1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Po?yczka pod zastaw samochodu w lombardzie czy w firmie po?yczkowej?

Po?yczka pod zastaw samochodu w lombardzie czy w firmie po?yczkowej?

Po?yczka pod zastaw samochodu w lombardzie czy w firmie po?yczkowej?

Szybkie finansowanie w wysokiej kwocie, zw?aszcza je?li posiadamy negatywn? histori? kredytow? lub jeste?my zad?u?eni, mo?e by? trudne do uzyskania. Przed takim po?yczkobiorc? b?d? wzbrania? si? równie? instytucje pozabankowe, które promuj? odpowiedzialne po?yczanie, ale te? obawiaj? si?, ?e po?yczka udzielona takiej osobie nie zostanie oddana. Oczywi?cie, cz??? tych instytucji zrozumie trudn? sytuacj? wnioskodawcy i zgodzi si? na udzielenie po?yczki bez BIK lub bez KRD, ale trudno w takim przypadku oczekiwa? wygórowanej kwoty. Po?yczkami pozabankowymi, które mog? spe?ni? oczekiwania jednej i drugiej strony s? po?yczki pod zastaw samochodu. Mo?na j? uzyska? zarówno w instytucji po?yczkowej, jak i w lombardzie, oba sposoby za? s? równie popularne. Który jednak sprawdzi si? lepiej?

Po?yczki lombardowe – czy warto z takich skorzysta??

Takie po?yczki znane s? ju? od dawna, z racji tego, ?e funkcjonuj? w?a?ciwie na terenie ca?ego kraju, a wi?c s? bardzo szeroko dost?pne. Mo?na z nich skorzysta? bez d?ugiego i pracoch?onnego szukania najlepszej oferty i po prostu skierowa? si? do najbli?szego lombardu – zwykle bywa tak, ?e warunki lombardowe w jednym mie?cie s? bardzo do siebie podobne w ró?nych placówkach. Zaletami takich po?yczek jest równie? to, ?e dostaniemy je bardzo szybko i od r?ki, bez zb?dnych formalno?ci wszystko mo?emy za?atwi? na miejscu. Poza tym nie trzeba posiada? ?adnych dochodów, nie zostanie sprawdzona równie? wiarygodno?? kredytowa. Jedynymi dokumentami, który powinni?my posiada?, jest dowód osobisty oraz dokument potwierdzaj?cy to, ?e rzeczywi?cie jeste?my w?a?cicielami samochodu. Takie po?yczki nie s? jednak pozbawione wad – omówimy je w kolejnych paragrafach.

Na jak? kwot? mog? liczy? w lombardzie i w firmie po?yczkowej?

Niew?tpliw? i najwi?ksz? zalet? pozabankowych po?yczek pod zastaw (nie tylko samochodu, ale równie? innych przedmiotów lub nieruchomo?ci) jest fakt, ?e o ile zastawiane przedmioty maj? odpowiednia warto??, mog? pomóc ich w?a?cicielowi w uzyskaniu naprawd? wysokiej kwoty po?yczki, niedost?pnej w ofertach chwilówek, a nawet d?ugoterminowych po?yczek ratalnych. Za wysok? kwot? idzie tak?e d?ugi, kilkudziesi?ciomiesi?czny okres finansowania. W obecnie funkcjonuj?cych na rynku firmach mo?emy uzyska?:

  • Mogo – 45 tysi?cy z?otych/47 miesi?cy
  • Autokapita? – 100 tysi?cy z?otych/48 miesi?cy
  • Motopo?yczka – 50 tysi?cy z?otych/60 miesi?cy

Oczywi?cie, kwota po?yczki nie jest dowolna, ale musi zawiera? si? w okre?lonej warto?ci procentowej samochodu. Po?yczki pozabankowe, w zale?no?ci of firmy oferuj? od 60 do 80% warto?ci pojazdu. Jest to warto?? tak wysoka, gdy? ryzyko ponoszone przez firm? po?yczkow? jest relatywnie niskie – zabezpieczenie finansowe stanowi samochód, wi?c mog? mie? pewno??, ?e przynajmniej cz??? d?ugu zostanie sp?acona. B?dzie to z pewno?ci? kwota procentowo wi?ksza ni? ta, któr? instytucja po?yczkowa mo?e uzyska?, sprzedaj?c d?ug firmie windykacyjnej.

Kwoty wyp?acane przez lombardy b?d? mniejsze. W najlepszym przypadku mo?emy uzyska? nie wi?cej ni? 40-50% warto?ci samochodu. Lombard sam t? warto?? ustali na podstawie wypracowanych przez siebie wytycznych lub na za pomoc? np. portali aukcyjnych, gdzie mo?na sprawdzi? ceny samochodów takiej samej klasy i w podobnym stanie. Po?yczka lombardowa mo?e by? jeszcze mniejsza w przypadku, gdy po?yczkobiorca jest zdesperowany i bardzo zale?y mu na czasie.
Nie warto równie? liczy? na tak d?ugi jak w firmie po?yczkowej okres finansowania, który wynosi 4-5 lat. Lombard zgodzi si? na nie d?u?ej ni? rok, cho? taki okres równie? jest niezwykle rzadko spotykany. Zwykle jest to okres du?o, du?o krótszy, zawieraj?cy si? nawet w 30 dniach.

Lombard a firma po?yczkowa – czy mog? u?ywa? samochodu?

Wszystkie firmy po?yczkowe, które udzielaj? samochodowych po?yczek online, zabieraj? samochód tylko w wypadku, w którym po?yczkobiorca notorycznie wstrzymuje si? od sp?aty po?yczki – przej?cie samochodu jest wi?c ostateczno?ci?. Je?eli po?yczkobiorca jest osob? sumienn? i sp?aca raty po?yczki regularnie, mo?e cieszy? si? samochodem przez ca?y okres finansowania. Co wi?cej – dalej jest jego wi?kszo?ciowym w?a?cicielem, posiadaj?cym 51% udzia?ów. Przew?aszczenie na czas trwania umowy jest wi?c tylko cz??ciowe. Trzeba si? liczy? z tym, ?e w firmie po?yczkowej nale?y zostawi? zapasow? par? kluczyków do pojazdu, kart? pojazdu oraz kopi? dowodu rejestracyjnego. W niczym jednak nie zak?óca to u?ytkowania.
Praktyka lombardów i autokomisów w tej kwestii bywa ró?na i zale?y od konstrukcji umowy zastawu. Niektóre placówki mog? zgodzi? si? na u?ytkowanie, ale jest to raczej rzadko??. Najcz??ciej bywa tak, ?e samochód jest po prostu przez lombard przechowywany. Mo?e to by? wynaj?te do tego miejsce (gdy lombard jest wielobran?owy) lub stan?? na w?asnym parkingu autokomisu. W taki przypadku w kliencie mo?e rodzi? si? obawa o to, co b?dzie si? dzia? z takim samochodem. Nie ma pewno?ci, czy zastanie pojazd w takim samy stanie, w jakim go zostawi?. Mo?e on by? u?ywany np. do jazd testowych autokomisów, mimo ?e nie mo?e by? im sprzedany.

W obu przypadkach nale?y zachowa? ostro?no??

Widoczne na powy?szych przyk?adach jest z pewno?ci? to, ?e po?yczki lombardowe s? zdecydowanie mniej korzystne ni? po?yczki w firmie pozabankowej. Jednak obie formy to ryzyko dla po?yczkobiorcy, które b?dzie musia? wkalkulowa? w swoje mo?liwo?ci finansowe. Trzeba pami?ta?, ?e pospiech nie jest dobrym doradc?, szczególnie je?li decydujemy si? na po?yczk? lombardow?.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *