1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Po?yczka w Wonga – dlaczego warto?

Po?yczka w Wonga – dlaczego warto?

wonga

Po?yczki internetowe to doskona?y sposób na to, by szybko i ?atwo sfinansowa? swoje potrzeby, jakiekolwiek by one nie by?y. To wygodny sposób na to, by bez formalno?ci i bez wychodzenia z domu zdoby? potrzebn? gotówk?. Wszystko, czego potrzebuje po?yczkobiorca, zawiera si? w podstawowych rzeczach, do których dost?p ma wi?kszo?? naszego spo?ecze?stwa: to dowód osobisty, Internet, konto w banku oraz telefon komórkowy i adres e-mail. Z tego schematu nie wy?amuje si? tak?e Wonga, która ju? od 2013 roku udziela po?yczek polskim konsumentom i cieszy si? dobrymi opiniami. Bior?c pod uwag? to, jak bardzo popularna jest to po?yczka, mo?na zastanowi? si? nad tym, czy naprawd? warto skorzysta? z jej oferty?

 

Jak? po?yczk? mo?e nam zaproponowa? Wonga?

 

Wonga to jedna z pierwszych firm na polskim rynku, które zaproponowa?y szybk? po?yczk? przez Internet. Jest to jednocze?nie po?yczka, któr? mo?na uzyska? bez formalno?ci i bez za?wiadcze?. Warto równie? zwróci? uwag? na to, ?e jest to tak?e jedna z pierwszych firm, która zaproponowa?a po?yczk? na 60 dni. To dwa razy d?u?szy okres sp?aty ni? u wi?kszo?ci konkurencyjnych po?yczkodawców. Dodatkowo jest to po?yczka dost?pna nawet dla nowych klientów którzy – uwaga! – zap?ac? za ni? tylko 10 z?otych.

 

Po?yczka na d?u?ej?

Je?li chodzi o ofert? zró?nicowan? i wyró?niaj?c? si? z zalewu wszystkich, to wystarczy powiedzie?, ?e po?yczka w Wonga to oferta bardzo dobra. Wonga mo?e bowiem zaoferowa? równie? po?yczk? na raty. I to jak?! To naprawd? jedna z bardziej intryguj?cych ofert pozabankowych. Je?li interesuje nas du?a kwota zobowi?zania i równie d?ugi okres sp?aty po?yczki, to Wonga jest zdecydowanie dobrym wyborem. Ma?o który po?yczkodawca mo?e dorówna? tej firmie w kwestii parametrów – Wonga proponuje a? 20  tysi?cy z?otych, które mo?emy sp?aca? nawet przez 60 miesi?cy.

 

Po?yczka na raty w Wonga jest bardzo korzystna dla klientów. To oni sami decyduj?, ile pieni?dzy chc? po?yczy? i jak d?ugo b?d? oddawa? po?yczk?. Daje to niemal nieograniczone mo?liwo?ci swobodnego wyboru wysoko?ci jednej miesi?cznej raty.

 

Ile to kosztuje?

Jak ju? jeste?my przy kosztach… Wydaje si?, ?e po?yczka w Wonga to jedna z NAJ na polskim rynku pozabankowym: najwi?ksza kwota, najd?u?szy okres sp?aty. Czy tak samo jest równie? w odniesieniu do kosztów? Czy jest to tak?e po?yczka najta?sza? Có?, koszty po?yczki zale?? przede wszystkim od tego, jak kwot? i okres sp?aty wybierzemy, ale do?? powiedzie?, ?e RRSO przy najwy?ej ustawionych parametrach to tylko 18,24%.

 

To naprawd? atrakcyjna oferta, zbli?aj?ca si? do?? mocno do ofert instytucji bankowych. Zreszt?, klient mo?e zobaczy? to sam – wystarczy, ?e skorzysta z suwaków dost?pnych na stronie internetowej Wonga. Prosty kalkulator po?yczkowy natychmiast poka?e ca?kowit? kwot?, któr? trzeba b?dzie odda?.

 

Po?yczka na raty w Wonga jest bardzo prosta

Opinia powszechna w?ród obecnych i potencjalnych po?yczkobiorców jest taka, ?e naj?atwiejsza do otrzymania jest po?yczka krótkoterminowa. Tymczasem Wonga mo?e zaproponowa? równie prost? procedur? po?yczkow?, tak?e je?li chodzi o chwilówk? na raty. W?a?ciwie, nale?y zaznaczy?, ?e wygl?da dok?adnie tak samo. Co musimy zrobi?, by tak? po?yczk? otrzyma??

 

  1. Wybra? opcj? po?yczki ratalnej.
  2. Wype?ni? wniosek po?yczkowy.
  3. Zweryfikowa? swoj? to?samo??.
  4. Otrzyma? pieni?dze.
  5. Sp?aca? po?yczk? w równych miesi?cznych ratach.

 

Jak wida?, to tylko kilka prostych kroków, które zajm? nie wi?cej ni? kilka minut. Reszt? zajmie si? Wonga – zweryfikuje wniosek, sprawdzi klienta w Biurze Informacji Kredytowej oraz Biurach Informacji Gospodarczej i wyda decyzj? po?yczkow?. Jak zapewnia firma, otrzymanie pieni?dzy na swoim koncie bankowym to w wielu przypadkach kwestia tylko 15 minut i – co potwierdzaj? opinie klientów – jest to potwierdzony fakt.

 

Dobra po?yczka to bezpieczna po?yczka

Wonga, jako jeden z wielu po?yczkodawców, du?? wag? przyk?ada do bezpiecze?stwa udzielania po?yczek. Nie tylko, je?li chodzi o kwestie techniczne. Te oczywi?cie stoj? na najwy?szym poziomie, ale ze szczególn? trosk? traktowane jest przede wszystkim bezpiecze?stwo finansowe po?yczkobiorców.

 

Wonga dok?ada wszelkich stara?, by wszystkie procedury by?y dla klienta jasne i przejrzyste. Zrozumia?o?? zapisów zawartych w umowie, brak drobnego druku i niewykorzystywanie kruczków prawnych to podstawy. Ponadto podniesione zosta?y standardy weryfikacji, by zminimalizowa? ryzyko zaci?gni?cia po?yczki na nasze dane osobowe przez osob? trzeci?. Potwierdzaj? to z pewno?ci? opinie po?yczkobiorców, którzy starania firmy docenili przyznaj?c jej Gwiazd? Jako?ci Obs?ugi. Tysi?ce zadowolonych klientów z pewno?ci? nie mog? si? myli?!

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *