1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Potrzebujesz 10 000 z?? Si?gnij po pozabankow? po?yczk? rataln?

Potrzebujesz 10 000 z?? Si?gnij po pozabankow? po?yczk? rataln?

po?yczka do r?ki

Planujesz remont mieszkania? A mo?e chcia?by? wreszcie zmieni? samochód? Je?li bank odmówi? Ci kredytu, wci?? masz szans? na otrzymanie dodatkowych pieni?dzy. Korzystaj?c z us?ug firm po?yczkowych z powodzeniem po?yczysz nawet 10 000 z?. Dzi? podpowiemy, które firmy po?ycz? Ci tak? kwot? i jakie warunki nale?y spe?ni?, aby otrzyma? pieni?dze.

Cho? firmy po?yczkowe kojarzone s? g?ównie z popularnymi chwilówkami, wiele z nich oferuje swoim klientom tak?e po?yczki ratalne. Korzystaj?c z us?ug takich instytucji b?dziesz móg? po?yczy? nawet kilkadziesi?t tysi?cy z?otych. Sp?at? nale?no?ci roz?o?ysz na wygodne raty, które nie obci??? nadmiernie domowego bud?etu. Pierwszym krokiem w drodze po dodatkow? gotówk? powinien by? wybór godnego zaufania po?yczkodawcy.

Jak wybra? po?yczkodawc??

Aby nie wpa?? w finansowe tarapaty, warto wybra? po?yczkodawc? m?drze i odpowiedzialnie. Zw?aszcza, ?e nie wszystkie dzia?aj?ce na rynku po?yczek pozabankowych firmy mog? pochwali? si? nienaganna opini? i wysokimi standardami etycznymi.

Niekwestionowanymi liderami wspó?czesnego rynku po?yczek ratalnych s?: Provident, Hapi Po?yczki, Zaplo i TakTo Finanse.

To w?a?nie Ci po?yczkodawcy ciesz? si? doskona?ymi opiniami klientów i od miesi?cy utrzymuj? czo?owe pozycje w internetowych rankingach po?yczkodawców.

Jakie wymagania nale?y spe?ni?, aby otrzyma? po?yczk??

Wymogi, jakie stawiaj? si? klientami po?yczkodawcy mog? wygl?da? odmiennie w zale?no?ci od konkretnej firmy.

Sprawd?my, jak wygl?daj? w praktyce.

Nazwa firmy Wymagania w stosunku do po?yczkobiorcy
Provident * minimum 18 lat

* sta?e zameldowanie po?wiadczone wpisem w dowodzie osobistym

* polskie obywatelstwo

* sta?e ?ród?o dochodu w postaci pensji, renty lub emerytury

Hapi Po?yczki * minimum 18 lat

* sta?e/regularne ?ród?o dochodu

* polskie obywatelstwo

* dowód osobisty

* aktywny numer telefonu komórkowego,

* adres e-mail

* w?asny rachunek bankowy

Zaplo * wiek 21 – 70 lat

* polskie obywatelstwo

* miejsce zamieszkania w Polsce

* zdolno?? do sp?aty zaci?gni?tej po?yczki

* brak wpisu do jakiegokolwiek rejestru d?u?ników

* konto bankowe

TakTo Finanse * wiek 18  – 75 lat

* miejsce zamieszkania w Polsce

* miejsce zameldowania w Polsce

* dokument potwierdzaj?cy to?samo?? (dowód osobisty lub paszport)

* numer PESEL

Wymagane dokumenty

W przypadku po?yczki w kwocie 10 000 z? konieczne b?dzie dostarczenie po?yczkodawcy dodatkowych dokumentów.

To, jakie za?wiadczenia b?d? niezb?dne w ka?dej z firm, obrazuje poni?sza tabela.

Nazwa firmy Wymagane dokumenty
Provident * dowód osobisty,

* dokument po?wiadczaj?cy dane adresowe

* dokument potwierdzaj?cy dochody.

Hapi Po?yczki * dowód osobisty.

* dodatkowe dokumenty, o których po?yczkodawca poinformuje podczas weryfikacji telefonicznej

Zaplo W zale?no?ci od ?ród?a dochodu mo?e by? to:

* za?wiadczenie o zarobkach,

* wyci?g z rachunku bankowego z ostatnich 3 miesi?cy,

* odcinek wyp?aty ?wiadczenia emerytalnego lub rentowego za 1 z ostatnich 3 miesi?cy,

* decyzja o przyznaniu ?wiadczenia rentowego lub emerytalnego.

TakTo Finanse Skan lub kopia dowodu  osobistego oraz dokument potwierdzaj?cy dochód, np.

* umowa o prac? (lub najbardziej aktualny aneks do umowy o prac?) i

* bankowe potwierdzenie wp?ywu wynagrodzenia za ostatni miesi?c

Ile zap?ac? za po?yczk? w wysoko?ci 10 000 z??

Sprawd?my, jak kszta?tuj? si? koszty oko?opo?yczkowe i wysoko?? miesi?cznej raty dla po?yczki w wysoko?ci 10 000 z?, zaci?gni?tej na 24 miesi?ce.

Nazwa firmy Ca?kowity koszt po?yczki Ca?kowita kwota do sp?aty Wysoko??

miesi?cznej raty

Provident 7 200,08 z? 17 200,08 z? 716,67 z?
Hapi Po?yczki 5 107,06 z? 15 107,06 z? 629,54 z?
Zaplo 9574,80 z? 19574,80 z? 815,62 z?
TakTo Finanse 10 488 z? 20 488 z? 854 z?

Niekwestionowanym liderem powy?szego zestawienia jest firma Hapi Po?yczki. To w?a?nie ten po?yczkodawca oferuje obecnie najta?sze po?yczki ratalne. Co ciekawe, za po?yczk? w Hapi zap?acisz prawie 2 razy mniej ni? za po?yczk? w TakTo, a miesi?czna rata b?dzie ni?sza o ponad 200 z?.

Bra? czy nie bra??

Jak pokazuje powy?sza tabela, koszty zaci?gni?cia pozabankowej po?yczki ratalnej s? stosunkowo wysokie. To, czy decyzja o zaci?gni?ciu zobowi?zania oka?e si? dobrym rozwi?zaniem, zale?y od indywidualnej sytuacji i mo?liwo?ci finansowych po?yczkobiorcy. Je?li po?yczone pieni?dze – mówi?c symbolicznie – „uratuj? Ci ?ycie”, warto rozwa?y? poniesienie dodatkowych, wysokich kosztów oko?opo?yczkowych. Je?li pieni?dze z po?yczki planujesz przeznaczy? na sfinansowanie obiektywnie zb?dnych wydatków, warto powstrzyma? si? z tak? decyzj?.

Mierz si?y na zamiary

To, czy po?yczenie pieni?dzy nie stanie si? pocz?tkiem finansowej katastrofy zale?y równie? od Twoich mo?liwo?ci finansowych. Je?li jeste? pewien, ?e zdo?asz regularnie sp?aca? miesi?czne raty, nic nie stoi na przeszkodzie, by zdecydowa? si? na taki sposób finansowania.
Je?li podpiszesz umow? po?yczkow?, my?l?c, ?e „jako? to b?dzie”, jeste? na najlepszej drodze do trudnej do rozp?atania p?tli zad?u?enia.

Konsekwencje nieterminowej sp?aty

Konsekwencje nieterminowej sp?aty mog? by? nie tylko wyj?tkowo dotkliwe dla portfela, ale równie? nieprzyjemne i stresuj?ce.
Je?li spó?nisz si? ze sp?at? raty, po?yczkodawca b?dzie mia? prawo rozpocz?? procedur? windykacyjn?, maj?c? na celu wyegzekwowanie zwrotu zad?u?enia. Elementem dzia?a? windykacyjnych mo?e by? wysy?anie monitów, czyli SMS-owych, listownych i e-mailowych przypomnie? o konieczno?ci zwrotu pieni?dzy. Niektórzy po?yczkodawcy id? jeszcze o krok dalej, stosuj?c windykacj? telefoniczn?.

Co, je?li wewn?trzna windykacja zawiedzie?

Je?li dzia?ania po?yczkodawcy nie przynios? efektów, b?dzie mia? prawo do przekazania sprawy do zewn?trznej firmy windykacyjnej lub skierowania jej na drog? s?dow?. Kosztami windykacyjnymi i s?dowymi zostanie obci??ony oczywi?cie po?yczkobiorca. Trzeba przyzna? jednak, ?e to nie konieczno?? pokrycia dodatkowych kosztów mo?e by? najwi?ksza bol?czk? po?yczkobiorcy. Bardzo cz?sto dzia?ania windykacyjne i próby wyegzekwowani zwrotu nale?no?ci nios? za sob? ogromn? dawk? stresu. Spó?nialscy po?yczkobiorcy, nie mog?c poradzi? sobie z w?asnym zad?u?eniem, gro?b? zaj?cia komorniczego czy wizj? pobytu w wi?zieniu nierzadko wpadaj? w depresje, nerwice czy na?ogi.

Obni?enie scoringu w BIK-u

Konsekwencj? braku terminowej sp?aty mo?e by? tak?e przekazanie informacji o zad?u?eniu do BIK-u. Takie dane obni?? Twój scoring i pogorsz? histori? kredytow?. Niestety, skutki ma?o przemy?lanych decyzji finansowych mog? ci?gn?? si? za Tob? nawet 5 lat.

Wpis do rejestru d?u?ników

Je?li spó?nisz si? ze sp?at? po?yczki co najmniej 60 dni, po?yczkodawca b?dzie mia? prawo wpisa? Twoje dane do rejestrów Biura Informacji Gospodarczej, zwanego potocznie rejestrem d?u?ników. Taki wpis nie tylko zmniejszy Twoj? wiarygodno?? w oczach banku i firm po?yczkowych, ale mo?e utrudni? równie? wykonanie tak prozaicznych czynno?ci, jak podpisanie umowy z operatorem telefonii komórkowej czy dostawc? internetu.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *