1. Chwilówki online
 2. >
 3. Porady
 4. >
 5. Po?yczasz pieni?dze po raz pierwszy? Podpowiadamy na co uwa?a?

Po?yczasz pieni?dze po raz pierwszy? Podpowiadamy na co uwa?a?

znaki zapytania

Planujesz po?yczy? pieni?dze w firmie po?yczkowej? Nie wiesz od czego zacz??? W dzisiejszym artykule podpowiemy w jaki sposób wybra? po?yczkodawc?, jak po?yczy? pieni?dze jak najtaniej oraz na co zwróci? uwag? przed podpisaniem umowy.

Szybka po?yczka pozabankowa mo?e by? ?wietnym sposobem na sfinansowanie nieplanowanych wydatków. Aby po?yczy? pieni?dze, potrzebny Ci b?dzie jedynie dowód osobisty, a dodatkowe ?rodki mo?esz otrzyma? nawet w 15 minut. Niestety, w?ród setek dzia?aj?cych na rynku po?yczkodawców znajduj? si? równie? tacy, których uczciwo?? i etyka pozostawiaj? wiele do ?yczenia. Pierwszym krokiem do zaci?gni?cia po?yczki pozabankowej powinien by? wi?c m?dry, przemy?lany wybór po?yczkodawcy.

Jak wybra? bezpieczn? firm? po?yczkow??

Kiedy pieni?dze potrzebne s? „na ju?”, a najlepiej „na wczoraj”, decyzje o wyborze po?yczkodawcy cz?sto staj? si? impulsywne i nacechowane emocjami. Niewa?ne od kogo po?ycz? pieni?dze, wa?ne, abym otrzyma? je natychmiast – my?limy cz?sto, zwracaj?c si? do „pierwszej lepszej” firmy po?yczkowej. To ogromny b??d, który mo?e okaza? si? bardzo kosztowny.

Sprawd? rankingi

Wiarygodnym ?ród?em informacji b?d? z pewno?ci? dost?pne w internecie rankingi firm po?yczkowych. Pami?taj jednak, ?e aby ranking okaza? si? miarodajny, powinien by? aktualny. Informacje sprzed kilkunastu miesi?cy mog? przynie?? Ci wi?cej szkody ani?eli po?ytku.

Liderzy polskiego rynku po?yczkowego

Niekwestionowanymi liderami polskiego rynku po?yczkowego, którzy od d?u?szego czasu utrzymuj? si? w czo?ówkach rankingów s?: Wonga, Vivus, NetCredit, Filarum czy ViaSMS. Kilka z nich z pewno?ci? kojarzysz tak?e z radiowych i telewizyjnych spotów reklamowych. Po?yczaj?c pieni?dze w firmie o stabilnej pozycji na rynku mo?esz by? pewien, ?e nie staniesz si? ofiar? oszustwa czy nadu?ycia. Co wa?ne, zaci?gaj?c po?yczk? w ka?dej z wymienionych wy?ej firm po?yczkowych b?dziesz móg? po?yczy? pieni?dze zupe?nie za darmo. Nie wierzysz? A jednak.

Jak dzia?aj? darmowe po?yczki?

Aby przyci?gn?? (i zatrzyma?) nowych po?yczkobiorców, firmy po?yczkowe udzielaj? im darmowych po?yczek. Jest to oferta promocyjna, która dotyczy jedynie pierwszej, zaci?gni?tej w danej firmie chwilówki. Je?li si?gniesz po darmow? po?yczk?, b?dziesz zobowi?zany odda? po?yczkodawcy dok?adnie tak? kwot?, jak? od niego po?yczy?e?. Nie zap?acisz wi?c odsetek, prowizji i innych op?at oko?opo?yczkowych.

Czy warto bra? darmowe chwilówki?

Jak najbardziej. Po?yczenie pieni?dzy za darmo to mo?liwo?? sfinansowania nieplanowanych wydatków bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
Pami?taj jednak, ?e darmowa chwilówka oka?e si? darmow? jedynie wtedy, kiedy sp?acisz j? na czas. Je?li spó?nisz si? ze zwrotem pieni?dzy cho?by 1 dzie?, po?yczkodawca naliczy Ci dodatkowe koszty, wynikaj?ce z zapisów umowy.

Ile mog? po?yczy? za darmo?

Za darmo b?dziesz móg? po?yczy? maksymalnie 2500 z?. Trzeba przyzna?, ?e jest to naprawd? spora kwota. Kwota, która dla wielu osób oka?e si? istotnym wsparciem, umo?liwi pokrycie nieplanowanych wydatków czy dotrwanie do symbolicznego pierwszego. Chwilówk? w takiej kwocie b?dziesz móg? zaci?gn?? w firmie Vivus. W przypadku pozosta?ych po?yczkodawców kwoty te wahaj? si? od 1000 do 2000 z?.

Jak zaci?gn?? pierwsz? chwilówk? – krok po kroku

Szybk? po?yczk? pozabankow? b?dziesz móg? zaci?gn?? przez internet. Siedz?c wygodnie przez ekranem w?asnego komputera wykonasz wszystkie niezb?dne kroki, których efektem b?dzie otrzymanie przelewu od po?yczkodawcy.

Krok 1 – okre?l kwot? i termin sp?aty

Je?li wybra?e? po?yczkodawc?, wejd? na jego stron? internetow?, a nast?pnie wybierz preferowan? kwot? po?yczki i termin sp?aty.

Krok 2 – wype?nij wniosek

Kolejnym krokiem powinno by? wype?nienie wniosku po?yczkowego. Aby to zrobi? potrzebny Ci b?dzie jedynie dowód osobisty. Po?yczkodawca poprosi Ci? o podanie takich danych jak:

 • imi? i nazwisko,
 • adres,
 • numer telefonu komórkowego,
 • adres e-mail,
 • numer PESEL,
 • numer i seria dowodu osobistego,
 • wysoko?? zarobków,
 • miesi?czne zobowi?zania finansowe,
 • aktualnie sp?acane kredyty i po?yczki.

Niektóre firmy wymagaj? równie? podania informacji o posiadanych pojazdach czy liczbie osób na utrzymaniu. Nie jest to jednak regu??.

Cho? we wniosku b?dziesz musia? zadeklarowa?, ile zarabiasz, po?yczkodawcy nie wymagaj? potwierdzenia tej kwoty stosownymi dokumentami. Decyzj? podejmuj? jedynie w oparciu o informacje, które poda?e?.

Krok 3 – zweryfikuj dane osobowe

Kiedy po?yczkodawca otrzyma wniosek, b?dzie musia? sprawdzi?, czy jeste? t? osob?, za któr? si? podajesz. Procedura weryfikacji danych pomo?e zwi?kszy? Twoje bezpiecze?stwo, eliminuj?c zaci?ganie po?yczek na skradzione dane osobowe. W celu weryfikacji danych konieczne b?dzie wykonanie przelewu na konto po?yczkodawcy. Jego kwota jest symboliczna i w zale?no?ci od firmy wynosi od 0,01 do 1 z?. Kiedy pieni?dze zostan? zaksi?gowane na koncie po?yczkodawcy, b?dzie móg? sprawdzi?, czy dane w?a?ciciela rachunku bankowego zgadzaj? si? z tymi, wpisanymi we wniosku. Je?li dane b?d? to?same – po?yczkodawca zajmie si? dalsz? analiz? wniosku po?yczkowego.

Nie masz na koncie ani z?otówki?

Je?li nie masz na koncie ani z?otówki i co za tym idzie nie mo?esz wykona? przelewy weryfikacyjnego, skorzystaj z us?ug firmy, które umo?liwiaj? weryfikacj? danych poprzez specjalne aplikacje. Aplikacje w bezpieczny sposób ??cz? si? z Twoim rachunkiem bankowym i przekazuj? po?yczkodawcy potrzebne informacje.

Krok 4 – poczekaj na decyzj? i ciesz si? dodatkow? gotówk?

O swojej decyzji po?yczkodawca poinformuje Ci? SMS-em lub/i e-mailem. Je?li decyzja b?dzie pozytywna, pieni?dze mog? znale?? si? na Twoim koncie ju? kwadrans pó?niej. Dodatkowe ?rodki mo?esz przeznaczy? na dowolny cel.

Jak sp?aci? darmow? chwilówk??

Po?yczk? mo?esz sp?aci? przelewem, na konto bankowego po?yczkodawcy. Na zwrot pieni?dzy b?dziesz mia? – w zale?no?ci od firmy – od 30 a? do 61 dni. Je?li podejrzewasz, ?e w ci?gu 30 dni nie zdo?asz zgromadzi? potrzebnej do sp?aty kwoty, zdecydowanie lepszym pomys?em b?dzie wybór d?u?szego terminu.

Zanim podpiszesz umow?

Wi?kszo?? firm po?yczkowych udost?pnia na swoich stronach internetowych ramowe wzory umówi i regulaminów. Zanim podpiszesz umow?, koniecznie si? z nimi zapoznaj. Je?li jakiekolwiek zapisy budz? Twoje w?tpliwo?ci, wyja?nij je. Brak uwa?no?ci i zbytnia beztroska mog? naprawd? sporo Ci? kosztowa?.

Na co zwróci? uwag?, analizuj?c tre?? umowy?

Studiuj?c zapisy dokumenty zwró? uwag? przede wszystkim na ca?kowity koszt po?yczki. Je?li si?gasz po darmow? chwilówk?, powinien wynosi? oczywi?cie 0 z?. Wa?n? kwesti? s? tak?e konsekwencje, wynikaj?ce z nieterminowej sp?aty. Nawet je?li masz absolutn? pewno??, ?e uda Ci si? zwróci? pieni?dze punktualnie, warto mie? ich ?wiadomo??. Sprawd?, na jakich zasadach b?dziesz móg? sp?aci? po?yczk? przed terminem oraz czy mo?esz od niej odst?pi?. Zgodnie z polskim prawem, po?yczkobiorca mo?e odst?pi? od umowy po?yczkowej w ci?gi 14 dni od jej podpisania. Brak takiej mo?liwo?ci powinien wzbudzi? Twoj? czujno??.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *