliminowa? poczucie niedosytu. Najlepszy wybór chwilówki mo?e by? zagwarantowany poprzez mnogo?? ofert, tak aby ca?o?ciowa oferta by?a bardzo elastyczna i mog?a si? dostosowa? do ka?dej sytuacji.

Rzetelny przegl?d zapewnia porównywarka chwilówek. Dlaczego rzetelny? Po pierwsze, porównywane s? tam wy??cznie takie chwilówki, które zosta?y ju? sprawdzone – zarówno pod wzgl?dem prawnym, jak i praktycznym. Korzystaj?c z porównywarki, nie musimy my?le? o tym, czy nasze bezpiecze?stwo finansowe jest zagro?one. Po drugie,  zapewniamy sobie pe?n? rozpi?to?? kwotow? – od kilkuset do nawet kilku tysi?cy z?otych. Tak samo dzieje si? w przypadku okresów sp?aty, które nie zawsze wyst?puj? w liczbie standardowych 30 dni, ale nawet 60.  Po trzecie, jest to kompendium wiedzy o po?yczkodawcach i ofertach – dowiemy si? z niej wszystkich interesuj?cych nas szczegó?ów.

Chwilówki o takich samych parametrach

Porównanie chwilówki zachowa swój sens i b?dzie zdecydowanie szybciej, je?li porównuje si? je, zachowuj?c takie same parametry. Szczególne znaczenie ma to w przypadku kosztów chwilówki, nawet je?li korzystamy z jej darmowej formy – trzeba pami?ta?, ?e przekroczenie terminu p?atno?ci nawet o jeden dzie? poskutkuje konieczno?ci? poniesienia pe?ni kosztów.

Przyjmuj?c taki sam punkt odniesienia, ma si? mo?liwo?? realnego ocenienia, które chwilówki b?d? najta?sze. Nie jest to oczywi?cie sposób jedyny, ale bezsprzecznie najlepiej przemawia do wyobra?ni. Je?li wiemy, ?e za jedn? chwilówk? w wysoko?ci 2000 z?otych zap?acimy 400 z?otych, a za drug? 500 – wybór b?dzie prosty. Nawet nie bazuj?c na konkretnych kwotach, a na RRSO – mo?na wtedy ju? na pierwszy rzut oka oceni? i uszeregowa? chwilówki pod wzgl?dem ich ceny.

Szeregowanie wedle uznania

Chwilówki, cho? proste, mog? odpowiada? na bardzo ró?ne potrzeby. Warto zwróci? uwag? na oferty nieszablonowe – takie, które pozwol? na jak najwi?ksz? elastyczno??, a rzadko pojawiaj? si? w zostawieniach. Mo?e to by? minimalna kwota chwilówki – np. 100 z?otych, które nie wyst?puje zbyt cz?sto. Mo?e to by? mo?liwo?? ustawienia po??danej kwoty co 50, a nie co 100 z?otych. Mo?e to by? tak?e mo?liwo?? uzyskania upustu prowizyjnego przy kolejnej chwilówce, je?li mamy tak? w planach – takich opcji jest mnóstwo. Co wi?cej, je?li planujemy zaci?gn?? chwilówk? na nieco niestandardowy okres (np. na 11 dni), dobrze jest znale?? firmy, które nie stosuj? systemu skokowego, a pozwalaj? ustali? okres sp?aty co do dnia, nawet je?li mieliby?my zwróci? pieni?dze ju? po 24 godzinach.

Chwilówki z dodatkowymi udogodnieniami

Zaspokojenie swoich potrzeb jest wa?ne, ale nie nale?y przy tym zatraci? rozs?dku i zapewnienia bezpiecze?stwa sobie i swoim pieni?dzom. Dlatego w cenie s? chwilówki, które mog? zaoferowa? dodatkowe opcje:

  • przed?u?enie okresu sp?aty chwilówki lub refinansowania;
  • ilo?? dost?pnych przed?u?e?;
  • mo?liwo?? roz?o?enia chwilówki na raty w przypadku problemów ze sp?at?;
  • wysy?ka pieni?dzy przelewem ekspresowym i mo?liwo?? jej sp?aty tym samym sposobem (w takim przypadku b?dziemy mie? wi?cej czasu na zebranie potrzebnej kwoty pieni?dzy).

Przede wszystkim nie nale?y jednak zaci?ga? chwilówki na wyrost i „na wszelki wypadek”. Prawid?owe porównanie ofert uwzgl?dnia tylko tak? kwot?, jak? si? realnie potrzebuje i nie nale?y kusi? si? na taki sam okres sp?aty, ale wy?sz? kwot?, bo przy takich parametrach chwilówka b?dzie tylko odrobin? dro?sza.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *