1. Chwilówki online
 2. >
 3. Porady
 4. >
 5. Po?yczka na start: jak sfinansowa? swoj? dzia?alno?? gospodarcz??

Po?yczka na start: jak sfinansowa? swoj? dzia?alno?? gospodarcz??

Po?yczka na start: jak sfinansowa? swoj? dzia?alno?? gospodarcz??

Dzia?alno?? gospodarcza to ci??ki kawa?ek chleba. Wie to ka?dy, kto zdecydowa? si? na prac? „na swoim”. Problemem jest nie tylko zdobycie rynku zbytu dla swoich us?ug lub produktów, ale równie? to, ?e zakup niezb?dnych towarów czy sprz?tów to du?y wydatek, zw?aszcza na pocz?tku swojej przygody z biznesem. Cz?sto okazuje si?, ?e na sam start w?asnej firmy trzeba przeznaczy? bardzo du?e kwoty – nie ka?dy ma tak? sum? lub chce przeznaczy? na to swoich oszcz?dno?ci. Dlatego cz?sto m?odzi przedsi?biorcy decyduj? si? na po?yczk? pozabankow?. Spójrzmy, jakie przeszkody stoj? na drodze do innych form finansowania i gdzie przedsi?biorca mo?e uzyska? atrakcyjn? po?yczk? na start?

Kredyt bankowy – tak, ale pod pewnymi warunkami

Uzyskanie kredytu bankowego, kiedy prowadzi si? dzia?alno?? gospodarcz?, jest bardzo trudne. Wi?kszo?? instytucji bankowych, nawet przy udzielaniu kredytów inwestycyjnych, wymaga, by dzia?alno?? gospodarcza by?a prowadzona zazwyczaj od przynajmniej 12 miesi?cy, rzadziej dopuszczalne jest 6 miesi?cy. To bardzo du?o, zw?aszcza je?li wydatki na dzia?alno?? s? konieczne, by w ogóle przynosi?a ona jakiekolwiek zyski.

Niestety, bankowe kredyty na start s? raczej rzadko?ci? i niewiele placówek udzieli kredytu ju? od pierwszego dnia dzia?alno?ci. Mimo wszystko mo?na taki kredyt znale?? i to nawet taki, który przewiduje 6-miesi?czny okres karencji (czyli odroczenia sp?aty kredytu) – taka oferta dost?pna jest na przyk?ad w banku PKO BP. Jest jednak pewien haczyk. Bank arbitralnie decyduje o tym, komu przyzna? po?yczk?, a komu nie. Nie ma tak naprawd? konkretnych, wyra?onych liczbowo lub kwotowo warunków, a podstaw? udzielenia kredytu jet biznesplan. Bank decyduje, czy inwestycja w t? konkretn? dzia?alno?? jest op?acalna i czy mo?na liczy? na konkretne zyski. Je?eli co? si? mu nie spodoba, z pewno?ci? odmówi finansowania i b?dzie to cz?sty przypadek.

Mo?e dotacja?

Dotacje przyznawane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego lub Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i zarz?dzane przez Urz?d Pracy maj? jedn?, bardzo du?? zalet?: s? bezzwrotne, je?li utrzyma si? dzia?alno?? przez przynajmniej rok i mog? wynosi? nawet kilkana?cie tysi?cy z?otych. Nie b?d? jednak dost?pne dla wszystkich. W pierwszej kolejno?ci przyznawane s? osobom trwale pozostaj?cym bez pracy, o niskich kwalifikacjach, niepe?nosprawnych i osobom po 50 roku ?ycia. Dodatkowo liczba takich dotacji jest do?? ograniczona.

Po?yczka pozabankowa na start dla firm – jakie s? warunki jej otrzymania?

Po?yczki pozabankowe na start z regu?y podlegaj? znacznie mniejszym ograniczeniom. Zwykle nie trzeba przedstawia? ?adnych dokumentów, poza tymi podstawowymi, najcz??ciej nie jest te? konieczny biznesplan i, co najwa?niejsze, po?yczki dla firm udzielane s? ju? od pierwszego dnia dzia?alno?ci!

Oczywi?cie, po?yczki takie, jak przedstawione powy?ej nie wyst?puj? raczej w du?ych kwotach, co jest dobre dla obu stron. Dla po?yczkobiorcy – bo mo?e uzyska? po?yczk? szybko i bez formalno?ci, a do tego nie b?dzie ona dla niego du?ym obci??eniem, je?li dzia?alno?? gospodarcza nie wypali. Dla firmy po?yczkowej b?dzie to natomiast mniejsze ryzyko utraty kapita?u. Jakkolwiek, je?li potrzebuje si? po?yczki w wysokiej kwocie, niestety mog? by? wymagane:

 • za?wiadczenia o niezaleganiu w ZUS i US (cho? dost?pne s? równie? po?yczki na sp?at? zaleg?o?ci np. Fundusz Mikro);
 • zastaw;
 • por?czenie;
 • zeznanie podatkowe.

Z powy?szych wymaga? wynika, ?e w przypadku ubiegania si? o du?e kwoty, konieczne b?dzie prowadzenie dzia?alno?ci gospodarczej przynajmniej przez jaki? czas. Pocz?tkuj?cy przedsi?biorcy musz? si? wi?c zadowoli? mniejszymi kwotami, ale za to na preferencyjnych warunkach.

Provident – Po?yczki dla Firm

Jedn? z firm, która udzieli po?yczki ju? od pierwszego dnia prowadzenia dzia?alno?ci gospodarczej jest Provident. Mo?emy tam po?yczy? nawet 15 tysi?cy z?otych do sp?aty w ci?gu 24 miesi?cy. Jest to wi?c dogodny okres, by dzia?alno?? sta?a si? dochodowa i umo?liwia?a nie tylko sp?at? po?yczki, ale te? wygenerowanie zysków.

Co dodatkowo oferuje Provident?

 • mo?liwo?? podpisania umowy w miejscu prowadzenia dzia?alno?ci gospodarczej;
 • indywidualn? obs?ug? kierownika ds. relacji z klientami;
 • wyga?ni?cie zobowi?zania w przypadku ?mierci po?yczkobiorcy;
 • gotówk? w 24 godziny;
 • minimum formalno?ci;
 • mo?liwo?? spo?ytkowania po?yczki na dowolne wydatki zwi?zane z dzia?alno?ci?.

Wniosek o po?yczk? mo?na z?o?y? internetowo lub zamówi? wizyt? domow? i tam dopasowa? wszystkie szczegó?y po?yczki. Podobnie mo?e nast?pi? równie? wyp?ata i sp?ata pieni?dzy – osobi?cie przez pracownika Providenta lub przelewem na konto bankowe. Oczywi?cie konieczne jest udokumentowanie zarejestrowania dzia?alno?ci oraz niefigurowanie w rejestrach d?u?ników i brak zaleg?o?ci w BIK.

Aasa dla Biznesu – sprawdzona marka

Aasa dla Biznesu równie? dedykowana jest osobom, które dopiero rozpocz??y dzia?alno?? gospodarcz? i poszukuj? ?rodków na jej rozkr?cenie. Dlatego w tej firmie po?yczk? otrzyma si? ju? od pierwszego dnia prowadzenia dzia?alno?ci, a po?yczk? mo?na wyda? na cokolwiek, byleby by?o to zwi?zane z prowadzeniem firmy.

Sama po?yczka ma dok?adnie takie same parametry, co po?yczka zwyk?a w Aasa – jest to maksymalnie 10 000 z?otych do sp?aty w ci?gu 8-24 miesi?cy. Oczywi?cie, aby otrzyma? po?yczk?, nie mo?na mie? ?adnych zaleg?o?ci w BIK czy zad?u?enia – Aasa po?ycza tylko odpowiedzialnym przedsi?biorcom. Dodatkowo nale?y przedstawi? wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej. Na podobnych warunkach funkcjonuje równie? marka BOSS po?yczka, której Aasa jest w?a?cicielem.

ProfiCredit

W ProfiCredit po?ycz? zarówno nowi, jak i funkcjonuj?cy ju? od jakiego? czasu przedsi?biorcy, z tym ?e pocz?tkuj?cy nie mog? po?yczy? wi?cej ni? 6000 z?otych. W zamian za to ProfiCredit oferuje proste i przejrzyste warunki oraz minimalne formalno?ci polegaj?ce na dostarczeniu tylko podstawowego zestawu dokumentów, oraz mo?liwo?? sp?aty po?yczki nawet w 24 ratach. Inn? dogodno?ci? jest za?atwienie wszystkich formalno?ci po?yczkowych z pomoc? doradcy. Wystarczy zostawi? swój numer telefonu i zamówi? rozmow?. Je?li wszystko przebiegnie pomy?lnie, gotówka powinna trafi? na konto przedsi?biorcy ju? nast?pnego dnia.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *