1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Po?yczka na weksel – b?d? czujny!

Po?yczka na weksel – b?d? czujny!

Po?yczka na weksel

Po?yczka na weksel to alternatywne rozwi?zanie dla tradycyjnych po?yczek oferowanych przez banki i instytucje po?yczkowe. Zaci?gni?cie takiej po?yczki to nic trudnego, lecz mo?e si? wi?za? z pewnymi konsekwencjami. Co to jest po?yczka na weksel? Kto mo?e j? dosta?? Na co uwa?a?? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w tym artykule.

Po?yczka na weksel – co to jest?

Wyja?niaj?c poj?cie “po?yczka na weksel”, najlepiej zacz?? od tego, czym jest weksel. Weksel to przede wszystkim papier warto?ciowy. Jest on dokumentem, który stanowi pisemne zobowi?zanie wystawcy lub wskazanej przez niego osoby, do zap?acenia okre?lonej kwoty pieni?dzy osobie wymienionej w tym wekslu. Zobowi?zanie musi zosta? sp?acone w okre?lonym terminie. Zasady wystawiania i obrotu wekslami reguluje Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo wekslowe (Dz.U. 2016 poz. 160).

W chwili z?o?enia podpisu na wekslu przez po?yczkobiorc?, weksel zyskuje moc prawn?. Od tego momentu po?yczkobiorca jest zobowi?zany do zwrotu kwoty znajduj?cej si? na dokumencie. Je?eli nie dojdzie do sp?aty tej kwoty, to dzi?ki wekslowi po?yczkodawca mo?e dochodzi? do swoich praw na drodze s?dowej i egzekucyjnej. Mo?na powiedzie?, ?e weksel jest zabezpieczeniem obu stron transakcji.

Nale?y zwróci? uwag?, ?e w polskim prawie istnieje równie? weksel in blanco, na którym nie znajduje si? kwota po?yczki. Po?yczkodawcy stosuj?c taki weksel, maj? prawo do dochodzenia dowolnej sumy pieni?dzy.

Po?yczka na weksel zazwyczaj jest udzielana osobie prywatnej przez osob?, która nie specjalizuje si? w dzia?alno?ci po?yczkowej. Oznacza to, ?e takiej po?yczki mo?e udzieli? ka?dy. Osoby te nazywane s? prywatnymi inwestorami i zarabiaj? na oprocentowaniu kredytu chwilówki. Ich og?oszenia mo?na cz?sto znale?? na ró?nych stronach internetowych i forach.

Je?eli chodzi o kwot? i cel po?yczki pod weksel, to jest ona udzielana na dowoln? sum? pieni?dzy. Co wi?cej, inwestora nie interesuje cel po?yczki, czyli mo?emy j? przeznaczy? na wszystko, np. remont domu, zakup sprz?tu, bie??ce wydatki.

Po?yczka na weksel – kto mo?e j? otrzyma??

Tak, jak po?yczki na weksel mo?e udzieli? ka?dy, to tak samo ka?dy mo?e j? otrzyma?. Tylko od prywatnego inwestora zale?y, komu zostanie udzielona po?yczka. Dla niektórych osób po?yczka pod weksel mo?e by? jedynym rozwi?zaniem, szczególnie je?li banki i instytucje po?yczkowe odmówi?y im po?yczenia pieni?dzy.

Z takiej po?yczki mog? skorzysta? równie? osoby, które s? zad?u?one lub maj? z?y wpis w BIK i BIG. Inwestor nie b?dzie bowiem sprawdza? wysoko?ci naszych zarobków czy te? nie b?dzie weryfikowa? naszej historii kredytowej, a wi?c tak? po?yczk? mo?emy otrzyma? maj?c negatywn? histori? kredytow?.

Po?yczka na weksel – na co uwa?a??

Przede wszystkim nale?y zadba?, aby weksel zawiera? okre?lon? kwot? do sp?aty. Dzi?ki temu b?dziemy mie? pewno??, jak? sum? pieni?dzy b?dziemy musieli odda?. Tak jak wy?ej wspominali?my, istniej? weksle bez wpisanej kwoty po?yczki tzw. weksle in blanco, dzi?ki którym po?yczkodawcy maj? prawo do dochodzenia dowolnej sumy pieni?dzy. Niesie to jednak ryzyko nadu?y?. Dlatego te? powinni?my podpisywa? tylko takie dokumenty, na których znajduje si? okre?lona kwota do sp?aty, co pozwoli nam unikn?? problemów ze sp?at? zobowi?za?, a tak?e uchroni nas przed oszustwami ze strony nieuczciwych po?yczkodawców. Decyduj?c si? na weksel in blanco, mo?emy nawet straci? ca?y swój maj?tek. Inwestor mo?e bowiem umie?ci? tam dowolnie wybran? przez siebie kwot?, któr? my b?dziemy musieli sp?aci?.

Zanim zdecydujemy si? na po?yczk? na weksel u konkretnego inwestora, warto jest poszuka? o nim informacji i opinii. Nale?y te? dok?adnie przeczyta? umow? wekslow?, gdy? jest ona podstawowym dokumentem udzielenia po?yczki. Pami?tajmy, ?e nawet je?li inwestor zapewnia nam ni?sz? kwot? do sp?aty, ni? ta zawarta na dokumencie, to takie zapewnienia nie maj? ?adnego znaczenia, poniewa? zawsze musimy zwróci? tak? sum? pieni?dzy, która widnieje na wekslu. Takie dzia?anie po?yczkodawcy ma na celu wykorzystanie naszej niewiedzy.

Koszty po?yczki na weksel, w porównaniu z po?yczkami oferowanymi przez instytucje pozabankowe, mog? okaza? si? wyj?tkowo wysokie. Nale?y podkre?li?, ?e instytucje pozabankowe podlegaj? regulacjom prawnym, okre?laj?cym warto?? maksymalnych odsetek za opó?nienie w sp?acie zobowi?zania i limit kosztów pozaodsetkowych. Po?yczki na weksel nie podlegaj? takim regulacjom.

Po?yczka na weksel – warto?

Podsumowuj?c, brak mo?liwo?ci zaci?gni?cia po?yczki w banku lub chwilówki w instytucji po?yczkowej mo?e ?wiadczy? o tym, ?e nie jeste?my zdolni do sp?aty ?adnego zobowi?zania. W zwi?zku z tym warto dok?adnie przemy?le? zaci?gni?cie po?yczki pod weksel. Na pocz?tku musimy dok?adnie przeanalizowa? nasze mo?liwo?ci finansowe, a tak?e zebra? informacje o potencjalnym po?yczkodawcy. Warto podkre?li?, ?e po?yczka na weksel nie jest dobrym pomys?em, je?li chcemy j? przeznaczy? na sp?at? innych d?ugów, gdy? mo?e to prowadzi? do spirali zad?u?enia.

Co wi?cej, przed podj?ciem decyzji o zaci?gni?ciu po?yczki na weksel, powinni?my pozna? zasady jej dzia?ania. Maj?c odpowiedni? wiedz?, mo?emy uchroni? si? przed podj?ciem z?ej decyzji, która jest nieodwracalna.

 

Autor: Emila Biernaciak

Biografia: Uko?czy?am Dziennikarstwo i Zarz?dzanie na Uniwersytecie Miko?aja Kopernika w Toruniu. W kr?gu moich zainteresowa? le?? szeroko poj?te finanse i nowoczesne technologie. Po godzinach, fanka motoryzacji, ksi??ek Stephena Kinga i le?nych spacerów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *