1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Po?yczka dla ka?dego, czyli gdzie znajdziemy zró?nicowane oferty?

Po?yczka dla ka?dego, czyli gdzie znajdziemy zró?nicowane oferty?

Po?yczka dla ka?dego, czyli gdzie znajdziemy zró?nicowane oferty?

Za?o?eniem po?yczek pozabankowych jest to, ?eby by?y jak najbardziej przejrzyste, ?atwe i wygodne w u?ytkowaniu. Dlatego wi?kszo?? po?yczkobiorców stawia na bardzo uproszczon? i jednolit? ofert? po?yczkow?. Zazwyczaj wi?c marki po?yczkowe opieraj? si? na jednym typie finansowania: chwilówce lub po?yczce ratalnej. Dzi?ki temu po?yczkobiorca mo?e bardzo ?atwo zorientowa? si?, ile, na jak d?ugo i na jakich zasadach mo?e po?yczy?. S? jednak firmy, które preferuj? bardziej widoczne zró?nicowanie, aby móc zaoferowa? swoje us?ugi wi?kszej liczbie po?yczkobiorców.

MoneyMan – po?yczka w wielu wariantach

Absolutnym zwyci?zc?, je?li chodzi o ró?norodno?? oferty, jest MoneyMan. W tej firmie po?yczkodawcy mog? skorzysta? z czterech ró?nych pakietów po?yczkowych, zró?nicowanych zarówno je?li chodzi o dost?pn? kwot?, okres sp?aty, jak i koszty. S? to:

  • START. Po?yczka w tym wariancie to od 100 do 1500 z?otych na okres 5-61 dni. Jest to chwilówka darmowa i skierowana do nowych klientów.
  • SUPER START. Ta opcja równie? jest skierowana na nowych klientów, ale tylko dla tych, którzy potrzebuj? wi?kszej ilo?ci gotówki, ni? mog? uzyska? w pierwszej, darmowej chwilówce. W tym pakiecie dost?pne s? a? 4000 z?otych do sp?aty w ci?gu maksymalnie 6 miesi?cy.
  • TURBO. Wariant Turbo zwi?ksza kwot? dost?pnej po?yczki do 5000 z?otych i wyd?u?a okres sp?aty do 8 miesi?cy, dost?pna jest jednak tylko dla sta?ych klientów.
  • SUPERTURBO. Ten pakiet oferuje 7 tysi?cy z?otych w 12 ratach i s? to najwy?sze mo?liwe parametry po?yczkowe w tej firmie.

Provident – po?yczki dopasowane

Po?yczka dopasowana Providenta najcz??ciej kojarzona jest z niegdy? standardowym produktem tej firmy, czyli po?yczk? z obs?ug? domow?. Oprócz tego, Provident posiada równie? inne typy zobowi?zania: m.in. Po?yczk? dla Firm, Po?yczk? 4×0 oraz Po?yczk? Samoobs?ugow?.

Porównanie Po?yczki Samoobs?ugowej z Po?yczk? dopasowan? przedstawili?my ju? w artykule: „Po?yczka Provident – samoobs?ugowa czy z obs?ug? domow??”, a po?yczk? firmow? w „Po?yczka na start: jak sfinansowa? swoj? dzia?alno?? gospodarcz??”. Dzi? skupimy si? na ofercie po?yczkowej 4×0.

Po?yczka za 4×0 mo?e by? zaoferowana wy??cznie nowym klientom firmy, a nowo?ci? w tej ofercie jest to, ?e mimo i? jest to po?yczka ratalna, b?dzie ona darmowa. Warunek jest jeden – trzeba te raty sp?aca? terminowo. W tej ofercie mo?emy liczy? na kwot? mieszcz?c? si? w zakresie od 500 do 1500 z?otych i sp?aca? j? w 4 równych, miesi?cznych ratach (st?d te? nazwa 4×0). Po?yczka dost?pna jest zarówno w wersji samoobs?ugowej, jak i z obs?ug? domow?.

Chwilówka i po?yczka ratalna w jednej firmie? Tak!

Najprostszym sposobem na wprowadzenie urozmaicenia w ofercie po?yczkowej jest dokonanie po??czenia dwóch najwa?niejszych i ciesz?cych si? najwi?ksz? popularno?ci? produktów finansowych, czyli chwilówki i po?yczki na raty. Wydaje si?, ?e jest to najlepszy sposób na sukces – klienci s? doskonale zaznajomieniu z tymi produktami, wi?kszo?? z nich wie, jak one dzia?aj? i, co wa?ne, zachowuj? one swoj? przejrzysto??. Zwykle bowiem wprowadzaj? podzia? typu: do tej kwoty mo?na zaci?gn?? chwilówk?, a powy?ej – po?yczk? rataln?. W praktyce sprawdza si? to ?wietnie.

Tak? ofert? mo?emy znale?? w ofercie firmy Ferratum. Chwilówka dost?pna jest tam w kwocie 2000 z?otych i jest dost?pna tylko nowym klientom, a co za tym idzie – jest darmowa. Stali klienci mog? natomiast liczy? nawet na 10 tysi?cy z?otych na 24 miesi?ce, z tym ?e wcale nie musi to by? kwota powy?ej 2000 z?otych. Z po?yczki ratalnej mog? równie? skorzysta? nowi klienci. Ca?a ró?nica polega na tym, ?e ci maj? mo?liwo?? wyboru. Podobne (a w?a?ciwie takie same) warunki zapewnia marka Kasa TAK – i trudno si? temu dziwi?, bo nale?y do Ferratum.

Ciekawostk? i rzecz? niespotykan? jest to, ?e w przypadku chwilówki dopuszczaj? one mo?liwo?? przyj?cia por?czenia za po?yczkobiorc?. Jest to niezb?dne, je?li chce si? przed?u?y? termin sp?aty po?yczki, ale za to nie trzeba ponosi? ?adnych kosztów tego przed?u?enia.

Sp?a? po?yczk? rataln?, jak chwilówk?

Niektóre firmy specjalizuj?ce si? w udzielaniu po?yczek ratalnych, w szczególnych przypadkach dopuszczaj? potraktowanie tej po?yczki jak chwilówki. Na czym to polega? Je?li po?yczkobiorca zaci?gnie po?yczk? rataln?, ale ju? na pocz?tku jej trwania otrzyma du?y przyp?yw gotówki, mo?e sp?aci? po?yczk? w ci?gu 30 dni i nie ponosi? ?adnych kosztów, które obowi?zywa?yby go w ramach po?yczki ratalnej. W takim przypadku naprawd? b?dzie to po?yczka za 0 z?otych.

Tak? ofert? posiada obecnie Wonga, która mo?e zaproponowa? równie? chwilówk?. Jakkolwiek, zaci?gaj?c po?yczk? ratalna mo?emy po?yczy? 20 tysi?cy z?otych do sp?aty w ci?gu 60 miesi?cy. Po 30 dniach mo?emy odda? pieni?dze i nie ponosi? ?adnych kosztów. To sprawia, ?e jest to najwy?sza chwilówka (i to darmowa!) na rynku, a w razie, gdyby po?yczkobiorcy powin??a si? noga, mo?e dalej sp?aca? po?yczk? w ratach bez ponoszenia ?adnych konsekwencji. T? promocj? bardzo cz?sto stosuje równie? Zaplo, wi?c warto trzyma? r?k? na pulsie.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *