1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Po?yczasz komu? pieni?dze? Zabezpiecz si? przed brakiem sp?aty

Po?yczasz komu? pieni?dze? Zabezpiecz si? przed brakiem sp?aty

Po?yczasz komu? pieni?dze? Zabezpiecz si? przed brakiem sp?aty

Prawie ka?dy po?yczy? kiedy? komu? pieni?dze. Zwykle dotyczy?o to kwot ma?ych i dotyczy?o najbli?szych kr?gów rodzinnych. Wiele osób u?ycza równie? wi?kszych kwot innym osobom, nara?aj?c si? tym samym na ryzyko utraty sporych kwot. Warto jednak wiedzie?, ?e po?yczki prywatne przez polskie prawo traktowane s? jako produkt finansowy, taki sam jak po?yczka online i podlega pod odpowiednie regulacje i przepisy Kodeksu Cywilnego. Mo?na wi?c legalnie zabezpieczy? si? przed tym, ?e znajomy d?u?nik nie odda pieni?dzy.

Umowa podstaw? ka?dej po?yczki

Pierwszym i najcz??ciej stosowanym zabezpieczeniem po?yczki jest umowa po?yczkowa i zgodnie z prawem, jest obowi?zkowa, je?li kwota po?yczki przekroczy tysi?c z?otych. Takie rozwi?zanie jest korzystne dla obu stron, gdy? zabezpiecza zarówno interesy po?yczkobiorcy, jak i po?yczkodawcy. Z jednej strony, po?yczkodawca ma potwierdzenie samego faktu udzielenia po?yczki, warunków jej udzielenia, terminu i sposobu sp?aty oraz danych osobowych po?yczaj?cego. Z drugiej – po?yczkobiorca ma pewno??, ?e umowa uchroni go przed ??daniami natychmiastowej sp?aty ca?o?ci zobowi?zania. Nawet je?li w umowie nie zosta?a okre?lona konkretna data zwrotu pieni?dzy, po?yczkobiorca b?dzie mia? 6 tygodni na sp?at?, je?li wierzyciel wypowie umow?. Ponadto, jest to forma pozbawiona op?at i mo?na j? sporz?dzi? w dowolnej formie, je?li tylko zawarte zostan? podstawowe zapisy dotycz?ce po?yczki.

Co wa?ne, moc obowi?zuj?c? maj? tak?e umowy ustne, zwane tak?e d?entelme?skimi. Ich zastosowanie ogranicza si? jednak do po?yczek mniejszych ni? 1000 z?otych. W takim przypadku lepiej jednak zadba? o to, by umowa ustna zosta?a zawarta w obecno?ci ?wiadków, którzy potwierdz? fakt jej zawarcia, a tak?e przekazania pieni?dzy. Nie warto ze ?wiadków rezygnowa?. Gdy dojdzie do dochodzenia swojej nale?no?ci w procesie s?dowym, mo?e doj?? do sytuacji „s?owo przeciwko s?owu”. Konsekwencj? b?dzie prawdopodobnie odrzucenie pozwu przez s?d z braku materia?u dowodowego.

Pami?tajmy przy tym, ?e po?yczki prywatne ulegaj? konieczno?ci zg?oszenia tego faktu do Urz?du Skarbowego i zap?aty nale?nego podatku. Nale?no?? podatkowa w wi?kszo?ci przypadków wynosi 2% kwoty po?yczki, cho? od tej zasady istnieje sporo wyj?tków, z którymi warto zapozna? si? wcze?niej (patrz: „Podatek od po?yczki – w jakich przypadkach trzeba go zap?aci??”).

Inne formy zabezpieczenia po?yczki prywatnej

Umowa po?yczki jest co prawda form? najpowszechniej stosowan?, ale dochodzenie swoich praw na jej podstawie b?dzie ?mudne, d?ugotrwa?e i zahaczaj?ce o wiele instytucji. W przypadku naprawd? du?ych kwot, warto zabezpieczy? si? w dodatkowy sposób. W umowy po?yczkowej mo?na do??czy?:

  • Weksel z wpisan? dat? zwrotu pieni?dzy oraz kwot?, któr? po?yczkobiorca musi zwróci? po?yczkodawcy, je?li nie b?dzie sp?aca? po?yczki;
  • Akt notarialny, w którym po?yczkobiorca deklaruje dobrowolne poddanie si? egzekucji – taki dokument skróci drog? windykacji d?ugu o post?powanie s?dowe;
  • O?wiadczenie gwaranta;
  • Dokument przew?aszczenia na dowolnym przedmiocie, najcz??ciej na samochodzie;
  • Umow? ustanowienia hipoteki na nieruchomo?ci nale??cej do po?yczkobiorcy.

Niestety, zarówno akt notarialny, jak i umowa hipoteczna s? formami p?atnymi. Nie ma jednoznacznego przepisu, który wskazywa?by, kto musi tak? op?at? wnie??. Praktyka wskazuje jednak, ?e zwykle ten obowi?zek spada na po?yczkobiorc?, który w zale?no?ci od kwoty po?yczki musi liczy? si? z kosztami od 100 do nawet kilku tysi?cy z?otych.

Udokumentowanie przekazania i odbioru pieni?dzy

Najlepszym sposobem udokumentowania wyp?acenia i sp?aty po?yczki jest przelew, który pozostawi ?lad na koncie bankowym obu stron. Jest to realne i trwa?e potwierdzenie tego, ?e dosz?o do wykonania zapisów umowy. Nieuczciwy po?yczkobiorca nie b?dzie wi?c móg? fa?szywie twierdzi?, ?e po?yczki nie otrzyma? lub ?e j? sp?aci?. Alternatyw? przelewu bankowego mo?e by? pisemne potwierdzenie wyp?aty oraz przyj?cia zwrotu po?yczki, podpisane przez obie strony umowy. Je?eli zobowi?zanie sp?acane jest w ratach, stosowny dokument powinien by? sporz?dzany ka?dorazowo wraz z p?atno?ci? ka?dej raty.

Sprawd?, komu po?yczasz pieni?dze

?adne zabezpieczenie nie jest w stanie zagwarantowa?, ?e odzyska si? po?yczone pieni?dze. Obszar, w którym porusza? si? mog? wierzyciele, jest do?? ograniczony, zw?aszcza je?li uzna?, ?e osoba prywatna ma znacznie mniejsz? si?? oddzia?ywania ni? du?e firmy po?yczkowe lub windykacyjne.

Dobrze jest wi?c kierowa? si? podobn? zasad?, na której dzia?aj? instytucje po?yczkowe i sprawdzi? wcze?niej wiarygodno?? i zdolno?? kredytow? po?yczkobiorcy (oczywi?cie w stopniu bardziej ograniczonym). Je?li mamy wiedz?, i? osoba chc?ca po?yczy? od nas pieni?dze jest zad?u?ona lub niewyp?acalna, nie posiada ?adnego maj?tku lub nie ma ?adnych dochodów – lepiej nie po?ycza?.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *