1. Chwilówki online
 2. >
 3. Porady
 4. >
 5. Po?yczka w Kredyt OK – korzystniejsze warunki online czy stacjonarnie ?

Po?yczka w Kredyt OK – korzystniejsze warunki online czy stacjonarnie ?

Po?yczka w Kredyt OK – korzystniejsze warunki online czy stacjonarnie ?

Rzadko który po?yczkodawca podbijaj?cy finansowy rynek internetowy, decyduje si? na udzielanie po?yczek równie? „na miejscu”, w punktach obs?ugi klienta. Szybko?? i ?atwo?? uzyskania po?yczki ca?kowicie online wypar?a z rynku chwilówki stacjonarne. Do?? wspomnie? o jednym z najwi?kszych po?yczkodawców, czyli Kredyty-Chwilówki, który z pocz?tkiem tego roku zamkn?? dzia?alno??. Niemniej jednak niektóre firmy po?yczkowe utrzyma?y si? na rynku i z powodzeniem prowadz? swoj? dzia?alno?? zarówno w Internecie, jak i stacjonarnie. Jednym z takich po?yczkodawców jest KredytOK, mog?cy przedstawi? bardzo zró?nicowan? ofert?. Czy która? z form po?yczkowych jest w takim wypadku korzystniejsza?

KredytOK – kim jest ten po?yczkodawca?

Mo?na powiedzie?, ?e KredytOK jest jednym z nielicznych na polskim rynku po?yczkodawców „z tradycjami”. Nieprzerwanie dzia?a bowiem ju? od prawie 20 lat, w czym mo?e go pobi? w?a?ciwie tylko Provident. Obecnie posiada a? 106 punktów us?ugowych na terenie ca?ego kraju. Bior?c pod uwag? fakt, ?e w Polsce jest obecnie 930 miast, KredytOK znajduje si? w 11,5% z nich. Oznacza to, ?e najcz??ciej w promieniu 50 kilometrów znajdziemy punkt obs?ugi klienta.

Spó?ka Capital Service, b?d?ca w?a?cicielem marki, jest nie tylko po?yczkodawc?, ale równie? i emisariuszem obligacji wartych ponad 3 miliony z?otych. Ta stabilna pozycja potwierdza jedynie wiarygodno?? KredytOK jako po?yczkodawcy. Zreszt?, znajduje to tak?e uj?cie w cz?onkostwie KredytOK w Konferencji Przedsi?biorstw Finansowych w Polsce, co zmusza do przestrzegania Zasad Dobrych Praktyk oraz etycznego, odpowiedzialnego po?yczania.

Po?yczka online w KredytOK – na jak? ofert? mo?emy liczy??

KredytOK dopiero jaki? czas temu rozpocz?? dzia?alno?? internetow?. By? mo?e w?a?nie dlatego oferta online nie jest tak rozbudowana i zawiera si? tylko w jednym typie po?yczki. Jest ni? po?yczka ratalna. Je?li jednak liczymy na tak wysokie kwoty jak Hapi Po?yczki czy Super Grosz, mo?emy si? rozczarowa?. Po?yczka online w KredytOK to bowiem niewielka kwota – 5000 z?otych i równi krótki okres sp?aty – od 3 do 6 miesi?cy.

Czy w takim przypadku mo?emy liczy? na konkurencyjne, ni?sze koszty? Zobaczmy. Po?yczka maksymalna w KredytOK (czyli 5000 z?/6 rat) to koszt ca?kowity oko?o 2165 z?otych. U konkurencyjnych po?yczkodawców musimy liczy? si? natomiast z poni?szymi kosztami:

 • Zaplo – 2146 z?;
 • Hapipo?yczki – 2132 z?;
 • Super Grosz – 2152 z?;
 • Provident – 2132 z?;
 • Ferratum – 2112 z?.

Jak wida?, koszty wszystkich po?yczek s? w?a?ciwie porównywalne, a oferta KredytOK nie wyró?nia si? ani na plus, ani na minus. Firma mo?e jednak zaproponowa? swoim klientom korzystne rozwi?zania, które z pewno?ci? podnios? komfort wnioskowania o po?yczk? i skróc? czas oczekiwania. Najwi?kszymi zaletami po?yczki online w KredytOK s?:

 • bardzo d?ugie godziny pracy infolinii (a wi?c i rozpatrywania wniosków) – od 6:00 do 22:00;
 • mo?liwo?? dokonania szybkiej weryfikacji za pomoc? aplikacji Kontomatik;
 • po?yczka zawsze wysy?ana jest do klientów za pomoc? przelewów ekspresowych, co sprawia, ?e ca?a procedura po?yczkowa mo?e zaj?? tylko 15 minut.

Po?yczki KredytOK w punktach obs?ugi

Po?yczkobiorcy, którzy narzekaj? na ma?o elastyczn? ofert? internetow? w KredytOK, z pewno?ci? uciesz? si? z tego, ?e w biurze firmy czeka na nich zdecydowanie bardziej zró?nicowana oferta. W?a?ciwie jest to a? sze?? ró?nych ofert. Przypatrzmy si? temu bli?ej:

 • Senior-Ratka. Z tej po?yczki skorzystaj? przede wszystkim emeryci i renci?ci, którzy nie wykazuj? zbytniej sympatii do rozwi?za? internetowych, ale te? nie zawsze maj? szans? uda? si? do punktu obs?ugi. Mog? j? wtedy zaci?gn?? przez telefon, a odebra? na najbli?szej poczcie lub w Banku Pocztowym. Po?yczka dopasowana jest równie? do kondycji finansowej emerytów – tak, by by?o im ?atwiej odda? po?yczon? kwot?. Mo?na po?yczy? od 300 do 2000 z?otych do sp?aty w ci?gu 3-24 miesi?cy. Reprezentatywny koszt takiej po?yczki to 611 z?otych dla po?yczki w wysoko?ci 1000 z? i okresie sp?aty wynosz?cym 12 miesi?cy.
 • Ratka Sp?atka. To po?yczka w bardzo ma?ej kwocie 500 z?otych do sp?aty w 4 ratach. Trzy pierwsze s? bardzo niskie, za? prawie ca?y po?yczony kapita? zawiera si? dopiero w tej ostatniej. Koszt po?yczki w wysoko?ci 400 z?otych to 162,57 z?. Dla porównania, taka sama po?yczka internetowa w KredytOK wygeneruje koszty w wysoko?ci oko?o 150 z?otych, ale przy równych ratach.
 • Mi?a Ratka. Mi?a Ratka to kwota taka sama, co w przypadku po?yczki online (czyli 5000 z?otych), z tym ?e po?yczk? mo?na sp?aca? nawet w ci?gu 23 miesi?cy. Jest wi?c korzystniejsza dla osób, które nie maj? odpowiedniej zdolno?ci kredytowej i, aby móc sp?aca? po?yczk? w ni?szych ratach, wybieraj? bardzo d?ugi okres sp?aty.
 • Po?yczka jak marzenie. W tej wersji po?yczkodawcy uzyskaj? nawet 15 000 z?otych z okresem sp?aty do 48 miesi?cy. Jest to wi?c po?yczka o takich samych parametrach, co znana z firmy Super Grosz. Zgodnie z przyk?adem reprezentatywnym, po?yczka w wysoko?ci 3500 z?otych do sp?aty w 45 miesi?cy przyniesie koszt 4264 z?ote. W Super Grosz za tak? sam? po?yczk? zap?acimy 4211 z?otych. S? to wi?c koszty porównywalne.
 • Auto Kasa. To po?yczka pod zastaw samochodu. Jej wysoko?? mo?e wynie?? 100 000 z?otych (65% warto?ci samochodu), a sp?aca? po?yczk? mo?na do 48 miesi?cy.
 • Karta KredytOK. Jest to po?yczka na kart? przedp?acon?, bardzo podobna do tej, jak? mo?emy znale?? w Karta Trzynastka. Dzi?ki temu, klient mo?e mie? sta?y dost?p do pieni?dzy i mo?liwo?? u?ywania karty po?yczkowej dok?adnie w taki sam sposób, w jaki u?ywa si? zwyk?ej karty p?atniczej.

Stacjonarnie czy online?

Z wylicze? wynika, ?e zarówno jedna, jak i druga forma po?yczki to koszt porównywalny do konkurencji. Po?yczka internetowa przyda si? tym, którzy nie maj? du?ych wydatków, ale potrzebuj? pieni?dzy natychmiast (co mog? uzyska? nawet w 15 minut). Ci, którzy licz? na kwoty wy?sze lub d?u?szy okres sp?aty, niestety musz? uda? si? do punktu obs?ugi, co nie zawsze b?dzie mo?liwe ze wzgl?du na miejsce zamieszkania. Mimo wszystko jest to oferta ciekawa i warta uwagi.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *