1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Po?yczka ratalna z obs?ug? domow?? Gdzie tak? dostaniesz?

Po?yczka ratalna z obs?ug? domow?? Gdzie tak? dostaniesz?

ludzie

Chcesz otrzyma? po?yczk? rataln?, ale nie chcesz lub nie mo?esz wyj?? z domu? Nie posiadasz konta bankowego, co uniemo?liwia Ci otrzymanie dodatkowych pieni?dzy? W?a?nie dla takich klientów jak Ty firmy po?yczkowe przygotowa?y ofert? specjaln? – po?yczki ratalne z obs?ug? domow?. Dzi? podpowiemy, czym s? takie po?yczki i gdzie mo?na je zaci?gn??.

Cho? zaci?gaj?c popularn? chwilówk?, wszystkie niezb?dne czynno?ci (??cznie z podpisaniem umowy) wykonasz przez internet, w przypadku po?yczek ratalnych sytuacja wygl?da ju? nieco inaczej. W wi?kszo?ci firm po?yczkowych, oferuj?cych po?yczki ratalne konieczne b?dzie podpisanie papierowego egzemplarza umowy. W zale?no?ci od po?yczkodawcy, umow? b?dziesz móg? podpisa? w oddziale firmy lub… we w?asnym domu.

Czym s? po?yczki z obs?ug? domow??

Jak sama nazwa wskazuje, po?yczka z obs?ug? domow? to po?yczka, któr? mo?esz zaci?gn?? we w?asnym domu. Pracownik firmy po?yczkowej odwiedzi Ci? pod wskazanym adresem, aby? móg? podpisa? umow?. Dostarczy Ci równie? po?yczone pieni?dze, a co tydzie? b?dzie pojawia? si?, odbieraj?c od Ciebie kwot? raty. Trzeba przyzna?, ?e takie rozwi?zanie jest niezwykle wygodne.

Komfort i dyskrecja

Ogromnym walorem po?yczania pieni?dzy we w?asnym domu jest dyskrecja. A by otrzyma? dodatkowe ?rodki nie b?dzie musia? odwiedza? stacjonarnej siedziby firmy po?yczkowej. Równie? na Twoim koncie nie pojawi si? jakikolwiek ?lad po?yczonych pieni?dzy.

Dok?d po po?yczk? z obs?ug? domow??

Najbardziej znan? i sprawdzon? firm?, oferuj?c? po?yczki z obs?ug? domow? jest Provident. Na swój sukces i zaufanie klientów firma pracuje ju? ponad 18 lat. Celem Providenta jest dostarczanie prostych, rzetelnych i dost?pnych produktów finansowych. Jak deklaruje po?yczkodawca, z jego us?ug skorzysta?o ju? 3,9 miliona klientów, a poziom satysfakcji z jako?ci obs?ugi wynosi ponad 90%. Cho? Provident oferuje swoim klientom równie? tradycyjne po?yczki z przelewem na konto, to w?a?nie po?yczka z obs?ug? domow? jest jego sztandarowym produktem.

Kto mo?e zaci?gn?? po?yczk? z obs?ug? domow? w Providencie?

Provident nie ma wygórowanych wymaga? w stosunku do swoich klientów. Aby otrzyma? pieni?dze, nale?y jedynie:

  • mie? uko?czone 18 lat,
  • posiada? sta?e zameldowanie, po?wiadczone wpisem w dowodzie osobistym,
  • posiadaj? polskie obywatelstwo,
  • posiadaj? sta?e ?ród?o dochodu w postaci pensji, renty lub emerytury.

Maksymalna kwota po?yczki z obs?ug? domow? wynosi obecnie 10 000 z?, a maksymalny czas sp?aty – 90 tygodni.

Jak ubiega? si? o po?yczk? z obs?ug? domow??

Provident, jako jedna z niewielu firm po?yczkowych umo?liwia zaci?gni?cie po?yczki nie tylko przez internet, ale równie? przez telefon. Oznacza to, ?e po po?yczk? z obs?ug? domow? mog? si?gn?? równie? osoby, które nie s? szczególnie bieg?e w obs?udze internetu i ceni? kontakt z przedstawicielem firmy po?yczkowej.

Po?yczka bez konta bankowego

Z oferty Providenta mog? skorzysta? równie? po?yczkobiorcy, którzy nie posiadaj? rachunku bankowego. Zaci?gaj?c po?yczk? z obs?ug? domow?, dostajesz do r?ki gotówk?. Równie? gotówk? sp?acasz tygodniowe raty. Trzeba przyzna?, ?e jest to ogromne u?atwienie nie tylko dla osób, które nie posiadaj? rachunku bankowego, ale równie? dla tych, których konto zosta?o zaj?te np. przez komornika. Dzi?ki po?yczce w Providencie równie? oni b?d? mieli szanse na otrzymanie dodatkowych ?rodków finansowych.

Ile kosztuje po?yczka z obs?ug? domow??

Za?ó?my, ?e chcesz zaci?gn?? po?yczk? w wysoko?ci 5000 z?, a sp?at? roz?o?ysz na 60 tygodniowych rat. Przy takich parametrach, tygodniowa rata b?dzie wynosi? 140,38 z?, a ca?kowity koszt po?yczki 3 422,46 z?. Oznacza to, ?e po?yczaj?c w Providencie 5000 z?, b?dziesz musia? zwróci? po?yczkodawcy a? 8 422,46 z?.

Okresowa przerwa w sp?acie

Je?li nie b?dziesz w stanie terminowo sp?aci? raty, mo?esz skorzysta? z oferowanej przez Providenta, okresowej przerwy w sp?acie. Okresowa przerwa w sp?acie to nic innego jak odroczenie terminu sp?aty, wynikaj?cego z pierwotnego harmonogramu. W przypadku po?yczki z rat? tygodniow? b?dziesz móg? skorzysta? z tej us?ugi maksymalnie 4 razy, po sp?aceniu przynajmniej 4 rat.

Czy Provident jest jedynym po?yczkodawc?, oferuj?cym po?yczki z obs?ug? domow??

Cho? Provident jest najbardziej znan? firma, udzielaj?c? po?yczek z obs?ug? domow?, nie jest na rynku „t? jedyn?”. Konkurentem Providenta jest firma Home Kredyt. Home Kredyt jest mark?, zarz?dzan? przez spó?k? Sfera Finansów SA – do?wiadczonego po?yczkodawc?, który ju? od kilku lat pr??nie dzia?a na polskim rynku po?yczek pozabankowych. Sfera Finansów jest cz?onkiem Konferencji Przedsi?biorstw Finansowych w Polsce.

Po?yczka w firmie Home Kredyt

Korzystaj?c z us?ug tego po?yczkodawcy b?dziesz móg? otrzyma? a? 10 000 z?, sp?acaj?c po?yczk? w maksymalnie 75 tygodniowych ratach.

Jak wnioskowa? o po?yczk? w Home Kredyt?

Wniosek po?yczkowy mo?esz z?o?y? przez internet, na stronie internetowej po?yczkodawcy lub przez telefon, dzwoni?c do biura obs?ugi klienta.

Kto mo?e otrzyma? po?yczk? w Home Kredyt?

Po?yczka w Home Kredyt jest dedykowana klientom, którzy:

  • s? w wiek od 18 do 75 lat,
  • posiadaj? sta?e ?ród?o dochodu w minimalnej wysoko?ci 500 z? netto miesi?cznie.

Ile kosztuje po?yczka w Home Kredyt?

Kalkulator po?yczkowy, dost?pny na stronie internetowej Home Kredyt umo?liwia wybór jedynie rat miesi?cznych. Zak?adaj?c, ?e po?yczysz 5000 z?, a p?atno?? roz?o?ysz na 12 miesi?cy, za po?yczone pieni?dze zap?acisz 3172 z?. Wysoko?? miesi?cznej raty wyniesie 681 z?, a ca?kowita kwota do sp?aty to 8172 z?. Po?yczkodawca deklaruje równie?, ?e czas oczekiwania na decyzj? to nawet godzina od momentu z?o?enia wniosku.

Zanim podpiszesz umow? z po?yczkodawc?

Zanim podpiszesz umow? po?yczkow? upewnij si?, ?e Twoja sytuacja finansowa pozwoli na terminow? sp?at? rat. Konsekwencje braku p?atno?ci mog? by? wyj?tkowo nieprzyjemnie. Nie tylko dla portfela.

Konsekwencje nieterminowej sp?aty

Je?li spó?nisz si? ze sp?at? po?yczki, po?yczkodawca b?dziesz móg? obci??y? Ci? dodatkowymi kosztami, wynikaj?cymi z zapisów umowy. Je?li zad?u?enie utrzyma si? d?u?ej, mo?liwe b?dzie nawet wypowiedzenie umowy i skierowanie sprawy do s?du. Aby odzyska? pieni?dze, po?yczkodawca mo?e skorzysta? z pomocy zewn?trznej firmy windykacyjnej. Jak nietrudno zgadn??, wszystkie koszty zwi?zane z windykacj? i post?powaniem s?dowym b?dzie musia? pokry? d?u?nik.

Obni?enie scoringu w BIK-u

Opó?nienie w sp?acie mo?e skutkowa? tak?e pogorszeniem historii kredytowej i obni?eniem scoringu w BIK-u. Niestety, nawet po sp?acie zad?u?enia ?atka nieuczciwego klienta mo?e ci?gn?c si? za Tob? jeszcze przez 5 lat.

Wpis do bazy d?u?ników

Je?li b?dziesz zwleka? ze zwrotem pieni?dzy co najmniej 60 dni, po?yczkodawca b?dzie mia? prawo wpisa? Twoje dane do jednej z baz d?u?ników. Taki wpis znacz?co zmniejszy Twoj? wiarygodno?? w oczach banków, firm po?yczkowych, a nawet operatorów telefonii komórkowej.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *