1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Po?yczka zosta?a wyp?acona za pó?no – czy to mo?na reklamowa??

Po?yczka zosta?a wyp?acona za pó?no – czy to mo?na reklamowa??

Po?yczka zosta?a wyp?acona za pó?no – czy to mo?na reklamowa??

Zarówno po?yczkobiorcy, jak i po?yczkodawcy w momencie podpisania umowy po?yczkowej obowi?zani s? przepisami ustawy o kredycie konsumenckim z 2011 roku. Okre?la on nie tylko zasady zawierania umów, ale równie? prawa i obowi?zki obu stron i sposób post?powania, gdyby która? z nich nie dotrzyma?a zapisów umowy. W zwi?zku z tym, reklamacji mo?na dokona? w ka?dym momencie, w którym który? z obowi?zków po?yczkodawcy nie zosta? dope?niony. Jednym z nich jest terminowe wyp?acenie kwoty po?yczki przez firm? po?yczkow?. Co zrobi?, je?li pieni?dze z po?yczki mia?y, zgodnie z obietnicami firmy po?yczkowej, trafi? na konto jeszcze tego samego dnia, a dotar?y pó?niej?

Kiedy mo?na z?o?y? reklamacj??

Ustawa o kredycie konsumenckim nak?ada na po?yczkodawc? obowi?zek zapisu w umowie po?yczkowej zasad i trybu post?powania reklamacyjnego. Dodatkowo, kwestie reklamacji rozpatrzone zosta?y w ustawie o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym z 2015 roku. W zwi?zku z tym, klient mo?e wnie?? reklamacj? w ka?dym przypadku, kiedy przekonany jest prawdziwo?ci swoich zastrze?e? wobec us?ug ?wiadczonych przez firmy po?yczkowe. To, czy reklamacja jest zasadna, rozstrzygn? nie tylko ustawy w?a?ciwe, ale równie? ogólne przepisy prawa.

Termin wyp?aty pieni?dzy zapisany w umowie

Reklamowanie zbyt pó?niej wyp?aty pieni?dzy nie jest ?atwe i najcz??ciej wynika z mglisto?ci tego terminu. Firmy po?yczkowe najcz??ciej dzie? wyp?aty pieni?dzy wskazuj? jako dzie?, w którym po?yczkodawca zleci? przelew bankowy. Tak post?puje np. Wonga, która w umowie zaznacza: „Dzie? Wyp?aty – dzie? wskazany w Potwierdzeniu Wyp?aty, w którym Po?yczkodawca zleca zrealizowanie przelewu wychodz?cego do Po?yczkobiorcy”. W taki sposób post?puje równie? wi?ksza cz??? firm, umywaj?c przy tym r?ce w przypadku, gdyby nast?pi?y jakie? perturbacje w banku i po?yczkobiorca otrzyma? kwot? po?yczki pó?niej ni? jest to deklarowane na stronie 15 minut.

Dodatkowo, najcz??ciej w umowach pojawia si? s?owo „niezw?ocznie”, bez jakiegokolwiek konkretnego okre?lenia, kiedy to „niezw?ocznie” mia?oby nast?powa?. Mo?na to interpretowa? ró?nie – mo?e by? to zarówno godzina, jak i jeden dzie? lub nawet kilka dni. W takim wypadku pole do reklamacji znacz?co si? zmniejsza i ma?e s? szanse na to, ?eby reklamacja zosta?a uznana za firm? po?yczkow? za zasadn?.

Inaczej sprawa wygl?da, gdy po?yczkodawca bombarduje stwierdzeniami „pieni?dze jeszcze tego samego dnia na koncie” lub „po?yczka w 15 minut”. Nawet je?li obwaruje to konkretnymi warunkami, np. dokonania weryfikacji poprzez szybk? aplikacj?, czy posiadania konta w tym samym banku, ale wyp?aci pieni?dze nast?pnego dnia (roboczego), z?amie on dan? obietnic?. Trzeba pami?ta? o tym, ?e has?a reklamowe równie? s? obowi?zuj?ce.

Co da reklamacja w przypadku opó?nienia w wyp?acie?

Je?li reklamujemy us?ugi nie otrzymawszy jeszcze pieni?dzy, wtedy oczywi?cie mo?emy liczy? na to, ?e pieni?dze te zostan? wyp?acone niezw?ocznie. Je?eli reklamujemy ju? po otrzymaniu wyp?aty po?yczki, ale by?a to wyp?ata w naszym mniemaniu spó?niona, ci??ko b?dzie usun?? przedmiot sporny i cofn?? skutki takiego wydarzenia. Jakkolwiek, mo?na si? zastanawia?, czy po?yczkobiorcy nie przys?uguje w tym przypadku rekompensata: finansowa lub w innej formie, np. zmniejszenia kosztów prowizji.

Trzeba pami?ta? równie? o tym, i? reklamacja powinna zosta? rozpatrzona w ci?gu 30 dni i najprawdopodobniej taki czas zajmie to firmie po?yczkowej (rzadko kiedy mo?na spodziewa? si? reklamacji przed up?ywem terminu). Oznacza to, ?e w taki przypadku po?yczkobiorca musi zwróci? kwot? po?yczki, je?li jest to chwilówka, wraz z wszystkimi op?atami zawartymi w umowie – reklamacja w toku nie oznacza tego, ?e nie trzeba wywi?za? si? ze swoich obowi?zków, czyli terminowej sp?aty po?yczki. Dopiero po tym mo?na dochodzi? swoich praw.

Jak napisa? reklamacj??

Reklamacja powinna by? z?o?ona zgodnie z wytycznymi zawartymi w umowie po?yczkowej. Instytucje pozabankowe same okre?laj? tryb, w jakim mo?e to nast?pi?. Najcz??ciej b?dzie to:

  • pisemnie, osobi?cie w siedzibie po?yczkodawcy,
  • pisemnie z wysy?k? listown?,
  • ustnie za po?rednictwem Dzia?u Obs?ugi Klienta,
  • elektronicznie za pomoc? wskazanego adresu e-mail.

Forma dokumentu jest dowolna, ale powinna zawiera? elementy jasno wskazuj?ce na to, i? jest to reklamacja. Przede wszystkim powinno ono zawiera? jasne stwierdzenie faktu i s?owo „reklamacja”, najlepiej w tytule. Nie nale?y zapomina? równie?, by zawiera?o wszystkie dane umowy po?yczkowej (numer, data zawarcia, przedmiot, strony) oraz zrozumiale wskazany powód sk?adania reklamacji. Powinno si? równie? wskaza? ??danie rekompensaty (np. umorzenia cz??ci kosztów).

Rzecznik UOKiK pomo?e

Rzecznik praw konsumenta mo?e by? pomocny w sytuacji, gdy po?yczkodawca za?ama? prawa klienta i nie rozpatrzy? reklamacji pozytywnie. Jest on dost?pny niemal?e w ka?dym miejscu w Polsce. Dzia?a lokalnie i zazwyczaj urz?duje w urz?dzie miasta lub powiatu. Mo?e on udzieli? niezb?dnych porad, ale równie? wyst?puje jako reprezentant po?yczkobiorcy w sporze z instytucj? pozabankow?.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *