1. Chwilówki online
 2. >
 3. Porady
 4. >
 5. Po?yczka a kredyt – porównanie instrumentów finansowych

Po?yczka a kredyt – porównanie instrumentów finansowych

po?yczka do r?ki

Dwóch poj??, po?yczki i kredytu, bardzo cz?sto u?ywa si? zamiennie, cho? oznaczaj? w zasadzie to samo, czyli po?yczanie pieni?dzy na pewien okre?lony przez strony czas. Ró?nice mi?dzy nimi s? jednak do?? znaczne i warto wiedzie?, na czym dok?adnie polegaj?, a tak?e z czego wynikaj?.

Regulacje prawne i ró?nice formalne (kredyt vs po?yczka)

Zacznijmy od tego, ?e ka?da z tych form po?yczania pieni?dzy jest regulowana odr?bnymi przepisami prawa. W przypadku kredytu s? to: Ustawa o prawie bankowym oraz Ustawa o kredycie konsumenckim. Po?yczki oraz chwilówki udzielane s? na podstawie Kodeksu cywilnego oraz tzw. Ustawie antylichwiarskiej (ogranicza maksymalne koszty zobowi?za?). W tym drugim przypadku wymagania formalne s? o wiele mniejsze…

By umowa kredytowa by?a uznana za wi???c? obie strony, to musi by? przede wszystkim zawarta na pi?mie. Dokument musi równie? zawiera? informacj? odno?nie:

 • wielko?ci zobowi?zania,
 • czasu trwania umowy (dok?adny termin sp?aty),
 • wyszczególnione wszystkie op?aty dodatkowe,
 • wysoko?? odsetek,
 • ca?kowita kwota do sp?aty.

Umowa kredytowa powinna równie? okre?la? konsekwencje z?amania zawartych ustale?, na przyk?ad dotycz?cych terminów sp?aty. Zanim jednak dojdzie do udzielenia zobowi?zania, to kredytodawca musi dokona? analizy sytuacji finansowej swojego klienta (zdolno?? i wiarygodno?? kredytowa), a tak?e sprawdzi?, jak kszta?towa?a si? historia jego zobowi?za? (historia kredytowa).

Po?yczka natomiast wcale nie potrzebuje formy pisemnej, by by?a ona wa?na w ?wietle prawa. Wiadomo, ?e taka forma jest najbezpieczniejsza, bo mamy potwierdzenie warunków umowy. W?a?nie z powodu tego uproszczenia jest mo?liwe zawieranie umowy chwilówki online lub drog? smsow? i telefoniczn?. Po?yczkodawca nie jest zobowi?zany do sprawdzania stanu finansów osoby po?yczaj?cej, ani tego, jak w przesz?o?ci wywi?zywa? si? ze swoich zobowi?za?.

Kto udziela kredytu, a kto po?yczki?

Inn? ró?nic? mi?dzy tymi instrumentami finansowymi jest to, jakie podmioty ich udzielaj? i sk?d maj? na nie ?rodki. Kredyty s? udzielane z pieni?dzy powierzonych przez innych klientów, a do udzielania po?yczek nale?y mie? w?asne fundusze. Wed?ug ustawy po kredyt mo?emy i?? do nast?puj?cych podmiotów:

 • banków,
 • oddzia?ów banków zagranicznych,
 • oddzia?ów instytucji kredytowych,
 • spó?dzielczych kas oszcz?dno?ciowo-kredytowych (czyli SKOK),
 • innych jednostek finansowych (dzia?aj?cych w oparciu o ustaw? bankow?).

Co wa?ne, je?li dana instytucja udziela kredytów, to w jej ofercie mo?emy równie? spodziewa? si? po?yczek. St?d cz?sto pomieszanie tych poj??: w bankach mamy zarówno jeden produkt, jak i drugi. Gdy nie sprawdzamy dok?adnie warunków, to ?atwo jest je pomyli?.

Dzia?anie firm po?yczkowych jest mniej sformalizowane przez prawo i podlegaj? mniejszym kontrolom. Wymagane jest jednak to, by bazowa?y na w?asnym kapitale, nie mog? spekulowa? cudzymi pieni?dzmi. Za takie dzia?anie grozi grzywna do 5 mln z?otych i 3 lat wi?zienia. Ostrze?enia o próbach ?amania prawa mo?emy znale?? na stronie Komisji Nadzoru Finansowego, zach?camy do przygl?dania si? publikowanym tam zagro?eniom na rynku finansowym.

Wa?ne na co po?yczamy?

I to bardzo wa?ne. Je?li zaci?gamy po?yczk?, to pieni?dze mo?emy wyda? na dowolny wybrany przez nas cel. Po?yczkodawca nie rozlicza nas, nie wymaga równie? dostarczania rachunków czy faktur. Po?yczamy i to my decydujemy, co zrobimy z pieni?dzmi.

Inaczej jest w przypadku kredytów. Tutaj podajemy konkretny cel, na jaki jest wzi?te zobowi?zanie. Bank ma prawo skontrolowa?, jak wydawane s? pieni?dze i w razie jakich? nieprawid?owo?ci wyci?gn?? z tego konsekwencje. Kredyty zatem mo?na wzi?? na mieszkanie, sprz?t AGD i RTV, ale na pewno nie na nieokre?lone zakupy lub op?at? rachunków. Wyj?tkiem s? tutaj kredyty konsumpcyjne, które mog? by? przeznaczone na zaspokojenie bie??cych potrzeb, przyk?adem takiego zobowi?zania mo?e by? cho?by kredyt studencki.

Koszty zobowi?za? finansowych

Tutaj ustawodawca nie pozostawi? ?adnych w?tpliwo?ci: kredyty s? celow?, zwrotn? i odp?atn? form? po?yczania pieni?dzy. Czyli bank lub inna instytucja kredytowa musi pobra? stosown? op?at? za udzielenie zobowi?zania. Po?yczka nie ma takich obwarowa?, dlatego mo?liwe s? oferty bezp?atne, na przyk?ad produkt pierwsza, darmowa chwilówka. Równie?, gdy po?yczamy pieni?dze poza instytucjami finansowymi, w rodzinie lub znajomym, to nie ma obowi?zku pobierania za to op?at (podobnie jak nie jest wymagana pisemna forma).

Tutaj nasuwa si? pytanie, czemu jednak generalnie po?yczki s? dro?sze od kredytów, zw?aszcza, ?e nie musz? by? odp?atne?

Wymagania formalne przy kredycie (scoring kredytowy) sprawiaj?, ?e ta forma udzielania zobowi?za? jest bezpieczniejsza dla kredytodawcy. Po?yczaj?cy pieni?dze jest dok?adnie prze?wietlony, zbadana jest jego historia kredytowa, aktualna sytuacja finansowa oraz wiadomo, na co konkretnie b?d? przeznaczone ?rodki. Po?yczkodawca nie ma takiej pewno?ci, ponosi wi?ksze ryzyko, wi?c jego produkty s? cz?sto dro?sze. Najcz??ciej du?o dro?sze.

A czym nie ró?ni si? po?yczka od kredytu?

Teraz ugryziemy temat od drugiej strony, czyli podobie?stw mi?dzy tymi produktami. Najcz??ciej powtarza si?, ?e ró?nice dotycz? maksymalnych kwot takich zobowi?za?: po?yczki s? na ma?e sumy, a kredyty na du?e. Nie jest to do ko?ca prawda: po?yczka hipoteczna mo?e by? udzielona na bardzo wysok? kwot?. Tu warto zauwa?y?, ?e mo?liwa kwota po?yczki hipotecznej b?dzie ni?sza od kredytu hipotecznego – nawet, gdy wszystkie inne parametry nie ulegaj? zmianie.

Pozostaj?c przy przyk?adzie po?yczki hipotecznej – jest to zobowi?zanie wieloletnie. Nie jest wi?c tak, ?e tylko kredyty s? sp?acane przez d?ugi okres czasu. Nie ma jednak w zasadzie kredytu, który by si? sp?aca?o od razu ca?y – a tak jest w przypadku po?yczek krótkoterminowych, czyli chwilówek.

Coraz mniej ofert firm po?yczkowych udziela zobowi?za? bez sprawdzenia sytuacji finansowej klienta. Nie s? wymagane za?wiadczenia o zarobkach, ale sprawdza si? za to ilo?? bie??cych zobowi?za? (BIK) oraz histori? kredytow? (BIG oraz KRD). Wida? tendencj? w?ród po?yczkodawców do ograniczania ryzyka braku sp?aty, dlatego w?a?nie ro?nie poziom formalizacji.

Po?yczka a kredyt – podsumowanie

Ró?nice mi?dzy tymi instrumentami finansowymi zaczynaj? si? od podstaw, czyli umocowania w prawie. Warto równie? pami?ta?, ?e kredyty s? udzielane za pieni?dze innych klientów, inna jest zatem odpowiedzialno?? instytucji finansowej. Z tego wynikaj? dalsze rozbie?no?ci w postaci potrzebnych dokumentów, za?wiadcze? i stopnia szczegó?owo?ci analizy finansowej kredytobiorcy.

Generalnie rzecz bior?c, kredyty s? ta?sze od po?yczek, ale trudniej je uzyska?. Po?yczki natomiast mog? by? bezp?atne. Do klienta nale?y okre?lenie, co jest mu w danej chwili potrzebne i co b?dzie korzystniejsze.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *