1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Po?yczka Provident – samoobs?ugowa czy z obs?ug? domow??

Po?yczka Provident – samoobs?ugowa czy z obs?ug? domow??

Po?yczka Provident – samoobs?ugowa czy z obs?ug? domow??

Provident jest jedn? z najd?u?ej funkcjonuj?cych na polskim rynku firm po?yczkowych i mo?na z czystym sumieniem nazwa? j? pionierem po?yczkowym w naszym kraju. Pocz?tkowo kojarzona by?a g?ównie z po?yczkami z obs?ug? domowa, cho? wraz z rozwojem rynku rozpocz??a tak?e dzia?alno?? internetow?. Dzi? jej flagowymi produktami s? Po?yczka Samoobs?ugowa oraz Po?yczka Dopasowana z mo?liwo?ci? wyp?aty gotówk?. Któr? wybra??

Po?yczka samoobs?ugowa w Provident – na jakie warunki mo?na liczy??

Provident w swojej po?yczce internetowej zaproponowa? swoim klientom a? 15 tysi?cy z?otych do sp?aty w nawet 36 miesi?cznych ratach, z tym ?e po?yczka maksymalna mo?e by? roz?o?ona wy??cznie na 24 oraz 36 miesi?cy, za? im mniejsza jest wysoko?? po?yczki, tym krótsze s? okresy sp?aty do wyboru. Mimo tego nie mo?na ich ustawi? dowolnie – do wyboru s? wy??cznie 3, 6, 12, 18, 24 lub 36 rat.

Zaci?gni?cie Po?yczki Samoobs?ugowej nie ró?ni si? niczym od tego, co mo?na spotka? w innych firmach po?yczkowych. Procedura w podobny sposób opiera si? na kilku krokach: zarejestrowaniu konta klienta, wys?aniu wniosku po?yczkowego, dokonaniu weryfikacji swojej to?samo?ci, otrzymaniu decyzji i wys?aniu pieni?dzy przez firm? na podane przez klienta konto. Jeszcze przed powstaniem zobowi?zania klient mo?e zaznajomi? si? tak?e z kosztami. Wygl?daj? one nast?puj?co:

• 15 000 z?/ 36 rat – 19 778 z? kosztów
• 15 000 z?/ 24 raty – 15 511 z? kosztów
• 10 000 z?/ 24 raty – 10 340 z? kosztów
• 5000 z?/12 rat – 3107 z? kosztów
• 2000 z?/ 6 rat – 853 z? kosztów

Jak wida?, najdro?szymi po?yczkami w Provident s? po?yczki bardzo d?ugoterminowe. Dzieje si? tak jednak w?a?ciwie w ka?dej po?yczce ratalnej z tak d?ugim okresem sp?aty. Dla przyk?adu po?yczka w wysoko?ci 15 tysi?cy z?otych w 36 ratach w Hapi Po?yczki przyniesie 17 418 z?otych kosztów – przy tak d?ugim okresie finansowania s? to koszty porównywalne. Mniejsze po?yczki natomiast b?d? jednak prawie takie same jak w innych firmach.

Kto zyska na Po?yczce Samoobs?ugowej w Provident?

Po?yczki online szturmem wdar?y si? na rynek finansowy i zyska?y naprawd? du?e grono lojalnych po?yczkobiorców. Ich obecna pozycja na rynku wynika z kilku wa?nych dla po?yczkobiorców powodów. Pierwsz? z nich jest niew?tpliwa wygoda – nie trzeba wychodzi? z domu, wystarczy posiada? komputer lub inne urz?dzenie maj?ce dost?p do Internetu oraz konto bankowe. Poza tym tutaj czas jest na wag? z?ota. Po?yczka w 15 minut nie jest fikcj? ani chwytem marketingowym i cho? zale?y od kilku czynników, nie jest to przesada. Te cechy sprawiaj?, ?e po po?yczk? si?gamy ch?tnie w sytuacjach podbramkowych, kiedy konieczne jest finansowanie szybkie i ?atwe, niewymagaj?ce formalno?ci ani za?wiadcze?.

Jest jeszcze jedna kwestia, która do?? rzadko poruszana jest w kontek?cie po?yczek online. Jest to dyskrecja i brak poczucia wstydu. Wybieraj?c Po?yczk? Samoobs?ugow?, klient mo?e uzyska? gotówk? samodzielnie, bez kontaktu z osobami trzecimi. Nie musi te? nikomu t?umaczy? si? ze swojej sytuacji materialnej czy zarobków. Co prawda, trzeba takie informacje poda? we wniosku po?yczkowym, ale ten internetowy wydaje si? anonimowy. Po?yczkobiorca nie czuje wi?c presji na wzi?cie po?yczki, presji czasu (pracownik firmy raczej nie umówi si? z po?yczkobiorc? na ca?odzienn? wizyt?) ani potrzeby t?umaczenia si?, na co s? mu potrzebne pieni?dze. Mo?e to zrobi? spokojnie, w zaciszu domowym.

Po?yczka Dopasowana w Provident – czym si? ró?ni?

Warunki finansowe po?yczki z obs?ug? domow? s? podobne. Tutaj równie? mo?na po?yczy? maksymalnie 15 tysi?cy z?otych, Po?yczkobiorca mo?e sobie wybra?, czy chce sp?aca? raty miesi?czne (od 3 do 24), czy tygodniowe (od 30 do 90), z tym ?e w tej drugiej opcji mo?e po?yczy? nie wi?cej ni? 10 tysi?cy z?otych. Dodatkowym udogodnieniem, z którego mo?na skorzysta? w tym przypadku, jest mo?liwo?? wykupienia Pakietu Medycznego i Pakietu Ochronnego. Zapewniaj? one ubezpieczenie od nast?pstw nieszcz??liwych wypadków, a tak?e chroni? od konsekwencji braku sp?aty, gdyby po?yczkobiorca na skutek wypadku by? niezdolny do pracy lub poniós? ?mier?.

Najwi?ksz? ró?nic? jest natomiast to, ?e w tym przypadku ca?a procedura po?yczkowa nie przebiega internetowo, a podczas wizyty pracownika Providenta w domu klienta. W ten sposób za?atwione zostan? wszystkie formalno?ci, w tym:

• z?o?enie wniosku (cho? w Provident mo?na go wype?ni? tak?e online);
• weryfikacja to?samo?ci poprzez okazanie pracownikowi firmy dowodu osobistego;
• podpisanie umowy;
• wyp?ata pieni?dzy;
• sp?ata zobowi?zania.

Wszystkie szczegó?y po?yczki ustalane s? na miejscu, podczas wizyty domowej, tak aby by?a ona jak najbardziej korzystna dla po?yczkobiorcy – st?d te? nazwa Po?yczka Dopasowana.

Jakie s? najwi?ksze zalety po?yczki z obs?ug? domow? w Provident?

Z tej formy po?yczania najch?tniej skorzystaj? ci po?yczkobiorcy, którzy nie ufaj? finansowym transakcjom internetowym i ceni? sobie bezpo?redni kontakt z pracownikiem. W ten sposób nie s? oni zmuszeni podawa? nikomu swoich danych bankowych (ani loginu i has?a, jak w przypadku weryfikacji przez Instantor), a po?yczka nie pozostawi ?adnego ?ladu na koncie bankowym. Dodatkowo po?yczkobiorca ma mo?liwo?? wyja?nienia wszystkich w?tpliwo?ci co do umowy od razu, bez konieczno?ci dzwonienia na infolini? lub kontaktowania si? z firm? po?yczkow? w inny sposób.

Klient Providenta mo?e sobie wygodnie ustali? termin wizyty, dok?adnie wtedy, kiedy ma czas. W ten sam sposób dokonuje równie? sp?aty po?yczki. Nie musi wi?c pami?ta? o wykonaniu przelewu, ani nie musi si? obawia?, ?e ten przelew wykona b??dnie. Pracownik firmy sam odbierze pieni?dze, a po?yczkobiorca mo?e przy tym sprawdzi? stan swoich sp?at i, w razie konieczno?ci, przedyskutowa? wszystkie interesuj?ce go kwestie po?yczkowe.

Wad? po?yczek z obs?ug? domow? jest oczywi?cie to, ?e ca?a procedura przebiega wolno i na pewno musi min?? przynajmniej 24 godziny do wyp?aty pieni?dzy (to zale?y od miejscowo?ci, w której si? mieszka). Jest to jednak koszt tego, ?e po?yczkodawca sam nie musi si? martwi? o ca?? procedur? i nie musi wychodzi? z domu, by mie? gotówk? – nawet po to, by wyp?aci? pieni?dze z bankomatu. Wida? wi?c, ?e zarówno Po?yczka Samoobs?ugowa, jak i Po?yczka Dopasowana wzajemnie si? uzupe?niaj? i to, co jest wad? w jednej, b?dzie zalet? w drugiej. Wybór nale?y do po?yczkobiorcy.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *