1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Po?yczki bez przelewania grosza. Podpowiadamy, gdzie je znale??

Po?yczki bez przelewania grosza. Podpowiadamy, gdzie je znale??

oprocentowanie

Kiedy wype?nisz i wy?lesz po?yczkodawcy wniosek, konieczna b?dzie weryfikacja danych osobowych. Celem tej procedury jest zapewnienie bezpiecze?stwa obu stronom umowy oraz potwierdzenie, ?e jeste? dok?adnie t? osob?, za któr? si? podajesz. Najpopularniejszym sposobem weryfikacji danych jest wykonanie przelewu na konto po?yczkodawcy. Co jednak, je?li na Twoim koncie nie b?dzie ani z?otówki? Czy istnieje mo?liwo?? otrzymania po?yczki bez przelewania grosza? Sprawd?my.

Aby otrzyma? szybk? po?yczk? pozabankow? potrzebny Ci b?dzie jedynie dowód osobisty, numer konta oraz numer telefonu komórkowego. Wi?kszo?? po?yczkodawców nie wymaga dostarczania za?wiadcze? o zatrudnieniu i dochodach czy wyci?gów z konta.

Pieni?dze mo?esz po?yczy? w 100 proc. przez internet, korzystaj?c z komputera, telefonu lub tabletu z dost?pem do internetu.

Szybka po?yczka krok po kroku

Pierwszym krokiem do zaci?gni?cia po?yczki pozabankowej powinna by? wizyta na stronie internetowej wybranego po?yczkodawcy. Pami?taj, ?e najlepszym wyborem b?dzie skorzystanie z us?ug sprawdzonej, rozpoznawalnej firmy o ogólnopolskim zasi?gu. Po?yczaj?c pieni?dze u jednego z liderów rynku b?dziesz mia? pewno??, ?e nie padniesz ofiar? ma?o etycznych praktyk czy nadu?y?.

Przy pomocy suwaków na stronie www okre?l ile pieni?dzy chcesz po?yczy? i kiedy zwrócisz po?yczk?.

Wype?nij i wy?lij wniosek

Kolejnym krokiem b?dzie wype?nienie i przes?anie po?yczkodawcy wniosku. Uzupe?niaj?c formularz postaraj si? o dok?adno??. Nie wszyscy wiedz?, ?e po?yczkodawcy odrzucaj? a? 60 proc. wniosków nie z powodu braku zdolno?ci do sp?aty po?yczki, ale z powodu… merytorycznych b??dów w ich tre?ci.

Zweryfikuj dane

Kiedy po?yczkodawca otrzyma wniosek, poprosi Ci? o potwierdzenie to?samo?ci. Taka procedura s?u?y bezpiecze?stwu i pomaga wyeliminowa? oszustwa, polegaj?ce na zaci?ganiu po?yczek na skradzione b?d? wy?udzone dane osobowe.

Najpopularniejszym sposobem weryfikacji danych jest wykonanie przelewu na konto firmy po?yczkowej. Jego kwota jest symboliczna i w zale?no?ci od firmy wynosi od 0,01 do 1 z?. Kiedy pieni?dze zostan? zaksi?gowane na koncie firmy po?yczkowej, mo?liwe b?dzie sprawdzenie, czy dane w?a?ciciela rachunku pokrywaj? si? z tymi, zwartymi we wniosku. Dzi?ki temu po?yczkodawca b?dzie mia? pewno??, ?e jeste? dok?adnie t? osob?, za któr? si? podajesz.

Dopiero po pozytywnym wyniku weryfikacji, mo?liwa b?dzie dalsza analiza wniosku po?yczkowego.

Co jednak w sytuacji, je?li konto ?wieci pustkami i nie ma na nim nawet grosza, umo?liwiaj?cego weryfikacj? danych.

Czy, aby otrzyma? pieni?dze mog? skorzysta? z konta kogo? bliskiego, np. ?ony?

Je?li wykonasz przelew z rachunku, nale??cego do kogo? innego, weryfikacja danych przebiegnie negatywnie. Je?li po?yczkodawca zobaczy, ?e rachunek bankowy nale?y do Anny Kowalskiej, a wnioskuj?cym o chwilówk? jest Jan Kowalski – natychmiast odrzuci wniosek.

Czy istnieje mo?liwo?? zaci?gni?cia po?yczki bez przelewania grosza?

Wychodz?c naprzeciw potrzeb swoich klientów, niektórzy po?yczkodawcy umo?liwili weryfikacj? danych bez przelewania grosza. Aby zweryfikowa? to?samo?? bez przelewu mo?na skorzysta? ze specjalnych aplikacji, które w bezpieczny sposób ??cz? si? z rachunkiem bankowym i przekazuj? po?yczkodawcy niezb?dne informacje.

Przyjrzyjmy im si? bli?ej.

Aplikacje do weryfikacji danych bez przelewu

Dzi?ki aplikacjom KontoConnect, GroszConnect oraz Instantor tak?e klienci, którzy nie maj? na koncie ani z?otówki b?d? mogli otrzyma? po?yczk? pozabankow?.

Jest to szczególnie wa?ne z uwagi na fakt, ?e w przypadku przej?ciowych k?opotów finansowych (i pustego konta) szybkie otrzymanie dodatkowych ?rodków staje si? tym bardziej istotne.

Jak dzia?a aplikacja KontoConnect?

Aby skorzysta? z aplikacji KontoConnect nie musisz instalowa? na swoim komputerze ?adnego dodatkowego oprogramowania. Weryfikacji dokonasz na stronie internetowej po?yczkodawcy, podczas procesu wnioskowania o szybk? po?yczk?. Aby skorzysta? z aplikacji, przygotuj jedynie login oraz has?o dost?pu do elektronicznego rachunku bankowego.

KontoConnect w bezpieczny sposób ??czy z si? z Twoim kontem, przekazuj?c po?yczkodawcy potrzebne informacje.

Aplikacja nie ma dost?pu do wysoko?ci salda na Twoim koncie, historii rachunku czy informacji na temat produktów kredytowych i inwestycyjnych.

Warto doda?, ?e korzystanie z aplikacji jest w pe?ni bezpieczne, a po??czenie – szyfrowane.

Mo?liwo?? zaci?gni?cia po?yczki bez przelewania grosza i weryfikacji danych poprzez aplikacj? KontoConnect umo?liwi?y swoim klientom firmy:

Jak dzia?a aplikacja Grosz Connect?

Zasady dzia?ania aplikacji GroszConnect s? bardzo podobne do zasad dzia?ania aplikacji Konto Connect. Aby skorzysta? z GroszConnect nie musisz instalowa? na swoim urz?dzeniu dodatkowych programów. Weryfikacji dokonasz na stronie po?yczkodawcy, przy pomocy loginu i has?a do bankowo?ci elektronicznej.

Tak?e GroszConnect nie b?dzie w stanie przekaza? po?yczkodawcy informacji na temat realizowanych przez Ciebie przelewów, wysoko?ci wp?ywów czy produktów kredytowych i inwestycyjnych.

Mo?liwo?? zaci?gni?cia po?yczki bez przelewania grosza i weryfikacji danych poprzez aplikacj? GroszConnect umo?liwi?y swoim klientom firmy:

  • Super Grosz
  • Super Ratka

Jak dzia?a aplikacja Instantor?

Aplikacja Instantor dzia?a w nieco inny sposób ni? KontoConnect oraz GroszConnect. Na czym polega ró?nica? Oprócz przekazania po?yczkodawcy danych osobowych wnioskuj?cego o po?yczk?, Instantor ma dost?p tak?e do historii rachunku z ostatnich 12 miesi?cy. Aplikacja est wi?c narz?dziem, które pomo?e po?yczkodawcy oceni? ryzyko, zwi?zane z udzieleniem szybkiej po?yczki.

Mo?liwo?? zaci?gni?cia po?yczki bez przelewania grosza i weryfikacji danych poprzez aplikacj? Instantor umo?liwi?y swoim klientom firmy:

Sprawd?my, jakie banki obs?uguj? poszczególne aplikacje.

Aplikacja
Nazwa banku
Konto Connect Credit Agricole

Alior Bank

Bank BG?

BO? Bank

Bank BPH

BPH Firmowy

BZWBK

Citibank

eurobank

Deutsche Bank

Getin Bank

Idea bank

BNP Paribas

ING

Inteligo

mBank

Bank Meritum

Bank Millenium

Nordea

Pekao

PKO BP

Raiffeisen Polbank

Bank Pocztowy

Smart Bank

T-Mobile Us?ugi Bankowe

Grosz Connect Alior Bank

BO? Bank

BPH – klienci indywidualni

BZWBK

Credit Agricole

Deutsche Bank

eurobank

ING Bank ?l?ski

Inteligo

mBank

Millenium

Pekao

PKO BP

Bank Pocztowy

Raiffeisen Polbank

T-Mobile Us?ugi Bankowe

Instantor Alior Bank

Bank BPH

Bank BPS

Bank Pocztowy

Bank BG?

BNP Paribas

BO? Bank

WBK

Citibank

Deutsche Bank

ING

eurobank

Getin

mBank

Meritum

Pekao

Millenium

PKO BP

Plus Bank

Toyota Bank

Aplikacje – sposób na pieni?dze w 15 minut

Ogromnym walorem korzystania z aplikacji jest równie? mo?liwo?? otrzymania pieni?dzy ju? w ci?gu kilkunastu minut. Weryfikacja danych poprzez Instantor, KontoConnect oraz GroszConnect odbywa si? niemal natychmiast.

Po?yczkodawca nie musi wi?c czeka? na zaksi?gowanie przelewu weryfikacyjnego. Mo?e wi?c maksymalnie szybko zweryfikowa? wniosek, podj?? decyzj? oraz wyp?aci? pieni?dze.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *