1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Po?yczka na raty czy chwilówka – co wybra??

Po?yczka na raty czy chwilówka – co wybra??

Po?yczka na raty czy chwilówka – co wybra??

Korzystaj?c z us?ug pozabankowych po?yczkodawców mo?esz zaci?gn?? nie tylko popularn? chwilówk?, ale równie? po?yczk? rataln?. Czym ró?ni? si? oba produkty finansowy? Który z nich oka?e si? dla Ciebie najlepszym wyborem? Sprawd?my.

Pozabankowe instytucje finansowe powsta?y z my?l? o osobach, które nie mieszcz? si? w tradycyjnym systemie bankowym i co za tym idzie maj? minimalne szanse na otrzymanie finansowania w banku. Najcz??ciej s? to klienci bardzo m?odzi, dojrzali, posiadaj?cy stosunkowo niewysokie lub nieudokumentowane dochody. Dzi?ki wsparciu firm po?yczkowych szanse na dodatkow? gotówk? maj? równie? osoby z negatywn? histori? kredytow? w BIK-u oraz te, których dane figuruj? w rejestrach d?u?ników.

Nieoczekiwany sukces

Co ciekawe, ogromny sukces instytucji pozabankowych przerós? ich naj?mielsze oczekiwania. Z us?ug firm po?yczkowych zacz?li korzysta? nie tylko mniej wiarygodni klienci, ale równie? Ci, posiadaj?cy stabiln? sytuacj? finansow? i regularne dochody. Dlaczego w?a?nie oni decyduj? si? na po?yczk? pozabankow?? Korzystaj?c z us?ug firm po?yczkowych mog? zaci?gn?? po?yczk? na dowód. Bez konieczno?ci dostarczania wyci?gów z konta bankowego i za?wiadcze? z zak?adu pracy. Dzi?ki temu procedura otrzymania pieni?dzy znacz?co si? skraca. Ogromne znaczenie ma równie? ekspresowa decyzja po?yczkowa i natychmiastowa wyp?at ?rodków. Nierzadko 24 godziny na dob?. Dzi?ki coraz szerszemu wachlarzowi oferowanych produktów, klienci firm po?yczkowych mog? otrzyma? „skrojone na miar?”, idealnie dostosowane do potrzeb i oczekiwa? finansowanie. W zale?no?ci do swoich preferencji mog? si?gn?? po po?yczk? krótkoterminow?, zwan? potocznie chwilówk? lub po?yczk? rataln?. Czym si? ró?ni??

Chwilówka a po?yczka ratalna – podstawowe ró?nice

Poni?ej przedstawiamy najwa?niejsze ró?nice pomi?dzy chwilówk? a po?yczk? rataln?:
• termin sp?aty. W przypadku po?yczki krótkoterminowej zwrot ?rodków odbywa si? jednorazowo, nie pó?niej ni? w ci?gu 30, 45, 60 lub 61 dni (w zale?no?ci od wybranej firmy) od momentu zaci?gni?cia zobowi?zania. Je?li w ci?gu miesi?ca nie b?dziesz w stanie wygenerowa? potrzebnych do sp?aty ?rodków – nie ryzykuj. Opó?nienia w sp?acie mog? poci?gn?? za sob? dodatkowe koszty oraz wyj?tkowo nieprzyjemne konsekwencje. Klienci, którzy si?gn? po „ratalk?”, mog? roz?o?y? sp?at? nawet na kilkadziesi?t miesi?cy, obni?aj?c tym samym wysoko?? miesi?cznej raty;
• maksymalna kwota finansowania. W przypadku chwilówek nie przekracza ona kilku tysi?cy z?otych. W przypadku po?yczek ratalnych – mo?e wynosi? nawet kilkadziesi?t tysi?cy z?otych;
• koszty. Nie wszyscy wiedz?, ?e po?yczka pozabankowa mo?e by? zdecydowanie ta?sza ni? w banku, a nawet… darmowa. Niemo?liwe? A jednak. Wiele serwisów oferuj?cych chwilówki daje mo?liwo?? po?yczenia pieniedzy za 0 z?. Co wa?ne, takie promocje s? dedykowane wy??cznie nowym klientom i nie dotycz? po?yczek ratalnych. Chcesz zaci?gn?? darmow? po?yczk?? Si?gnij po popularn? chwilówk?! Chcesz po?yczy? na raty? Pokryjesz standardowe koszty oko?opo?yczkowe;
• sposób badania zdolno?ci kredytowej. Cho? firmy po?yczkowe stosuj? uproszczone metody badania zdolno?ci kredytowej, musz? równie? zadba? o w?asne interesy. Po?yczenie kilkudziesi?ciu z?otych na dowód mo?e okaza? si? dla nich zbyt ryzykowne. Wiele firm, oferuj?cych po?yczki ratalne wymaga dostarczenia dodatkowych za?wiadcze?, dokumentuj?cych stabilno?? zatrudnienia i wysoko?? dochodów. Zw?aszcza, je?li kwota po?yczki wynosi kilkana?cie lub kilkadziesi?t tysi?cy z?otych. Chcesz po?yczy? pieni?dze na dowód? Si?gnij po po?yczk? krótkoterminow?;
• weryfikacja BIK-u i baz d?u?ników. Je?li Twoja historia kredytowa w BIK-u pozostawia wiele do ?yczenia, a personalia figuruj? w rejestrze d?u?ników, masz zdecydowanie wi?ksze szanse na otrzymanie chwilówki ni? po?yczki ratalnej. Dlaczego? Przyczyn? takiego stanu rzeczy jest wspomniana wy?ej konieczno?? ograniczenia ryzyka po?yczkodawcy;
* tempo wyp?aty ?rodków. Je?li z?o?y?e? wniosek po?yczkowy oraz posiadasz konto w tym samym co po?yczkodawca banku, pieni?dze z chwilówki mo?esz otrzyma? nawet w ci?gu 15 minut. W przypadku po?yczek ratalnych nie zawsze jest ju? „tak ró?owo”. Wielu po?yczkodawców wymaga od swoich klientów podpisania umowy po?yczkowej, dostarczanej przez kuriera. Dopiero, kiedy podpiszesz dokument, a ten bezpiecznie trafi w r?ce po?yczkodawcy, ?rodki zostan? uruchomione. Je?li zale?y Ci na tym, aby otrzyma? pieni?dze jak najszybciej, szybka po?yczka przez internet oka?e si? najlepszym wyborem.

Chwilówka czy ratalka – któr? wybra??

To, która po?yczka oka?e si? dla Ciebie strza?em w dziesi?tk? zale?y przede wszystkim od indywidualnych czynników, potrzeb i oczekiwa?.
Je?li Twoje k?opoty finansowe s? jedynie przej?ciowe, posiadasz sta?e, stosunkowo wysokie dochody, dobrym rozwi?zaniem mo?e okaza? si? zaci?gni?cie chwilówki. Je?li Twój bud?et jest bardzo napi?ty i zale?y Ci na tym, aby kwota miesi?cznej sp?aty by?a jak najni?sza, postaw na ratalk?. Taki wybór znacz?co zminimalizuje ryzyko opó?nie? w sp?acie i sprawi, ?e… wreszcie odetchniesz z ulg?.
Po?yczka krótkoterminowa spe?ni oczekiwania osób, które chc? po?yczy? pieni?dze jak najtaniej, a nawet zupe?nie za darmo. Zanim si?gniesz po takie finansowanie upewnij si? jednak, ?e ca?? po?yczon? kwot? zdo?asz zwróci? w terminie. Ju? jeden dzie? opó?nienia mo?e skutkowa? anulacj? promocyjnych warunkach i naliczeniem kosztów oko?opo?yczkowych w standardowej wysoko?ci.
Po?yczka na 30 dni sprawdzi si? równie? wtedy, kiedy pieni?dze potrzebne s? na ju?, a najlepiej na wczoraj. Je?li na Twojej drodze stan??y nieplanowane wydatki, które nie mog? czeka? – nie wahaj si?. Pieni?dze z chwilówki mog? znale?? si? na Twoim koncie w ci?gu kilku chwil.

Krótkie podsumowanie

Wybierz chwilówk?, je?li:
• potrzebujesz pieni?dzy „na ju?”;
• na sfinansowanie nieplanowanych wydatków wystarczy Ci kilka tysi?cy z?otych;
• chcesz po?yczy? pieni?dze zupe?nie za darmo;
• zmagasz si? z negatywn? histori? kredytow?;
• twoje dane zosta?y wpisane do bezy d?u?ników.

Wybierz po?yczk? rataln?, je?li:
• potrzebujesz po?yczy? wi?cej ni? kilka tysi?cy z?otych;
• nie jeste? w stanie wygenerowa? potrzebnej do sp?aty kwoty w ci?gu miesi?ca lub dwóch;
• chcesz roz?o?y? sp?at? na raty;
• chcesz obni?y? wysoko?? miesi?cznych zobowi?za?.

Oblicz zanim po?yczysz

Zanim wybierzesz najlepszy dla siebie produkt finansowy, przeanalizuj wysoko?? miesi?cznych wp?ywów i wydatków. Taka analiza pozwoli Ci precyzyjnie oceni?, jak? kwot? w skali miesi?ca zdo?asz przeznaczy? na sp?at? po?yczki. Dzi?ki temu unikniesz nietrafionych decyzji i spowodowanych nimi konsekwencji. A te mog? by? naprawd? nieprzyjemne. Opó?nienie w sp?acie po?yczki (zarówno krótkoterminowej, jak równie? ratalnej) mo?e skutkowa? naliczeniem odsetek za opó?nienie oraz rozpocz?ciem procedury windykacyjnej. Je?li mi?kka windykacji nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, po?yczkodawca mo?e skierowa? spraw? do zewn?trznej firmy windykacyjnej oraz na drog? post?powania s?dowego i egzekucyjnego. A to oznacza nie tylko dodatkowe koszty, ale równie? pot??n? dawk? stresu. To jednak nie wszystko. Brak terminowej sp?aty mo?e by? równie? powodem obni?enia scoringu w BIK-u oraz wpisania danych po?yczkobiorcy do rejestru d?u?ników.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *