1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Poznaj najwa?niejsze fakty na temat po?yczek

Poznaj najwa?niejsze fakty na temat po?yczek

skarbonka

Na rynku us?ug finansowych po?yczki ró?nego rodzaju ju? od wielu lat ciesz? si? du?? popularno?ci?. W szczególno?ci dotyczy to chwilówek, czyli tzw. szybkich po?yczek, które pozwalaj? klientom zdoby? potrzebne ?rodki w naprawd? bardzo krótkim czasie. Tak du?e zainteresowanie nimi to nie tylko zas?uga wspomnianego krótkiego czasu finalizacji po?yczki, ale równie? maksymalnego ograniczenia zakresu formalno?ci wymaganych od po?yczkobiorcy podczas sk?adania wniosku. Dzi?ki temu praktycznie ka?dy, kto potrzebuje dodatkowych pieni?dzy, mo?e skorzysta? z tego typu pomocy finansowej. Szybk? po?yczk? mo?na przeznaczy? na dowolny cel, którym mog? by? zarówno niespodziewane wydatki, jak i wymarzona podró? zagraniczna czy te? potrzebny do poszerzania swoich kompetencji zawodowych kurs j?zykowy. Zanim jednak zdecydujesz si? na zaci?gni?cie po?yczki, musisz pozna? kilka najwa?niejszych informacji na jej temat. Przedstawiamy wi?c kilka najistotniejszych faktów dotycz?cych chwilówek.

Dla kogo?

Szybkie po?yczki dedykowane s? niemal wszystkim, którzy potrzebuj? dodatkowej gotówki. Ich oferta zosta?a dostosowana tak?e do trudnej sytuacji tych osób, które z powodu niestabilnego zatrudnienia lub osi?gania zbyt niskich dochodów nie mog? uzyska? tradycyjnego kredytu. Aby ubiega? si? o przyznanie chwilówki, nie trzeba spe?nia? ?adnych wygórowanych wymaga?, którym z powodu ró?nych sytuacji ?yciowych nie ka?dy jest w stanie sprosta?. Zdecydowana wi?kszo?? instytucji pozabankowych mocno ograniczy?a bowiem swoje kryteria wobec potencjalnych klientów. Do zaci?gni?cia po?yczki bardzo cz?sto wystarcza posiadanie obywatelstwa polskiego, przedstawienie aktualnego dowodu osobistego potwierdzaj?cego to?samo?? po?yczkobiorcy oraz odpowiedni wiek. Minimalna granica wieku, w zale?no?ci od rodzaju firmy, mo?e waha? si? w granicach od 18 do 20 – 21 lat. Niekiedy firmy wyznaczaj? tak?e maksymalny wiek po?yczkobiorcy – od 65 do 78 – 80 lat.

Wymagana dokumentacja

Niektóre z firm pozabankowych, oprócz wspomnianych wcze?niej podstawowych dokumentów, mog? wymaga? od klienta dodatkowych za?wiadcze?, których celem jest potwierdzenie zdolno?ci kredytowej po?yczkobiorcy. Warto jednak podkre?li?, ?e ich ilo?? oraz zakres, w przeciwie?stwie do kredytów bankowych, s? zdecydowanie mniejsze. W zale?no?ci od regulaminu danej firmy mo?e to by? s?owne o?wiadczenie klienta dotycz?ce wysoko?ci przychodów, przedstawienie za?wiadczenia potwierdzaj?cego wysoko?? wynagrodzenia lub na przyk?ad kopia rachunku za media, który stanowi dowód wyp?acalno?ci ubiegaj?cego si? o po?yczk?. W niektórych przypadkach mo?e by? równie? sprawdzana historia kredytowa klienta, przy czym wi?kszo?? firm udziela po?yczek tak?e tym osobom, które posiadaj? ju? inny rodzaj zad?u?enia (pod warunkiem regularnego sp?acania kolejnych wyznaczonych rat). W przeciwie?stwie do kredytów bankowych firmy po?yczkowe nie wymagaj? dodatkowych po?wiadcze? osób trzecich, maj?cych stanowi? dla po?yczkodawcy gwarant sp?aty zad?u?enia, co zdecydowanie nale?y uzna? za jedn? z najwa?niejszych zalet chwilówek.

Ile mo?na po?yczy??

Kwota po?yczki, podobnie jak kryteria, które musi spe?ni? po?yczkobiorca, jest ró?na w zale?no?ci od wybranej chwilówki. Zazwyczaj wynosi ona od kilkuset z?otych do kilku tysi?cy. W niektórych firmach wysoko?? po?yczki uzale?niona jest od jej ogólnych warunków lub od zdolno?ci kredytowej po?yczkobiorcy (im wy?sza jest suma jego dochodów, tym o wi?ksz? kwot? po?yczki mo?e si? on ubiega?), cho? nie jest to regu??. Bardzo cz?sto suma, któr? mo?emy po?yczy?, jest jasno okre?lona w regulaminie placówki, a jej wysoko?? nie podlega ?adnym zmianom. Niektóre z firm, w zale?no?ci od po?yczanej kwoty, mog? ??da? od klienta przedstawienia dodatkowych dokumentów. Na przyk?ad w przypadku po?yczania 500 z? po?yczkobiorca musi okaza? wy??cznie swój dowód osobisty, natomiast je?li chce po?yczy? 2000 z?, musi dodatkowo z?o?y? stosowne o?wiadczenie o sumie swojego wynagrodzenia lub te? z?o?y? za?wiadczenie potwierdzaj?ce wysoko?? comiesi?cznych przychodów.

Ostateczny koszt po?yczki

Wiele osób wci?? obawia si? korzystania z chwilówek, uzasadniaj?c swoje stanowisko ryzykiem zwi?zanym z konieczno?ci? uregulowania „ukrytych” kosztów chwilówek. Jak si? okazuje, obawy te s? zupe?nie bezpodstawne, oczywi?cie w przypadku firm legalnie dzia?aj?cych na rynku finansowym. Zasady ich dzia?ania, podobnie jak regulamin ka?dej po?yczki, przez ca?y czas pozostaj? do wgl?du klienta. W ka?dej chwili mo?e on uzyska? stosowne informacje poprzez kontakt telefoniczny z przedstawicielem firmy lub na przyk?ad podczas bezpo?redniej rozmowy z jej pracownikiem. Klient powinien zosta? zaznajomiony z wysoko?ci? prowizji naliczanej od po?yczanej sumy, jak równie? z wszelkimi innymi rodzajami ewentualnych kosztów. Nie mo?e wi?c by? mowy, ?e jakakolwiek dodatkowa op?ata zostanie zatajona przed po?yczkobiorc?.

Takie dzia?anie jest przejawem nieuczciwo?ci ze strony placówki i podlega sankcjom prawnym, regulowanym przez ustaw? o ochronie praw konsumenta. Aby unikn?? nieporozumie? w tym zakresie, a tym samym ograniczy? ryzyko poniesienia dodatkowych kosztów, przed podpisaniem ostatecznej umowy warto dok?adnie zapozna? si? z warunkami w niej zawartymi, a w przypadku znalezienia nieprawid?owo?ci w jej zapisie, zg?osi? ten fakt pracownikowi firmy. Ostateczny koszt po?yczki, ??cznie z ewentualnymi dodatkowymi op?atami, zawsze powinien by? zawarty w umowie i o tym w ?adnym wypadku nie wolno zapomina?.

W tym miejscu warto wspomnie?, ?e wielu po?yczkodawców rezygnuje z naliczania prowizji lub dodatkowych op?at na przyk?ad w przypadku po?yczania niskich sum. Bardzo cz?sto z op?at zostaj? zwolnieni równie? nowi klienci, po raz pierwszy korzystaj?cy z us?ug danej instytucji. Nie brakuje te? licznych promocji dla sta?ych i nowych klientów, które s? przygotowywane przez poszczególne firmy, dlatego przed skorzystaniem z us?ug danego po?yczkodawcy warto zapozna? si? z ofertami pozosta?ych, aby móc wybra? najkorzystniejsz? chwilówk?.

Termin i sposób sp?aty po?yczki

Podobnie jak w przypadku wymaga? oraz kosztów po?yczki, ró?ny mo?e by? termin jej sp?aty. Najwi?kszym zainteresowaniem ciesz? si? chwilówki na 30 dni i to z tego typu po?yczkami mo?na spotka? si? najcz??ciej. W ofertach poszczególnych firm nie brakuje jednak chwilówek z d?u?szym terminem sp?aty. Niektórzy z po?yczkodawców proponuj? swoim klientom mo?liwo?? wyd?u?enia terminu sp?aty, co w przypadku trudno?ci z uregulowaniem zobowi?zania w wyznaczonym terminie mo?e okaza? si? bardzo praktycznym rozwi?zaniem dla po?yczkobiorcy. Niekiedy termin sp?aty po?yczki mo?e podlega? pewnym zmianom, w zale?no?ci od wysoko?ci po?yczonej sumy. Wszystkie warunki dotycz?ce wyznaczonej daty sp?aty zad?u?enia powinny zosta? zawarte w umowie i przedstawione klientowi przed jej podpisaniem.

Chwilówki mo?na sp?aca? na dwa sposoby: jednorazowo lub w systemie ratalnym. Sp?ata po?yczki za po?rednictwem rat to swego rodzaju nowo??, jak? niektóre z firm zdecydowa?y si? wprowadzi? do swojej oferty, aby wyj?? naprzeciw potrzebom klientów znajduj?cych si? w ró?nej sytuacji materialnej. W zale?no?ci od przygotowanej propozycji, raty mog? mie? charakter sta?y lub malej?cy. Ró?na mo?e by? równie? ich cz?stotliwo??. Rozwa?aj?c skorzystanie z ratalnej sp?aty po?yczki, warto upewni? si?, jakie warunki proponuje nam po?yczkobiorca. Wysoko?? poszczególnych rat, termin sp?aty ka?dej z nich, ewentualne dodatkowe op?aty wynikaj?ce z nieterminowego regulowania ka?dej z nich – to wszystko jest istotne.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *