1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Po?yczka ratalna: sp?ata tygodniowa. Warto sp?aca? w taki sposób?

Po?yczka ratalna: sp?ata tygodniowa. Warto sp?aca? w taki sposób?

Po?yczka ratalna: sp?ata tygodniowa. Warto sp?aca? w taki sposób?

Najwa?niejszym obowi?zkiem po?yczkobiorcy jest sp?ata zaci?gni?tego zobowi?zania, bez wzgl?du na to, czy b?dzie to chwilówka, czy po?yczka ratalna. Od preferencji i mo?liwo?ci finansowych zale?y to, jaki typ po?yczki b?dzie dla niego najdogodniejszy i pozwalaj?cy na zachowanie p?ynno?ci finansowej. Dlatego te? niektóre firmy oferuj? równie? po?yczki z ratami tygodniowymi, które znajduj? swoich zwolenników. Dla kogo takie po?yczki b?d? rozwi?zaniem optymalnym, a kto powinien ich unika??

Tygodniowy system sp?aty – mniejsze kwoty

Mówi?c po?yczka ratalna, my?li si? „miesi?czna rata”. To prawda, na rynku funkcjonuje najwi?cej w?a?nie takich firm, a w?ród najbardziej zaufanych mo?na wymieni? Zaplo, Hapi Po?yczki, Super Grosz czy Wonga. Cech? wspóln? tych firm jest równie? to, i? w po?yczkach ratalnych mog? one zaproponowa? wysokie kwoty (do 15 tysi?cy z?otych). Mo?na wi?c mniema?, ?e miesi?czne raty b?d? do?? wysokie. Rata tygodniowa by?aby oczywi?cie proporcjonalnie mniejsza, ale wci?? zbyt du?a, by mo?na by?oby j? bez problemu zgromadzi? w ci?gu tygodnia. St?d te?, firmy, które oferuj? po?yczki z tygodniow? sp?at?, mog? zaproponowa? kwoty mniejsze, nieprzekraczaj?ce kilku tysi?cy z?otych. Takie po?yczki s? wi?c mniejszym obci??eniem dla klienta, mimo ?e zobowi?zanie finansowe i op?aty b?d? wynosi? zwykle tyle samo.

Provident – sprawdzone rozwi?zanie rat tygodniowych

Dzisiejszy kszta?t rynku po?yczkowego mo?e pozwoli? zapomnie? o tym, i? kilkana?cie lat temu, kiedy firmy po?yczkowe dopiero raczkowa?y na polskim gruncie, sp?ata w systemie tygodniowym by?a raczej codzienno?ci?, a przodowa?a w tym firma Provident. Taki system sp?aty zachowa? si? do dzi?, a dodatkowo w dalszym ci?gu praktykowane s? tak?e po?yczki z obs?ug? domow?. Renoma firmy i wieloletnie przywi?zanie klientów poskutkowa?y tym, ?e dzi? Provident mo?e zaproponowa? swoim klientom a? 15 tysi?cy z?otych z 90-tygodniowym okresem sp?aty, co jest kwot? rzadk? w przypadku tego typu po?yczek.

Po?yczka z tygodniow? sp?at? od Ekassa

Ciekawym ewenementem na polskim rynku finansowym jest firma Ekassa, która jako jedyna proponuje po?yczk? rataln? z tygodniowym systemem sp?aty, któr? mo?na zaci?gn?? wy??cznie internetowo. Ekassa jest tak?e jedn? z najbardziej wszechstronnych firm i swoim klientom mo?e zaoferowa? po?yczki-chwilówki, po?yczki ratalne na cele konsumenckie i po?yczki konsolidacyjne.

W taki sposób mo?emy po?yczy? 4000 z?otych, a tygodniowy system sp?aty ma zastosowanie tylko do po?yczki zwyk?ej. Myli? mo?e natomiast nazewnictwo stosowane przez t? instytucj? – dla u?atwienia poj?cia rzeczywistego okresu trwania po?yczki, podaje si?, ?e mo?na je zaci?gn?? na okres 1- 3 miesi?cy, ale w praktyce b?dzie to 3,7 lub 11 rat.

Czy trzeba obawia? si? tego, ?e po?yczka ze sp?at? tygodniow? b?dzie dro?sza? Niekoniecznie. Takie po?yczki mog? rzeczywi?cie by? bardziej kosztowne, ale dzieje si? tak ze wzgl?du na to, i? najcz??ciej s? to tak?e po?yczki z obs?ug? domow?, gdzie po?yczkobiorca musi ponie?? koszt oddelegowania pracownika terenowego. W przypadku Ekassy nie ma o to obaw, gdy? jest to po?yczka ca?kowicie internetowa. Zobaczmy, jakie kwoty wchodz? w gr?, je?li mówi? o kosztach po?yczki:

    • ma?a po?yczka w wysoko?ci 500 z?otych na 3 miesi?ce (7 rat) to tygodniowa op?ata w wysoko?ci 93 z?, a koszt po?yczki zawrze si? w 151 z?otych. Co ciekawe, mniejsze koszty poci?gnie za sob? po?yczka roz?o?ona na 11 tygodni – bo tylko 116 z?otych, a jedna rata to 56 z?otych, co jest kwot? ma?? i ?atw? do zebrania w ci?gu tygodnia,
    • po?yczka najwi?ksza w wysoko?ci 4000 z?otych w 11 ratach to ju? wi?ksza tygodniowa kwota, bo 450 z?otych. Nie mniej jednak, gdyby po?yczk? odda? tradycyjnie w 3-miesi?cznych ratach, wynios?yby one 1650 z?otych. Ta kwota jest ju? wysoka i istnieje ryzyko, ?e mog?aby si? „rozej??”.

Który sposób sp?aty rat wybra??

Nie da si? ukry?, ?e najcz??ciej wybieranym sposobem sp?aty po?yczki s? raty miesi?czne, g?ównie dlatego, ?e w?a?nie taki typ po?yczek dominuje. S? one najliczniejsze, a przez to pozwalaj? po?yczkobiorcy na najwi?ksz? swobod? wyboru najlepszej i najkorzystniejszej oferty. Poza tym bierze tutaj gór? przyzwyczajenie po?yczkobiorcy do takiego systemu, który jest w?a?ciwy równie? dla kredytów bankowych. Nie ma?? rol? odgrywa tutaj te? system wyp?at – w Polsce wynagrodzenie wyp?acane jest miesi?cznie, wi?c i w taki sposób planowany jest domowy bud?et, by wszystkie wydatki zosta?y w nim uwzgl?dnione.

Kto w takim razie powinien zdecydowa? si? na po?yczk? rataln? z tygodniowym systemem sp?aty? B?d? to przede wszystkim osoby, które maj? nieregularne dochody – takie, które nie pozwalaj? na dok?adne, okresowe planowanie bud?etu. W?ród takich osób mo?na wymieni? pracuj?ce na podstawie umowy o dzie?o lub prowadz? w?asn? dzia?alno?? gospodarcz?, a wynagrodzenie otrzymuj? za wykonane zlecenie, wi?c nawet co kilka dni.

Kolejn? grup?, która mo?e zdecydowa? si? na sp?acanie po?yczki co tydzie?, s? osoby niezdyscyplinowane, niepotrafi?ce rozplanowa? swoich wydatków. Tydzie? jest do?? krótkim okresem i bardziej prawdopodobne b?dzie to, ?e w tym czasie pieni?dze si? „nie rozejd?”. Takim osobom po prostu ?atwiej jest oddawa? ma?e kwoty, ale cz??ciej, ni? zbiera? wi?ksz? kwot?. Ponadto, tygodniowy system sp?aty b?dzie stymulowa? systematyczno?? i regularno??, a tak?e dzia?a? mobilizuj?co, by efektywniej zebra? ?rodki na sp?at? po?yczki, zw?aszcza ?e dodatkowym bod?cem mo?e by? tak?e to, ?e z tygodniowym systemem sp?aty ??czy si? tak?e obs?uga domowa.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *