1. Chwilówki online
 2. >
 3. Porady
 4. >
 5. Po?yczka dla m?odych, a zdolno?? kredytowa – jak j? poprawi??

Po?yczka dla m?odych, a zdolno?? kredytowa – jak j? poprawi??

Po?yczka dla m?odych, a zdolno?? kredytowa – jak j? poprawi??

M?ode osoby, które dopiero osi?gn??y pe?noletno??, s? grup?, która cz?sto dyskryminowan? przez banki – szanse na kredyt w takiej sytuacji s? nik?e. Troch? lepiej takie osoby mog? zosta? potraktowane, je?li staraj? si? o chwilówk? w firmie po?yczkowej, cho? tak?e i tutaj mog? napotka? wiele przeszkód. Bardzo du?o zale?y od tego, w jaki sposób wygl?da profil po?yczkobiorcy w?a?ciwy dla osób w tym wieku oraz od zdolno?ci kredytowej tej?e osoby. Czy w zwi?zku z tym m?odzi doro?li musz? czeka? na osi?gni?cie „wieku idealnego”, czy mog? te? samodzielnie zwi?kszy? szanse na udzielenie po?yczki?

Zdolno?? kredytowa m?odych

Posiadanie odpowiedniej zdolno?ci kredytowej to warunek konieczny w prawie wszystkich firmach po?yczkowych. Niektóre z nich mog? przymkn?? oko na ten parametr i ustawi? go na poziomie absolutnie minimalnym, ale dla firm propaguj?cych odpowiedzialne po?yczanie b?dzie on stanowi? bardzo wa?ny czynnik decyzyjny. Do zdolno?ci kredytowej m?odych b?d? si? wlicza? g?ównie:

 • dochód netto na g?ow? w gospodarstwie domowym,
 • wydatki sta?e,
 • miesi?czne zobowi?zania.

Znajdzie si? pewnie sporo m?odych osób (zwykle studentów), którzy powy?sze wymagania spe?niaj?. Najcz??ciej ju? pracuj? i nie posiadaj? ?adnych osób na utrzymaniu, a dodatkowo nie s? tak?e obci??eni wydatkami na raty kredytu hipotecznego czy innych zobowi?za?. O ile ten ostatni argument jest odbierany pozytywnie w przypadku badania zdolno?ci kredytowej, o tyle mo?e by? przyczyn? niskiej wiarygodno?ci. M?odzi ludzie bardzo rzadko bior? kredyty lub kupuj? na raty, wi?c niejako nie maj? z czego budowa? historii w BIK. Ich scoring b?dzie do?? niski, nawet je?li nie pojawi? si? w nim negatywne wpisy dotycz?ce opó?nie? w sp?acie zobowi?za?. Podobnie kszta?tuje si? równie? profil po?yczkobiorcy w tym wieku: jest m?ody, a wi?c niestabilny i posiadaj?cy niepewne ?ród?o dochodów.

M?odzi, a zarobki – czy konieczna jest umowa o prac??

Firmy po?yczkowe do?? liberalnie podchodz? do tematu dochodów. W rzeczywisto?ci, po?yczki s? udzielane tym, którzy maj? realn? mo?liwo?? sp?aty, bez znaczenia w jaki sposób osi?gaj? swoje dochody. W ten sposób, do deklaracji dochodowej mo?emy poda? ?ród?a, takie jak: umowa-zlecenie, umowa o dzie?o, ?wiadczenia spo?eczne, alimenty, a nawet stypendia studenckie. Z tego powodu, m?odzi ludzie, którzy najcz??ciej pracuj? w?a?nie na tak zwanych umowach ?mieciowych, mog? liczy? na to, ?e firma po?yczkowa im te dochody uzna. Dodatkowo, do swojego dochodu mog? wliczy? tak?e stypendium, je?li takowe otrzymuj? (socjalne lub za wyniki w nauce).

Jednak?e, jak mo?na si? domy?li?, najwy?ej punktowana b?dzie umowa o prac?, a najlepiej gdyby z tym pracodawc? studenci byli zwi?zani od d?u?szego czasu. Nie b?dzie to oczywi?cie wspó?praca wieloletnia, ale cz?sta zmiana miejsca pracy b?dzie postrzegana negatywnie. Regularno?? wyp?ywów na konto jest bardzo wa?na, tym bardziej, je?li chce si? zaci?gn?? po?yczk? rataln?.

Jak mo?na poprawi? swoj? zdolno?? kredytow??

 • Zatrudni? si? o umow? o prac?. Nie jest to warunek konieczny, ale, jak ju? wspomnieli?my, b?dzie dzia?a? na plus, nawet je?li uzyskiwane dochody utrzyma?yby si? na tej samej wysoko?ci.
 • Zaci?gn?? kredyt studencki. Kredyt studencki nie jest dost?pny dla ka?dego, ale jest relatywnie ?atwy w uzyskaniu – w zwi?zku z wytycznymi, dochód osoby wnioskuj?cej nie mo?e przekroczy? 2500 z?otych netto, a jest to kwota wysoka, jak na mo?liwo?ci studentów. Ogromn? zalet? tego typu rozwi?zania jest fakt, ?e jego sp?ata rozpoczyna si? dopiero po uko?czeniu studiów, a jednocze?nie zapewnia si? przynajmniej kilkaset z?otych miesi?cznego, regularnego dochodu, co bardzo dobrze wp?ywa na zdolno?? kredytow?.
 • Kupi? co? na raty. Dla m?odej osoby budowanie pozytywnej historii kredytowej w BIK. Nie namawiamy oczywi?cie do tego, by ca?kowicie zmieni? swoje nawyki zakupowe i wszystko kupowa? w ten sposób. B?d?c m?odym doros?ym albo studentem nie warto równie? kupowa? wielu rzeczy naraz i przedmiotów bardzo drogich. Bior?c pod uwag? do?? niskie, ?rednie dochody dla tego wieku, wysokie raty mog? zbytnio obci??y? zdolno?? kredytow?. Mo?na jednak zastanowi? si? nad zakupem na raty czego? ta?szego i w miar? mo?liwo?ci skorzysta? z rat 0%. Do?? regularne zaci?ganie i sp?acanie po?yczek to równie? inwestycja w przysz?o??. Zbudowany wizerunek po?yczkobiorcy zaufanego mo?e w przysz?o?ci u?atwi? np. wzi?cie kredytu hipotecznego.
 • Regularnie gromadzi? oszcz?dno?ci na koncie. Firmy po?yczkowe, w momencie gdy dokonuj? weryfikacji klienta, szczególnie przez s?u??ce do tego aplikacje, nie tylko zweryfikuj? rodzaj i wysoko?? dochodów wp?ywaj?cych na konto, ale równie? kwot? na nim zgromadzon?.

Gdzie mo?na znale?? po?yczki dla m?odych?

Nie wsz?dzie m?odzi doro?li mog? skorzysta? z chwilówki online. Du?a liczba firm po?yczkowych wprowadza ograniczenia wiekowe, w których warto?ci? minimaln? najcz??ciej jest 21, a czasem nawet 23 lata. Warto wi?c skierowa? si? tam, gdzie takie limity nie funkcjonuj?. Trzeba jednak liczy? si? z tym, ?e wymagania odno?cie zdolno?ci kredytowej mog? by? wi?ksze. Firmy, które oferuj? po?yczki bez limitów wiekowych to m.in.:

Po?yczka z por?czeniem dla m?odych

W razie zaistnienia potrzeby wi?kszej ilo?ci gotówki, niestety mo?liwo?ci osób m?odych s? do?? ograniczone. Mo?na jednak skorzysta? z po?yczki z por?czeniem (któr? oferuje np. Rapida Money w kwocie 25 tysi?cy z?otych). Jest ona pomy?lana jako ratunek dla tych, którzy nie maj? zdolno?ci kredytowej i d?u?ników, jednak nie jest to warunek, a tylko mo?liwo??. W takim przypadku m?odzi nie powinni mie? problemu ze znalezieniem por?czyciela, bo mo?e z nim zosta? np. jeden z rodziców. Trzeba jednak pami?ta?, ?e ka?da po?yczka, nie tylko ta z gwarantem, to obci??enie i niekiedy zobowi?zanie na lata. Dlatego warto inwestowa? równie? w swoj? edukacj? finansow?.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *