1. Chwilówki online
 2. >
 3. Porady
 4. >
 5. Po?yczka na 3000 z?otych – ile zap?acimy za 30 dni, a ile za 60?

Po?yczka na 3000 z?otych – ile zap?acimy za 30 dni, a ile za 60?

Po?yczka na 3000 z?otych – ile zap?acimy za 30 dni, a ile za 60?

Dost?pne kwoty po?yczek, tak?e w przypadku darmowych chwilówek, systematycznie rosn?. Cz??? po?yczkobiorców, która ceni sobie ogromn? wygod? i mo?liwo?? otrzymania pieni?dzy ju? w 15 minut, coraz ch?tniej korzysta z sektora pozabankowego. Dzieje si? tak nie tylko ze wzgl?du na obni?one oczekiwania wzgl?dem wnioskodawców i osób z nisk? zdolno?ci? kredytow?, wi?c naturalne jest, ?e zmieni?a si? tak?e struktura potrzeb. 3000 z?otych to kwota, która powinna zadowoli? nawet malkontentów, ale nie ukrywajmy, ?e wi?kszo?? z nich najwi?ksz? uwag? zwraca na koszty udzielenia po?yczki. Czasami jednak warto zap?aci? za po?yczk? wi?cej, ale zyska? dodatkowy czas na sp?at?. Czy jednak skorzystanie z d?u?szego okresu sp?aty b?dzie op?acalne?

Darmowa po?yczka bez wzgl?du na d?ugo?? okresu sp?aty

Zadowalaj?cym po?yczkobiorców faktem jest to, ?e wraz z wprowadzeniem d?u?szego ni? standardowe 30 dni okresu sp?aty, nie zosta?y na?o?one ?adne ograniczenia na po?yczkobiorców. Skorzystanie z po?yczki na 60 dni nie wymaga ani dodatkowych dochodów, ani spe?nienia innych, niepodstawowych kryteriów. Nie jest to wi?c po?yczka tylko dla wybranych – mo?na wybra? taki okres sp?aty zarówno w przypadku standardowej po?yczki, jak i pierwszej, darmowej chwilówki. Co wi?cej – jest on zupe?nie niezale?ny od po?yczonej kwoty. Nie b?dzie problemu z oddaniem po?yczki po 60 dniach, nawet je?li po?yczymy minimaln? kwot?. Regu?? w firmach po?yczkowych udzielaj?cych chwilówek jest wysoko?? po?yczki zaczynaj?c si? od 100-200 z?otych.

Bez ponoszenia kosztów po?yczymy wi?c 3000 z?otych w nast?puj?cych instytucjach po?yczkowych:

 • Vivus – max. 3000 z?/30 dni;
 • LendOn – max.3000 z?/45 dni;
 • ExtraPortfel – max.3000 z?/45 dni;
 • Kuki – max. 3000 z?/30 dni;
 • Szybka Gotówka – max. 6000 z?otych/65 dni;
 • Solcredit – to po?rednik po?yczkowy, który tylko przyjmuje wnioski i kieruje je do po?yczkodawcy z najwi?kszym prawdopodobie?stwem gotowego udzieli? po?yczki; je?li nasz wniosek zostanie przyj?ty, to z pewno?ci? zostanie skierowany do jednej z wymienionych tutaj firm;
 • SMART Po?yczka – max.3000 z?/30 dni.
 • NetCredit – max.3000 z?/30 dni.

Jak wida?, tylko jedna firma z powy?szego zestawienia wychodzi poza pu?ap 3000 z?otych i tylko jedna z nich udziela po?yczki na okres 60 dni. Wybrana kwota i d?u?szy ni? zwykle okres sp?aty s? wi?c parametrami granicznymi, niekiedy nawet zaporowymi.

Ile kosztuje po?yczka na 30 dni?

Po?yczaj?c po raz kolejny, musimy liczy? si? z tym, ?e po?yczki b?d? p?atne. Do wymienionych wcze?niej firm udzielaj?cych po?yczek na 30 dni mo?emy doliczy? tak?e: Credissimo, POLO?yczka, Solven, Creditstar, AlfaKredyt, Miloan, Via SMS, Filarum, Visset, ?atwy Kredyt, Alegotówka, Halopo?yczka. To naprawd? bardzo szeroki wybór po?yczek. Czy jednak znajdziemy tutaj po?yczkodawc?, który znacz?co b?dzie wyró?nia? si? cenowo? Zobaczmy. Koszt 3000 z?otych na 30 dni wyniesie odpowiednio:

Po?yczki na 60 dni – ile za nie zap?acimy?

Firm, które s? w stanie udzieli? chwilówki na dwa miesi?ce, jest na rynku niewiele. Prym w tak d?ugich okresach sp?aty wiod? wspomniana wcze?niej Szybka Gotówka, Wonga oraz MoneyMan. Wonga w?a?ciwie odpada z tego zestawienia, gdy? maksymalna kwota chwilówki u tego po?yczkodawcy jest sporo mniejsza ni? zak?adane 3000 z?otych. MoneyMan jest natomiast zobowi?zaniem nietypowym. Co prawda udzieli po?yczki na 60 dni, ale nie b?dzie to standardowa chwilówka, gdy? sp?aca si? j? w dwóch miesi?cznych transzach. Mimo wszystko warto przyjrze? si? bli?ej tej ofercie. Porównajmy wi?c koszty zobowi?zania w dwóch firmach:

Warto równie? wspomnie? o po?yczkach na 45 dni – dodatkowe dwa tygodnie na sp?at? po?yczki mo?e stanowi? dla po?yczkobiorcy naprawd? spor? ró?nic?. S? to firmy:

Czy warto po?ycza? na wi?cej ni? 30 dni?

Powy?sze wyliczenia dowodz? jednego faktu – im bardziej wyd?u?a si? okres sp?aty po?yczki, tym zwi?zane z ni? koszty rosn? wolniej. Wi?kszy skok kwotowy mogliby?my zauwa?y? natomiast przy zmianie wysoko?ci po?yczki, nie za? okresu sp?aty. Ma?e ró?nice w kosztach wida? szczególnie na przyk?adzie marek LendOn oraz ExtraPortfel. 45-dniowy okres sp?aty to tylko 40-50 z?otych wi?cej ni? w przypadku po?yczki na 30 dni. Podobnie jest w przypadku Szybka Gotówka – tutaj po?yczka z ponad dwukrotnie d?u?szym okresem sp?aty to 100 z?otych.

Gdyby skorzysta? ze standardowej po?yczki na 30 dni w innej firmie, a nast?pnie refinansowa? po?yczk? na kolejny miesi?c (razem 60 dni), to wysz?oby na to, ?e koszty równie? wzrosn? dwukrotnie, a nie tylko o kilkadziesi?t z?otych. Tylko niekiedy przed?u?enie okresu sp?aty b?dzie porównywalne cenowo. W firmie Kuki za przed?u?enie dla 3000 z?otych na 30 dni zap?acimy 306 z?otych, co w po??czeniu z kosztami podstawowymi da 936 z?otych. Trzeba jednak pami?ta?, ?e Kuki jest jednym z najta?szych po?yczkodawców na rynku.

Po?yczki na 60 dni s? wi?c bardzo op?acalne, bo za niewiele wi?cej pieni?dzy zyskujemy du?o wi?cej czasu na sp?at?. Nie musimy si? wi?c tak bardzo przejmowa? sp?at? i wygodnie j? zaplanowa?, od?o?y? pieni?dze bez „zaciskania pasa”, a w razie problemów – nawet po?yczy?. Kilkadziesi?t z?otych nie jest du?? kwot? za bezpiecze?stwo i spokój. Ma?? niedogodno?ci? mo?e by? tylko to, ?e wybór w takim wypadku jest znacznie ograniczony.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *