1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Po?yczka na chwil? – poznaj zalety chwilówek!

Po?yczka na chwil? – poznaj zalety chwilówek!

Po?yczka na chwil? - poznaj zalety chwilówek!

Szybkie po?yczki, czyli tak zwane chwilówki, to produkty pozabankowe, o których z ca?? pewno?ci? ka?dy s?ysza?. Z roku na rok staj? si? one coraz bardziej popularne i wci?? powi?kszaj? grono swoich zwolenników. S? pewnego rodzaju fenomenem na rynku us?ug finansowych, dlatego te? warto przyjrze? si? im bli?ej – w ko?cu tak du?e zainteresowanie ze strony klientów nie bierze si? z niczego. Jeste? w ci??kiej sytuacji finansowej i rozwa?asz mo?liwe drogi pozyskania potrzebnej na ju? gotówki? Poznaj wobec tego zalety chwilówek i oce?, czy jest to rozwi?zanie szyte na miar? Twoich potrzeb. Po?yczki tego typu mo?na scharakteryzowa? w kilku prostych s?owach – szybko, online, bezpiecznie, atrakcyjnie, bez zobowi?za?. Co si? za tym kryje?

Szybko

Z ca?? pewno?ci? jest to jedna z podstawowych zalet chwilówek. Rozwi?zanie takie dedykowane jest przede wszystkim tym osobom, które potrzebuj? gotówki od r?ki i nie s? w stanie czeka? ani dnia d?u?ej. Wystarczy, ?e wype?nisz prosty wniosek, a ju? za chwil? otrzymasz decyzj?. Je?li b?dzie ona pozytywna, pieni?dze zostan? przelane na wskazane przez Ciebie konto b?yskawicznie – tego samego dnia, cz?sto w zaledwie kilkana?cie do kilkudziesi?ciu minut!

Co z formalno?ciami? S? one ograniczone do niezb?dnego minimum, dlatego wype?nienie rzeczonego wniosku oraz zgromadzenie dokumentów (najcz??ciej potrzebny jest tylko dowód osobisty!) zajmie Ci zaledwie kilka minut. Je?li po?yczasz pieni?dze pierwszy raz u danego po?yczkodawcy, istniej? pewne ograniczenia co do kwoty. Zazwyczaj jest to maksymalnie 2500-3000 z?, co jednak powinno wystarczy? do zaspokojenia najpilniejszych potrzeb. Kiedy za? sp?acisz po?yczk? w terminie, kolejnym razem, gdy zajdzie taka potrzeba, mo?esz stara? si? o wi?ksz? gotówk?.

Online

To kolejna niew?tpliwa zaleta chwilówek. Aby zdoby? potrzebne ?rodki, nie musisz wychodzi? z domu. Wystarczy Ci tylko dowolne urz?dzenie, jak telefon czy tablet, i oczywi?cie dost?p do Internetu. Takie rozwi?zanie jest wyj?tkowo wygodne, poniewa? nie musisz traci? czasu i pieni?dzy na dojazdy do okre?lonej placówki, a tak?e czeka? w d?ugiej kolejce, a? kto? Ci? obs?u?y. Ponadto w ?atwy i szybki sposób porównasz propozycje wielu firm po?yczkowych. Nie musisz wchodzi? na stron? ka?dej z nich z osobna – mo?esz pos?u?y? si? prost? w obs?udze porównywark?, dzi?ki której w ci?gu chwili dowiesz si?, jaka po?yczka najlepiej wychodzi naprzeciw Twoim potrzebom i mo?liwo?ciom. Warto te? zajrze? do aktualnego rankingu chwilówek. Szybciej, ?atwiej i przyjemniej ju? chyba by? nie mo?e!

Bezpiecznie

Nie da si? ukry?, ?e jest to s?owo klucz. Wielu ludzi wci?? wyj?tkowo ostro?nie podchodzi do kwestii po?yczania pieni?dzy. Bardzo s?usznie, bowiem… w?a?nie tak do tego tematu nale?y podchodzi?. Nierozwa?na po?yczka mo?e sta? si? przyczyn? niema?ych k?opotów, bo przecie? wcze?niej czy pó?niej trzeba sp?aci? zobowi?zanie, a jak si? okazuje, nie zawsze jest to proste, gdy na pocz?tku podejmie si? z?? decyzj?. Jest to jednak zagro?enie, które dotyczy absolutnie wszelkich po?yczek, niezale?nie od instytucji, która ich udziela.

Do tej pory najwy?szym zaufaniem klientów cieszy?y si? banki, natomiast tak zwane chwilówki nie mia?y zbyt dobrej opinii. Na szcz??cie obecnie istniej?ce firmy pozabankowe dzia?aj? na bardzo podobnych zasadach jak banki i znajduj? si? pod równie bacznym nadzorem. Nie ma wi?c mowy o jakichkolwiek ukrytych kosztach i innych pu?apkach, które mog?yby spowodowa?, ?e sp?acenie zad?u?enia nagle b?dzie wi?za? si? z ogromnymi utrudnieniami i równie wielkimi kosztami, o których wcze?niej nie by?o mowy.

Atrakcyjnie

Szybkie po?yczki cz?stokro? s? o wiele bardziej atrakcyjnym rozwi?zaniem ni? wspomniane ju? kredyty bankowe. Wiele firm po?yczkowych, chc?c jak najbardziej zach?ci? potencjalnych klientów i wzbudzi? ich zaufanie, decyduje si? na rozmaite promocje, jak np. pierwsza chwilówka za darmo. Co niezmiernie istotne, nie jest to tylko puste has?o reklamowe, bowiem naprawd? po?yczasz pieni?dze ca?kowicie za darmo. W praktyce oznacza to, ?e oddajesz dok?adnie tyle samo i ani grosza wi?cej – bez ?adnych prowizji, odsetek i innych kosztów.

Dlaczego tak si? dzieje? Odpowied? tak naprawd? zosta?a podana ju? wy?ej – firmy pozabankowe chc? w ten sposób zach?ci? nowych klientów do skorzystania z ich us?ug. Ale nie tylko nowi klienci maj? szans? na tak wyj?tkowe traktowanie, poniewa? stali klienci, który korzystaj? na bie??co z us?ug danej firmy, równie? mog? liczy? na bardzo ciekawe i korzystne oferty.

„Bez zobowi?za?”

Wiele osób jednoznacznie twierdzi, ?e w?a?nie to w chwilówkach jest najlepsze. Daj? pewnego rodzaju niezale?no??. Nikomu nie musisz t?umaczy? si? z tego, w jakim celu chcesz po?yczy? pieni?dze. Je?li spe?niasz pewne podstawowe wymagania, a jak zosta?o wspomniane, warunki ograniczone s? do minimum, po prostu otrzymujesz pieni?dze, którymi nast?pnie zarz?dzasz w dowolny sposób. Banki cz?sto wymagaj? od swoich klientów udzielenia informacji o tym, na co chc? przeznaczy? pozyskane ?rodki.

Szczególnie za? k?opotliwe jest po?yczanie gotówki od rodziny i znajomych. Tutaj nie mo?e si? obej?? bez gradu pyta? ró?nego rodzaju. I niestety niejednokrotnie nie s? to wy??cznie pytania pod tytu?em „na co potrzebujesz”. O ile w ogóle otrzymasz pieni?dze, nierzadko musisz wys?ucha? wyk?adu o tym, jak to trzeba pilnowa? domowego bud?etu, aby si? nie zad?u?a?. Jest to nie tylko kr?puj?ce, ale zwyczajnie denerwuj?ce.

Ponadto jest jeszcze jeden „haczyk”. Po?yczka od bliskich nie jest czysto biznesow? transakcj?. Nawet je?li sp?acisz j? w ustalonym terminie, albo i wcze?niej, nawet je?li w ramach podzi?kowa? za udzielenie pomocy kupisz drobny upominek, tak na dobr? spraw? na tym historia si? nie ko?czy. Cho? nie masz ju? d?ugu finansowego, pozostaje tak zwany d?ug wdzi?czno?ci, którego ju? tak ?atwo nie da si? pozby?… B?dzie Ci? on prze?ladowa? tak d?ugo, jak d?ugo osoba, która Ci pomog?a, sama nie poprosi o pomoc.

Chwilówka – czy warto?

Na to pytanie musisz sobie odpowiedzie? samodzielnie, po dok?adnym przeanalizowaniu wszystkich za i przeciw. Je?eli z ró?nych wzgl?dów nie chcesz b?d? nie mo?esz stara? si? o kredyt w banku, je?li z wy?ej wymienionych powodów nie zamierzasz zaci?ga? d?ugu u rodziny, a jednocze?nie nie mo?esz d?u?ej zwleka? z organizacj? gotówki, chwilówka z pewno?ci? jest dobrym wyj?ciem.

Pami?taj jednak o tym, ?eby przed ostateczn? decyzj? pozna? wszystkie dost?pne w danej chwili oferty i wybra? t?, która jest dla Ciebie najbardziej atrakcyjna. Zawsze te? korzystaj wy??cznie z pomocy tych firm, które ciesz? si? dobr? opini?. W dobie Internetu nie zajmie Ci wiele czasu dok?adne prze?wietlenie historii ka?dej firmy i poznanie opinii klientów. Wybieraj rozwa?nie!

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *