1. Chwilówki online
 2. >
 3. Porady
 4. >
 5. Po?yczki bez limitów wiekowych. Gdzie po?yczymy ju? od 18 lat?

Po?yczki bez limitów wiekowych. Gdzie po?yczymy ju? od 18 lat?

Po?yczki bez limitów wiekowych. Gdzie po?yczymy ju? od 18 lat?

Odpowiedni wiek po?yczkobiorcy jest bardzo cz?sto pomijanym kryterium stawianym przez firm? po?yczkow?. Jest to do?? zrozumia?e, je?li wzi?? pod uwag? fakt, ?e najwi?ksz? grup? po?yczkobiorców stanowi? ludzie m?odzi, ale o ju? w miar? ustabilizowanej sytuacji rodzinnej i materialnej – od 25 do 40 lat. Ten przedzia? wiekowy gwarantuje, ?e po?yczk? (przynajmniej w teorii) mo?na otrzyma? praktycznie w ka?dej firmie po?yczkowej, która doln? granic? wieku ustala g?ównie na 21 lub 23 lata. Mimo wszystko do?? cz?sto wykluczane s? osoby, które dopiero wchodz? w doros?o?? lub s? w zbyt zaawansowanym wieku, by wi?kszo?? firm mog?a im po?yczy? pieni?dze. W takiej sytuacji warto zapozna? si? z ofertami firm, które nie tyle wprowadzaj? elastyczne progi wiekowe, ile nie wprowadzaj? ich wcale.

Dlaczego nie zosta?a mi udzielona po?yczka?

Podstawow? przes?ank? stoj?c? za wprowadzeniem limitów wiekowych u wi?kszo?ci po?yczkodawców jest ch?? minimalizacji ryzyka tego, ?e pieni?dze nigdy nie zostan? zwrócone lub po jakim? czasie, ze wzgl?du na bezskuteczno?? dzia?a?, trzeba b?dzie sprzeda? d?ug firmie windykacyjnej za u?amek jego warto?ci. Ochrona w?asnych interesów zmusza do tego, by na wst?pie wykluczy? te osoby, które z du?ym prawdopodobie?stwem mog? zobowi?zania nie sp?aci?.

Najwi?ksze szanse na zaci?gni?cie po?yczki maj? osoby w grupie wiekowej 25-65 lat. S? to po?yczkobiorcy, którzy mog? pochwali? si? najwi?ksz? zdolno?ci? kredytow? w spo?ecze?stwie, s? oni stabilni zawodowo i najcz??ciej pracuj? na podstawie umowy o prac?. Maj? te? ju? rodzin?, a wi?c s? pod wi?ksz? psychologiczn? presj? sp?aty, by nie nara?a? bliskich na ewentualne k?opoty finansowe. Osoby znajduj?ce si? poza granicami tego kryterium nie s? ju? tak po??dane.

M?odzi, którzy by? mo?e jeszcze studiuj?, nie pracuj? lub pracuj? dorywczo, s? równie? mniej przywi?zane do jednego miejsca pracy i nie maj? ?adnych zobowi?za? rodzinnych. Mog? wi?c kierowa? si? impulsywno?ci?, mniejszym rozs?dkiem i odpowiedzialno?ci? za swoje zobowi?zania finansowe. Z kolei osoby starsze, pomimo cz?stej stabilno?ci dochodów, s? bardziej podatne na choroby, a nawet przedwczesny zgon, co skutecznie uniemo?liwi po?yczkodawcy wyegzekwowanie sp?aty.

Oczywi?cie, taki przedzia? wiekowy jest do?? ma?y i niewielu po?yczkodawców decyduje si? na wprowadzenie a? takich restrykcji. Kryterium wiekowe jest wi?c bardziej rozci?gni?te – przynajmniej o kilka lat w ka?d? stron?. Jednak wraz z rozwojem pozabankowego sektora po?yczkowego, finansowaniem zainteresowanych jest wi?cej osób. Na to równie? znalaz?o si? rozwi?zanie.

Gdzie stara? si? o po?yczk? bez limitu wiekowego?

Co ciekawe, najbardziej restrykcyjn? polityk? odno?nie do wieku maj? firmy udzielaj?ce chwilówek online. Na rozlu?nienie warunków mog? natomiast liczy? ci, którzy chc? uzyska? zobowi?zanie wieloletnie i w wi?kszej wysoko?ci. Maj? oni wi?ksze pole manewru i wybra? ofert? spo?ród kilku ró?nych, wiarygodnych i zaufanych po?yczkodawców.

Stwierdzenie „bez limitu wiekowego” nie oznacza jednak, ?e kryterium wiekowego nie ma. Jest nim po prostu pe?noletno?? – 18 lat jest granic? zaporow?, by móc bez przeszkód zawiera? umowy, w tym tak?e umow? po?yczkow?. Na takich warunkach po?yczymy w firmach:

 • Monedo Now – ten po?yczkodawca oferuje po?yczki ratalne w wysoko?ci 10 000 z?otych na maksymalny okres 24 miesi?cy. Dobr? wiadomo?ci? dla m?odszych po?yczkobiorców jest równie? to, i? jest to tzw. po?yczka bez BIK, udzielana, nawet je?li w tej bazie znajduj? si? niewielkie zaleg?o?ci. Mimo wszystko trzeba w takim przypadku liczy? z nieco mniejsz? udzielon? kwot? po?yczki;
 • Wonga – w tej firmie mo?emy skorzysta? zarówno z chwilówki, jak i z po?yczki ratalnej. Chwilówka to maksymalna kwota 1500 z?otych na 60 dni, za? po?yczka ratalna – rekordowe 20 000 z?otych do sp?aty w 60-miesi?cznych ratach.
 • Provident – jest to jedna z firm, które maj? najbardziej zró?nicowan? ofert?, obejmuj?c? równie? po?yczki z obs?ug? domow? i sp?at? tygodniow?, a tak?e darmow? po?yczk? rataln? dla nowych klientów w kwocie 1500 z?otych i 4 równych, nieoprocentowanych ratach. Osoby korzystaj?ce z po?yczki internetowej mog? po?yczy? maksymalnie 15 000 z?otych roz?o?onych na najwi?cej 36-miesi?cznych rat.
 • Hapi Po?yczki – firma ta nale??ca do IPF Polska, czyli w?a?ciciela Providenta, mo?e zaproponowa? tak? sam? ofert? – 15 000 z?otych do sp?aty w ci?gu 36 miesi?cy.
 • Szybka Gotówka – jedna z niewielu firm „chwilówkowych”, które nie wprowadzaj? limitów wiekowych. Mo?emy tu liczy? na darmow? chwilówk? w wysoko?ci 6000 z?otych oraz ka?d? kolejn? w wysoko?ci 7000. Za ka?dym razem po?yczk? mo?emy sp?aci? w ci?gu rekordowych 65 dni.
 • MoneyMan – MoneyMan oferuje po?yczki-chwilówki do 2000 z?otych oraz chwilówki na raty (nie wi?cej ni? 12) do 7000 z?otych.
 • CreditStar – jest to kolejna firma udzielaj?ca chwilówek w kwocie nieprzekraczaj?cej 5000 z?otych do sp?aty w ci?gu 30 dni.

Dodatkowo, zapraszamy do sprawdzenia przygotowanego rankingu, w którym s? przedstawieni po?yczkodawcy udzielaj?cy po?yczek od 18 roku ?ycia.

Dodatkowe warunki dla po?yczek bez limitów?

?aden po?yczkodawca nie powinien wprowadzi? dodatkowych kryteriów udzielenia zobowi?zania, je?li zdecydowa? si? na taki, a nie inny limit wiekowy. Trzeba jednak pami?ta?, ?e dogodne progi wiekowe nie s? bonusem i preferencyjnym traktowaniem swojego klienta w innych wypadkach. Firmy po?yczkowe mog? zaproponowa? na tyle dogodne warunki ofertowe i cenowe, ?e kolejne poluzowanie warunków mija?oby si? z celem. Po?yczkobiorca musi wi?c pami?ta? o:

 • zdolno?ci kredytowej – musi by? odpowiednio wysoka, by móc bez przeszkód sp?aci? po?yczk?, ale mo?e bazowa? na niemal?e dowolnym ?ródle: umowie-zleceniu, umowie o dzie?o, ?wiadczeniach socjalnych, rencie lub emeryturze;
 • wiarygodno?ci kredytowej – wi?kszo?? z firm skrupulatnie sprawdzi swoich klientów w bazach nale??cych do BIG lub w Biurze Informacji Kredytowej (cz?sto obu naraz);
 • spe?nieniu innych kryteriów – po?yczkobiorca musi mie? dowód osobisty, konto w polskim banku, aktywny telefon komórkowy oraz adres e-mail.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *