1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Po?yczka przez Internet? Tak!

Po?yczka przez Internet? Tak!

Po?yczka przez Internet? Tak!

?mia?o mo?na powiedzie?, ?e Internet zdominowa? wspó?czesne ?ycie. Poza nieograniczonym dost?pem do informacji, sie? proponuje nam o wiele wi?cej mo?liwo?ci, z których zreszt? ch?tnie korzystamy podczas wykonywania wielu codziennych czynno?ci. Przyzwyczaili?my si? ju? do internetowych zakupów, p?acenia rachunków w formie online, wype?niania i przesy?ania dokumentów. Internet s?u?y nam do zabawy, pracy i nauki. Tak du?a rola, jak? odgrywa w naszym codziennym ?yciu, ma mocne uzasadnienie – korzystanie z sieci jest bardzo wygodne, a przy tym zapewnia nam niesamowit? oszcz?dno?? czasu. Zamiast sta? w kolejce do kasy, okienka pocztowego czy te? stoiska obs?ugi klienta, w??czamy dowolne urz?dzenie mobilne i dos?ownie w kilka minut za?atwiamy wszystko to, na co w normalnych okoliczno?ciach, si?gaj?c po tradycyjne metody, musieliby?my przeznaczy? kilka godzin.

Z powodu tego, ?e coraz cz??ciej i ch?tniej dokonujemy ró?nych czynno?ci za po?rednictwem Internetu, instytucje, urz?dy i inne placówki u?yteczno?ci publicznej staraj? si? rozszerzy? swoj? dzia?alno??, przenosz?c wiele swoich us?ug w?a?nie do sieci. Takie rozwi?zanie wprowadzi?y te? instytucje po?yczkowe udzielaj?ce szybkich po?yczek. Dzi?ki temu, aby wzi?? po?yczk?, wystarczy usi??? wygodnie, przygotowa? dowód osobisty i zastanowi? si?, ile chcemy po?yczy?. Prawda, ?e proste? Je?li wi?c zmagasz si? z ci?g?ym brakiem wolnego czasu i rozwa?asz skorzystanie z oferty chwilówki – ta opcja jest w?a?nie dla Ciebie!

Wygodnie i zawsze na czasie, czyli chwilówka przez Internet

Nie bez powodu po?yczki online ciesz? si? tak du?ym zainteresowaniem w?ród po?yczkobiorców. Analizuj?c korzy?ci p?yn?ce z wyboru takiej opcji, fakt ten wydaje si? ca?kowicie uzasadniony. Ogromna oszcz?dno?? czasu w tym przypadku zdecydowanie wysuwa si? na pierwszy plan. Dzi?ki temu, ?e mo?emy wype?ni? wniosek o przyznanie po?yczki za po?rednictwem Internetu, ca?a procedura – od jego z?o?enia, a? po przelanie ?rodków na wskazany przez klienta numer rachunku bankowego – trwa naprawd? krótko. Niektóre instytucje po?yczkowe dopuszczaj? mo?liwo?? dokonania wszystkich procedur w formie online.

Jak to wygl?da w praktyce? Otó? po przes?aniu wype?nionego przez klienta wniosku, zawieraj?cego jego dane personalne oraz oczekiwane warunki po?yczki (kwota, termin sp?aty, ewentualny system ratalny), rozpoczyna si? proces jego weryfikacji. Po pozytywnym rozpatrzeniu, bezpo?rednio pod adres sta?ego zameldowania wskazany przez po?yczkobiorc? dociera kurier wraz z umow? gotow? do podpisania. Po dope?nieniu wszystkich formalno?ci odpowiednia suma pieni?dzy, zgodnie z wcze?niejszymi ustaleniami zawartymi pomi?dzy obiema zainteresowanymi stronami, w bardzo krótkim czasie trafia na rachunek bankowy klienta, który od razu mo?e przeznaczy? j? na dowolny cel. Szybko, wygodnie i bez ?adnych trudno?ci.

Zalety internetowych po?yczek

Jedn? z najwa?niejszych zalet tego rodzaju po?yczek niezmiennie pozostaje oszcz?dno?? czasu. Zamiast traci? cenne godziny na dotarcie do najbli?szej placówki oraz na oczekiwanie na swoj? kolej, a nast?pnie na rozmow? z jej przedstawicielem, wystarczy, ?e znajdziemy wolny moment, aby zapozna? si? z dost?pn? ofert?, a nast?pnie uzupe?nimy prawid?owo wniosek o przyznanie po?yczki. Praktycznie od razu mo?emy oczekiwa? na jego rozpatrzenie, a nast?pnie cieszy? si? z dodatkowej gotówki na swoim koncie. Tak naprawd? do tego celu potrzebujemy wy??czenie urz?dzenia mobilnego z dost?pem do sieci i oczywi?cie musimy po?wi?ci? chwili uwagi.

Z internetowych po?yczek mo?emy skorzysta? tak?e wtedy, kiedy z powodu choroby, opieki nad ma?ym dzieckiem lub innych przyczyn nie mo?emy wyj?? z domu. Dzi?ki formalno?ciom w wersji online, w ka?dej z wymienionych sytuacji bez ?adnych przeszkód mo?emy zasili? swoje konto ekstra ?rodkami, co w przypadku tradycyjnych po?yczek czy te? kredytów bankowych by?oby po prostu niemo?liwe. Internetowe chwilówki s? wi?c nie tylko szybkie, ale te? bardzo wygodne.

Kolejn? zalet? jest mo?liwo?? korzystania z licznych akcji promocyjnych, dost?pnych dla klientów internetowych chwilówek. W zale?no?ci od wybranej oferty, rabaty i promocje mog? dotyczy? ró?nych aspektów po?yczki i mog? si? one wi?za? np. z obni?eniem kosztów po?yczki lub z mo?liwo?ci? bezp?atnego wyd?u?enia terminu jej sp?aty.

Na korzy?? internetowych po?yczek, podobnie jak ich tradycyjnej formy, przemawia te? znaczne ograniczenie wymaga? stawianych klientom przez po?yczkodawców. Niektóre instytucje po?yczkowe zupe?nie zrezygnowa?y z kryteriów dotycz?cych wysoko?ci dochodu czy sta?o?ci zatrudnienia, wymagaj?c od osób ubiegaj?cych si? o po?yczk? wy??cznie sko?czenia 18 lat oraz prawid?owego wype?nienia wniosku zawieraj?cego dane personalne.

Na co zwróci? uwag??

Ubiegaj?cy si? o przyznanie internetowej po?yczki przede wszystkim powinien dobrze zapozna? si? z jej ofert?, a wi?c sprawdzi? zarówno jej koszt, jak i ogólne warunki (termin sp?aty, wysoko?? prowizji, zasady egzekwowania d?ugu w sytuacji nieterminowej sp?aty po?yczonej sumy). Aby jak najbardziej zwi?kszy? zakres swojego bezpiecze?stwa, nale?y zapozna? si? tak?e z ogólnymi zasadami funkcjonowania danej instytucji po?yczkowej, okre?lonymi i zawartymi w jego regulaminie. Bardzo wa?ne jest to, aby upewni? si?, czy firma, z us?ug której zamierzamy skorzysta?, dzia?a w sposób legalny, przestrzegaj?c prawnych regulacji narzucanych tego rodzaju instytucjom.

Dodatkowo warto sprawdzi? opinie klientów. Je?eli obawiamy si? elektronicznego wype?niania wniosku, mo?emy jedynie przejrze? wybran? ofert? online, a nast?pnie umówi? na rozmow? telefoniczn? lub osobist? z przedstawicielem wybranej przez nas firmy. Sama umowa równie? mo?e zosta? przez nas podpisana osobi?cie w siedzibie instytucji po?yczkowej – wystarczy, ?e znajdziemy ofert? stwarzaj?c? klientowi tak? mo?liwo??.

Starajmy si? jak najbardziej dostosowa? warunki po?yczki do w?asnych potrzeb i sytuacji materialnej, w której si? aktualnie znajdujemy. Zanim zdecydujemy si? skorzysta? z przygotowanej dla nas propozycji, zastanówmy si?, czy rzeczywi?cie potrzebujemy tak wysokiej kwoty po?yczki, czy mo?e uda nam si? rozwi?za? swoje k?opoty za pomoc? mniejszej sumy. Nie zapominajmy, ?e ka?de dodatkowo po?yczone pieni?dze to wi?ksza suma zad?u?enia, cz?sto powi?kszona o odsetki. Dostosujmy termin sp?aty zobowi?zania do w?asnych mo?liwo?ci oraz wysoko?ci miesi?cznych dochodów. Je?eli obawiamy si? trudno?ci w sp?acie po?yczki w wyznaczonym terminie, zdecydujmy si? na ofert?, która dopuszcza mo?liwo?? przesuni?cia okresu sp?aty d?ugu.

Je?eli boimy si? natomiast o to, ?e wysoko?? naszych comiesi?cznych dochodów mo?e okaza? si? niewystarczaj?ca do tego, aby?my mogli sp?aci? ca?o?? zobowi?zania w jednorazowej formie, mo?emy wybra? po?yczk? rataln?. Wysoko?? kolejnych rat ustalmy tak, aby ich sp?ata nie zaburza?a funkcjonowania naszego domowego bud?etu. Pami?tajmy, ?e im bardziej elastyczn? ofert? wybierzemy, tym korzystniejsza i ?atwiejsza w sp?acie b?dzie dla nas po?yczka.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *